Finansieringsmuligheder for andelsboligforeninger

Den 1. januar 2018 trådte inatsisartutlov om andelsboliger i kraft. Efter denne lov har du mulighed for lån til delvis finansiering af andelsboligbyggeri m.v.

For at gøre det lettere at etablere mindre andelsboligforeninger kan du ansøge kommunen om et lån til finansiering af andelsboligforenings opførelse eller køb af nye boliger.

 

Der er fire måder hvorpå en andelsboligforening kan erhverve en andelsbolig:
1. Hvis andelsboligforeningen selv er bygherre og sætter et byggeri i gang
2. Hvis andelsboligforeningen køber en andelsboliger af en bygherre
3. Hvis lejere i kommunale lejeboliger overtager deres lejebolig som andelsbolig
4. Hvis kommunen opfører boliger med henblik på overdragelse til andelsboligforening

 

En andelsboligforening kan vælge selv at opføre nye andelsboliger, hvor man selv sætter byggeriet i gang.

Lånegrænser
Man er maksimalt berettiget til et lån, hvor boligarealet udgør 110 m2. - også selvom andelsboligerne er større.

De maksimale låneberettigede udgifter til opførelse af nye andelsboliger udgør kr. 20.000 pr. m2 selvom opførelsesudgifterne er højere.

Det er en betingelse, at du som andelshaver selv indskyder 5 % af de samlede opførelsesudgifter kontant, f.eks. ved at optage et banklån.

Projekter i Nuuk:
Lån på op til 45 % af samlede udgifter, dog max. kr. 990.000 pr. andelsbolig.

Projekter i Qaqortoq, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat:
Lån på op til 55 % af samlede udgifter, dog max. lån kr. 1.210.000 pr. andelsbolig.

Projekter i Maniitsoq og Tasiilaq:
Lån på op til 60 % af samlede udgifter, dog max. lån kr. 1.320.000 pr. andelsbolig.

Projekter i andre byer og bygder:
Lån på op til 65 % af de samlede udgifter, dog max. lån kr. 1.430.000 pr. andelsbolig.

Du har ikke et retskrav på, at kommunen ved beregning af de låneberettigede udgifter yder maksimalt lån.

Kommunens lån sikres ved pant i andelsboligforeningens ejendom. Lånet respekterer lån, ydet mod sikkerhed i andelsboligforeningens ejendom, til finansiering af de resterende samlede udgifter til opførelse.

Lånet er rente- og afdragsfrit i op til 30 år fra datoen for ibrugtagningstilladelsen eller ejendommens overtagelse.
Derefter afvikles lånet som annuitetslån over op til 15 år med en forrentning svarende til Nationalbankens diskonto plus 3 procentpoint.

Som medlem af en andelsboligforening skal du kunne dokumentere, at du kan finansiere 5 % af udgifterne til byggeriet af den enkelte bolig – Det kan f.eks. være ved en erklæring fra banken.

Andelsboligforeningen skal ansøge kommunen om arealtildeling.

Ansøgning:
Herefter skal der sendes en skriftlig ansøgning om lån til behandling hos kommunen.

Ansøgningen om lån skal indeholde:
1. Stiftelsesoverenskomst underskrevet af samtlige stiftere.
2. Andelsboligforeningens vedtægter, som minimum skal indeholde de fastsatte regler i ”Normalvedtægt for andelsboligforeninger”
3. Projektbeskrivelse med oplysninger om antal boliger og samlet boligareal.
4. Overslag over de samlede udgifter ved opførelse.
5. Arealreservation eller -tildeling til andelsboligforeningen.
6. Dokumentation for at andelshavernes og andelsboligforeningens egenfinansiering kan tilvejebringes.

Kommunalbestyrelsen træffer herefter, på baggrund af den skriftlige ansøgning, afgørelse om lånetilsagn kan gives.

Lånetilsagn forudsætter, at:
1. Der ikke er indgået bindende entreprisekontrakter, og at byggearbejderne ikke er igangsat.
2. Andelsboligforeningen har antaget byggesagkyndig rådgivning til varetagelse af foreningens interesser i alle byggeriets faser.
3. Byggeriet opfylder gældende bygge- og planlovgivning på opførelsestidspunktet.

Bortfald af lånetilsagn:
Byggeriet skal være påbegyndt inden 2 år. Det vil sige, at senest 2 år efter tilsagnsskrivelsen er givet, skal andelsboligforeningen indsende en kort oplysning om at byggeriet er igangsat til kommunen. I modsat fald bortfalder tilsagnet uden varsel.

