Pensionistlån efter boligfinansieringsloven

Det kan være svært at blive boende i sin bolig, hvis der ikke er midler til at renovere den. Det kan være svært som pensionist eller førtidspensionist, at spare sammen til større renoveringsprojekter.

For dig, som er pensionist eller førtidspensionist, er der i modsætning til renoveringslånene ikke et krav om, at boligen skal have en bestemt alder eller størrelse.

Du kan kun søge om lån til istandsættelse, dvs. ikke forbedringer eller udvidelser.

Kommunen kan yde lån med op til kr. 300.000 til istandsættelse af en eksisterende bolig, der tjener som bolig for en pensionist og hvor pensionisten og dennes eventuelle ægtefælle sammen er eneejere af boligen.

Du anses for at være pensionist, hvis du er berettiget til alderspension, førtidspension eller modtager tjenestemandspension.

Med ægtefælle sidestilles registreret partner, eller ægteskabslignende samliv, når samlivet har bestået i de seneste 2 år.

Du kan ikke få et lån til istandsættelser, der har til formål eller indebærer ændret anvendelse eller brug af boligen, eller hvis det i øvrigt har karakter af luksus.

Lånet ydes som et rente- og afdragsfrit lån, der sikres ved pant i hele boligen. Lånet respekterer eventuelle andre lån, ydet mod sikkerhed i boligen.
Du skal opfylde følgende betingelser for at kunne få en pensionistlån:
1. Der skal være meddelt afslag på lån i bank eller realkreditinstitut på almindelige vilkår til finansiering af istandsættelse

2. Boligen skal være brand- og bygningsskadeforsikret, og der må ikke bestå præmierestance

3. Hvis din ægtefælle er medejer skal han/hun have accepteret istandsættelsen og ansøgningen om lånet

Ansøgning skal sendes skriftligt til din kommune, fx som e-mail eller fax.
Ansøgningen skal indeholde:

1) Beskrivelse af den ønskede istandsættelse, forbedring eller udvidelses
2) Beskrivelse af boligen, herunder alder, størrelse og stand
3) Oversalg over de samlede udgifter ved arbejdet
4) Arealtildeling eller arealreservation fra kommunen, såfremt de pågældende arbejder kræver arealtildeling
5) Dokumentation på at egenfinansiering kan tilvejebringes
6) Ansøgers CPR-nummer og bopælsattest
7) Dokumentation for ejerforhold til boligen
8) Erklæring fra Inddrivelsesmyndigheden om at ansøger ikke har forfalden gæld til det offentlige

Bemærk
Du skal betale et gebyr på 0,5 % af de samlede offentlige lån for at søge om et boligfinansieringslån. Gebyret dækker omkostningerne til sagsbehandlingen af din ansøgning.

Lånet gives i første omgang som et tilsagn fra kommunen.

For ikke at miste dit tilsagn om lån skal du:
• Starte istandsættelsen af din bolig inden 2 år, fra du har fået tilsagn om lån.
• Du skal derfor indsende oplysning om, hvorvidt du har påbegyndt dit byggeri inden for 2 år
• Afslutte opførelsen af din bolig og tage den i brug inden 3 år fra du har fået tilsagn om lån. Du skal derfor sende kopi af din ibrugtagningstilladelse til kommunen.

Overholder du ikke dette, vil dit tilsagn om lån bortfalde uden yderligere varsel.

Udbetaling af lånet
Først når boligen er opført og klar til beboelse, kan lånet blive udbetalt. For at kunne få lånet udbetalt skal du sende:
• En ibrugtagningstilladelse fra kommunen
• Det endelige og bekræftede byggeregnskab
• Et originalt, registreret og stemplet pantebrev uden anmærkninger
• Dokumentation på forsikring
• En original noteret panthaverdeklaration
Kontakt din kommune, hvis du ønsker at ansøge om lån.

Skrevet af: Departementet for Boliger og Infrastruktur

Departementet for Boliger og Infrastruktur
Imaneq 1A - 601
Postboks 909
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: box909@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.