Selvstyret opfordrer virksomheder, myndigheder og borgere til ikke at rejse - Læs mere informationer på nun.gl

Ordensregler og naboklage

En INI lejebolig er en offentlig lejebolig, som enten er ejet af Selvstyret eller kommunerne og som administreres af INI. Det vil sige, at INI tager sig af meget af det praktiske omkring boligen, som f.eks. at vedtage og håndhæve ordensreglerne, og behandle naboklager.

Ordensregler er til for alles sikkerhed og trivslens i boligafdelingen, hensyntagen til hinanden og at boligerne behandles på forsvarlig vis, herunder hensynet til brandsikkerhed, flugtveje samt begrænsning af antallet af skader og gener.

Du skal overholde ordensreglerne for din egen og dine naboers skyld. Laver du væsentlige brud på ordensreglerne, risikerer du at dit lejemål bliver ophævet.

Hvis din nabo ikke overholder INI´s ordensregler, har du mulighed for at klage skriftligt. Naboklager kan omhandle mange forskellige ting, f.eks. støj eller svineri.

Bliver du voldsomt generet af larm fra naboer uden for INI’s normal åbningstid, kan du via INI’s telefoniske vagtordning få hjælp til at dokumenterer larm og støjende adfærd.
Ordensreglerne for INI lejeboliger er:

Affald
Er der affaldsskakt i ejendommen, skal du enten pakke dit affald omhyggeligt ind i papir eller komme det i en pose, før du kaster det i skakten. I ejendomme uden affaldsskakt skal du anbringe affaldet i de opstillede faciliteter. Du må ikke henstille affald i trappeopgange eller på gulvet i skarnkasserum.

Fælles altangange og trapper
Du skal medvirke til at holde rent på altangange og trappeafsats ud for egen bolig. Du må ikke stille cykler, barnevogne, kælke og andet bohave på trapper, reposer eller altangange.

Antenner
Du må ikke sætte udvendige antenner op uden INI’s skriftlige tilladelse. Du skal muligvis betale et depositum, der kan anvendes til at udbedre eventuelle skader, som antennen påfører ejendommen ved opsætningen eller på et senere tidspunkt.

Bad, bruser, toiletter og vandhaner
Du må ikke kaste klude, vat eller lignende i vandskyllende toiletter. Du skal omgående give INI besked om utætte vandhaner, toiletcisterner og -kummer, eller utætheder i andre dele af vandinstallationen.

Forurening
Fællesfaciliteter, f.eks. trappeopgange, gård eller legeplads må ikke forurenes. Du må ikke tegne, ridse eller male på ejendommens mur eller træværk. Hvis du gør det, kan INI foretage nødvendig rengøring og udbedring for din regning.

Husdyr
Du må ikke holde hund eller kat uden INI’s skriftlige tilladelse. Kun under særlige omstændigheder kan INI tillade at man holder hund eller kat i flerfamiliehuse. INI kan kræve et særligt depositum for at holde hund eller kat.

Værktøj og musik
Støjende værktøj, f.eks. boremaskiner, må af hensyn til naboer kun benyttes mellem kl. 8 og kl. 19. Støjende leg på trapper, altangange eller i kælder er ikke tilladt. Radio, fjernsyn, båndoptager, grammofon eller Cd-afspiller må ikke anvendes således, at det er til gene for naboer. Støjende fester må ikke afholdes, medmindre naboerne har givet samtykke til det. Musikgruppers øvelser eller musikundervisning kræver forudgående aftale med udlejer.

Pulterrum
Du må ikke opbevare brandfarlige væsker såsom benzin, petroleum, terpentin og lak i pulterrum eller lignende rum. Du skal holde sådanne rum aflåst – også selvom de ikke benyttes.

Radiatorer
Du skal straks give INI besked om utætheder i radiatorer eller andre dele af centralvarmeanlægget.

Skiltning
Skiltning, bortset fra dørskilte, kræver skriftlig tilladelse fra INI.

Tørring af tøj
Tøjtørring på altaner må ikke være til gene for andre beboere.

Beboerne har også mulighed for at få indflydelse på ordensreglerne i deres boligafdelingen, via deres bestyrelse.

Ændringer i boligen
Du må ikke opstille eller nedtage skillevægge. Du må kun foretage ændringer i boligen, når du har INI’s skriftlige samtykke. Du skal selv betale for ændringerne. Ved lejemålets ophør kan INI kræve, at boligen genetableres til sin oprindelige stand, hvilket du selv skal betale for. Hvis du udfører ændringer i boligen uden tilladelse, kan du risikere at skulle betale erstatning.
Inden du klager, bør du tænke over, hvordan du selv ville foretrække, at din nabo klagede over dig.

Som regel kan mange naboklager undgås, hvis man kontakter sin nabo og taler pænt om tingene:
• Får du f.eks. gæster lørdag aften er det en god idé, at fortælle det til naboen. Er man forberedt på en fest, så kan man også nemmere acceptere lidt høj musik
• Synes du f.eks., at naboens søns scooter står for tæt på jeres bolig, så spørg dem pænt, om de ikke vil flytte den lidt væk, da røgen og motorstøjen generer jeres familie

Ændrer tingene sig ikke, efter du har talt med din nabo, kan du vælge at klage ved at udfylde blanketten Klage over nabo.

Klage over nabo

Du skal sende eller aflevere blanketten til din lokale INI boligbutik. INI vil herefter undersøge situationen og eventuelt spørge andre beboere, om de har oplevet det samme som dig. Herefter sender INI en skriftlig advarsel til din nabo.
Bliver du voldsomt generet af larm fra naboer, kan du via INI’s telefoniske vagtordning få hjælp med det samme.

Foreløbigt fungerer vagtordningen dog kun i:
• Qaqortoq
• Narsaq
• Nuuk
• Sisimiut
• Aasiaat

Vil du gerne benytte vagtordningen, skal du ringe på INI’s hovednummer 70 10 00 og blive viderestillet til Securitas, der sender en urovagt til din adresse. Urovagten møder op, registrerer larmen og noterer tidspunktet.

Oplysningerne bliver sendt til INI, som herefter henvender sig til den larmende beboer. Har man fået 3 af sådanne henvendelser inden for 6 måneder, kan ens lejekontrakt blive ophævet.
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.