Byggeriet skal desuden være færdiggjort og ibrugtaget inden 3 år fra datoen for udstedelse af tilsagnsskrivelsen fra kommunalbestyrelsen om lån, dvs. at senest 3 år efter tilsagnsskrivelsen er givet, skal låntager indsende en kopi af ibrugtagningstilladelsen.
I modsat fald bortfalder tilsagnet uden varsel.

Udbetaling af lån kræver, at:
1. Boligerne er færdiggjorte og overtaget og ibrugtagningstilladelse skal kunne fremvises.
2. Et endeligt og bekræftet byggeregnskab som er udarbejdet og underskrevet af en uafhængig tredjemand.
3. Et originalt anmærkningsfrit registreret og stemplet pantebrev
4. Forsikring mod brand- og bygningsskade

Desuden skal der fremsendes plan for periodisk og planlagt vedligeholdelse.
Herefter kan lånene fra kommunen udbetales.

 

Hvis en andelsboligforening ikke selv ønsker at stå for et byggeri, kan foreningen vælge at købe boligerne fra en bygherre.

Andelsboligforeningen stiftes som en almindelig andelsboligforening, som indgår aftale om køb af boligerne fra bygherren.

Bygherren skal senest på tidpunktet for udstedelse af ibrugtagningstilladelsen overdrage boligerne til andelsboligforeningen, til en samlet købspris fastsat af bygherren. Den samlede pris skal som minimum indeholde samtlige udgifter, der er forbundet med købet, herunder udgifter til en teknisk og økonomisk rådgivning, juridisk rådgivning, administration, finansielle omkostninger, udfærdigelse af skøde og pantebreve samt stempelafgifter.

Bygherren skal forinden aftalen er indgået have søgt om foreløbigt lånetilsagn hos kommunen.

Tilsagnet om lån overdrages til foreningen, når der er indgået en købsaftale.

Lånegrænser
Man er er maksimalt berettiget til en lån hvor boligarealet udgør 110 m2 -også selvom andelsboligerne er større.

De maksimale låneberettigede udgifter til opførelse af nye andelsboliger udgør kr. 20.000 pr. m2 selvom opførelsesudgifterne er højere.

Det er en betingelse, at du som andelshaver selv indskyder 5 % af de samlede opførelsesudgifter kontant, f.eks. ved at optage et banklån.

Projekter i Nuuk:
Lån på op til 45 % af samlede udgifter, dog max. kr. 990.000 pr. andelsbolig.

Projekter i Qaqortoq, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat:
Lån på op til 55 % af samlede udgifter, dog max. lån kr. 1.210.000 pr. andelsbolig.

Projekter i Maniitsoq og Tasiilaq:
Lån på op til 60 % af samlede udgifter, dog max. lån kr. 1.320.000 pr. andelsbolig.

Projekter i andre byer og bygder:
Lån på op til 65 % af de samlede udgifter, dog max. lån kr. 1.430.000 pr. andelsbolig.

Du har ikke et retskrav på, at kommunen ved beregning af de låneberettigede udgifter yder maksimalt lån.

Kommunens lån sikres ved pant i andelsboligforeningens ejendom. Lånet respekterer lån, ydet mod sikkerhed i andelsboligforeningens ejendom, til finansiering af de resterende samlede udgifter til opførelse.

Lånet er rente- og afdragsfrit i op til 30 år fra datoen for ibrugtagningstilladelsen eller ejendommens overtagelse.

Derefter afvikles lånet som annuitetslån over op til 15 år med en forrentning svarende til Nationalbankens diskonto plus 3 procentpoint.

 

Hvis minimum 75 % af lejerne i en kommunal udlejningsejendom ønsker at overtage deres lejebolig som en andelsbolig kan kommunen yde lån til andelsboligforeningen. Alle lejere i ejendommen skal have skriftligt tilbudt et medlemskab i andelsboligforeningen. Ejendommen skal overtages af andelsboligforeningen som helhed. De lejere, som ikke ønsker at være medlem af foreningen, kan blive boende, hvor kommunen så indtræder som andelshaver.

Lånegrænser
Man er er maksimalt berettiget til en lån hvor boligarealet udgør 110 m2. Også selvom andelsboligerne er større.

