Boligfinansieringslån til nyopførte boliger

Den 1. januar 2018 trådte inatsisartutlov om boligfinansiering i kraft.

Den nye boligfinansieringslov, den tidligere 20-20-60-ordning, giver kommunen mulighed for at yde lån til opførelse af boliger.

Hvis du ønsker at opføre en ny bolig, kan du ansøge kommunen om et boligfinansieringslån.
Lånet ydes på grundlag af de faktiske samlede udgifter til opførelse af nye boliger.

Lånet kan dog maksimalt beregnes på grundlag af en bolig på 110 m² og på grundlag af udgifter til opførelse på maksimalt 20.000 kr. pr. m².

Boligfinansieringslånet er rente- og afdragsfri i de første 20 år. Herefter afvikles lånene over de næste 15 år. Det vil sige, at lån til opførelse af nye boliger ydes med en samlet løbetid på op til 35 år.

Det er alene kommunen, der kan yde lån til finansiering af nye boliger.

Bemærk!
Du har ikke et retskrav på, at kommunalbestyrelsen ved beregning af de låneberettigede udgifter yder maksimalt lån til dig. Hvis der er to ansøgninger med det samme indhold, er der desuden ingen garanti for at begge eller blot den ene kan få lån.
Der er en geografisk opdeling af grænserne for størrelsen på lån til opførelse af nye boliger, hvilket betyder at lånegrænsen er afhængig af, hvor i landet du ønsker at opføre en bolig.

Nuuk:
I Nuuk kan kommunalbestyrelsen i 2018 yde lån på op til 27% af de samlede udgifter til opførelsen af nye boliger. Dog maksimalt et lån på kr. 594.000.

Bemærk dog, at lånegrænsen for Nuuk fra 2019 og herefter aftrappes løbende i de følgende år, således at der pr. 1. januar 2027 ikke længere kan meddeles lånetilsagn i Nuuk.

Qaqortoq, Sisimiut og Ilulissat:

I Qaqortoq, Sisimiut og Ilulissat kan kommunalbestyrelsen yde lån til opførelse af ny bolig op til 30 % af de samlede udgifter, dog maksimalt som beregnet efter § 4, stk. 2, svarende til maksimalt lån på kr. 660.000.

Maniitsoq, Aasiaat og Tasiilaq:
I Maniitsoq, Aasiaat og Tasiilaq kan kommunalbestyrelsen yde lån op til 35 % af de samlede udgifter, dog maksimalt som beregnet efter § 4, stk. 2, svarende til maksimalt lån på kr. 770.000.

Øvrige lokaliteter:
I byer og bygder, der ikke er omfattet af §§ 6-7 kan kommunalbestyrelsen yde lån op til 40 % af de samlede udgifter, dog maksimalt som beregnet efter § 4, stk. 2, svarende til maksimalt lån på kr. 880.000.

Du skal selv finansiere den resterende del af de samlede opførelsesudgifter.
Det er et krav, at der ikke er indgået bindende entreprisekontrakter eller igangsat byggearbejder, inden lånetilsagnet udstedes, samt at byggeriet skal opfylde gældende bygge- og planlovgivning.

Bemærk!
For at kunne få et boligfinansieringslån, må du:
- Ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr. 25.000.
- Ikke have igangsat byggearbejdet eller indgået en bindende kontrakt med en entreprenør
- Byggeriet skal opfylde gældende bygge- og planlovgivning

Du skal sende en skriftlig ansøgning om lån til opførelse af nye boliger til kommunen, som på baggrund af det fremsendte træffer afgørelse om lånet kan bevilges.

Låneansøgningen skal være vedlagt:
1) Projektbeskrivelse med oplysninger om antal boliger og boligareal pr. bolig
2) Overslag over de samlede opførelsesudgifter ved byggeriet
3) Arealreservation eller arealtildeling fra kommunen
4) Dokumentation for at egenfinansiering kan tilvejebringes
5) Klar identifikation af ansøgeren f.eks. CPR-nummer eller bopælsattest
6) Erklæring fra Inddrivelsesmyndigheden om at ansøger ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige

Bemærk!
Du skal betale et gebyr på 0,5 % af de samlede offentlige lån for at søge om et boligfinansieringslån. Gebyret dækker omkostningerne til sagsbehandlingen af din ansøgning.

Udbetaling af lånet
Først når boligen er opført og klar til beboelse, kan lånet blive udbetalt. For at kunne få lånet udbetalt skal du sende:
• Ibrugtagningstilladelsen fra kommunen
• Det endelige og bekræftede byggeregnskab
• Et originalt, registreret og stemplet pantebrev uden anmærkninger
• Dokumentation på forsikring
• En original noteret panthaverdeklaration
Lånet forfalder til betaling ved ejerskifte, bortset fra ejerskifte mellem låntager og dennes ægtefælle eller såfremt kommunalbestyrelsen bestemmer andet.

Øvrige grunde til tilbagebetaling af lån med det samme:
Lånet forfalder i øvrigt til betaling, hvis:

1. Låntager undlader at holde boligen forsikret mod brand- og bygningsskade.
2. Boligen udlejes.
3. Boligen ikke længere tjener som bolig for pensionisten.
4. Der indrettes erhvervslokaler i boligen eller der bliver drevet erhverv fra boligen. Mindre, liberale erhverv er dog undtaget.
Kontakt din kommune, hvis du ønsker at ansøge om lån.

Skrevet af: Departementet for Boliger og Infrastruktur

Departementet for Boliger og Infrastruktur
Imaneq 1A - 601
Postboks 909
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: box909@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.