De maksimale låneberettigede udgifter til opførelse af nye andelsboliger udgør kr. 20.000 pr. m2 selvom opførelsesudgifterne er højere.

Det er en betingelse, at du som andelshaver selv indskyder 5 % af de samlede opførelsesudgifter kontant, f.eks. ved at optage et banklån.

Projekter i Nuuk:
Lån på op til 45 % af samlede udgifter, dog max. kr. 990.000 pr. andelsbolig.

Projekter i Qaqortoq, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat:
Lån på op til 55 % af samlede udgifter, dog max. lån kr. 1.210.000 pr. andelsbolig.

Projekter i Maniitsoq og Tasiilaq:
Lån på op til 60 % af samlede udgifter, dog max. lån kr. 1.320.000 pr. andelsbolig.

Projekter i andre byer og bygder:
Lån på op til 65 % af de samlede udgifter, dog max. lån kr. 1.430.000 pr. andelsbolig.

Du har ikke et retskrav på, at kommunen yder maksimalt lån ved beregning af de låneberettigede udgifter.

Kommunens lån sikres ved pant i andelsboligforeningens ejendom. Lånet respekterer lån, ydet mod sikkerhed i andelsboligforeningens ejendom, til finansiering af de resterende samlede udgifter til opførelse.

Lånet er rente- og afdragsfrit i op til 30 år fra datoen for ibrugtagningstilladelsen eller ejendommens overtagelse.

Derefter afvikles lånet som annuitetslån over op til 15 år med en forrentning svarende til Nationalbankens diskonto plus 3 procentpoint.

Andelsboligforeningen skal stiftes, hvorefter ansøgning kan sendes til kommunen.

Ansøgningen skal indeholde:
1. Stiftelsesdokument, som skal være underskrevet af samtlige stiftere
2. Vedtægterne, som minimum skal indeholde de fastsatte regler i ”Normalvedtægt for andelsboligforeninger”

Såfremt ansøgningen bliver imødekommes, udarbejdes følgende:
1) Bygningen skal gennemgås af kommunen, hvor de udarbejder en teknisk- økonomisk vurdering
2) Andelsboligforeningen skal udpege en byggesagkyndig rådgiver, som skal udarbejde tilstandsrapporten
3) Den teknisk-økonomiske vurdering og tilstandsrapporten skal i forening danne grundlag for købstilbuddet til andelsboligforeningen

 


Kommunen kan opføre nye boliger med henblik på overdragelse til en andelsboligforening.

Hvis en andelsboligforening ønsker at købe boligerne fra kommunen, kan kommunen yde lån til delvis finansiering til medlemmerne af andelsboligforeningen.

Lånegrænser
Du er maksimalt berettiget til en lån, hvis boligarealet udgør 110 m2. Også selvom andelsboligerne er større.

De maksimale låneberettigede udgifter til opførelse af nye andelsboliger udgør kr. 20.000 pr. m2 selvom opførelsesudgifterne er højere.

Det er en betingelse, at du som andelshaver selv indskyder 5 % af de samlede opførelsesudgifter kontant, f.eks. ved at optage et banklån.

Projekter i Nuuk:
Lån på op til 45 % af samlede udgifter, dog max. kr. 990.000 pr. andelsbolig.

Projekter i Qaqortoq, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat:
Lån på op til 55 % af samlede udgifter, dog max. lån kr. 1.210.000 pr. andelsbolig.

Projekter i Maniitsoq og Tasiilaq:
Lån på op til 60 % af samlede udgifter, dog max. lån kr. 1.320.000 pr. andelsbolig.

Projekter i andre byer og bygder:
Lån på op til 65 % af de samlede udgifter, dog max. lån kr. 1.430.000 pr. andelsbolig.

Du har ikke et retskrav på, at kommunen er yder maksimalt lån ved beregning af de låneberettigede udgift.

Kommunens lån sikres ved pant i andelsboligforeningens ejendom. Lånet respekterer lån, ydet mod sikkerhed i andelsboligforeningens ejendom, til finansiering af de resterende samlede udgifter til opførelse.

Lånet er rente- og afdragsfrit i op til 30 år fra datoen for ibrugtagningstilladelsen eller ejendommens overtagelse.

Derefter afvikles lånet som annuitetslån over op til 15 år med en forrentning svarende til Nationalbankens diskonto plus 3 procentpoint.

 

Kontakt din kommune, hvis du ønsker at ansøge om lån.

 

Skrevet af: Departementet for Boliger og Infrastruktur

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.