Send et ankesvarskrift i en familieretlig sag

Ankesvarskrift familieretlig sag

Et ankesvarskrift er det dokument, du skal bruge, hvis din modpart i en familieretlig sag har klaget over kredsrettens eller Retten i Grønlands dom, og du gerne vil svare på klagen.

At klage over en dom kaldes at anke og det dokument, din modpart har brugt til at anke, kaldes en ankestævning.

En familieretlig sag er en sag, der handler om:

 • skilsmisse
 • separation
 • forældremyndighed
 • barnets bopæl eller
 • samvær


Det er en familie sag, hvis kredsrettens eller Retten i Grønlands journalnummer begynder med bogstavet Æ.

Du kan læse mere om hvilke sager, der behandles ved domstolene på www.domstol.gl

Domme fra en kredsret eller fra Retten i Grønland ankes til Grønlands Landsret.

Retten er neutral og kan ikke rådgive dig om, hvordan du bedst kan føre din sag. Retten opfordrer dig derfor til at kontakte en advokat eller retshjælpen IKIU, hvis du ønsker at begynde eller anke en retssag.

En advokat eller IKIU kan hjælpe dig med at undersøge, om du kan få betalt en advokat af staten (fri proces), og de kan rådgive dig om dine muligheder i sagen.

Klik her for at gå ind på IKIU’s hjemmeside (nyt vindue)

Klik her for at se en liste over advokater i Grønland (nyt vindue)

Hvis du er enig i det resultat, som Retten i Grønland er kommet frem til, behøver du ikke at sende et svarskrift.

Er du ikke enig i det resultat, som Retten i Grønland er kommet frem til, skal du sende dit ankesvarskrift med en beskrivelse af det resultat, du ønsker, at Grønlands Landsret skal komme frem til.

Det resultat, du ønsker, at Grønlands Landsret skal komme frem til, kaldes din påstand. Grønlands Landsret skal modtage dit ankesvarskrift med din påstand inden den frist, du har fået oplyst af Grønlands Landsret.

Har Grønlands Landsret ikke modtaget dit ankesvarskrift inden fristen, vil Grønlands Landsret gå ud fra, at du er enig i det resultat, som Retten i Grønland er kommet frem til.

Du skal have tilladelse fra Grønlands Landsret, hvis du ønsker at fremsætte krav om ændring af Retten i Grønlands dom efter, at fristen for ankesvarskriftet er udløbet.

Krav til ankesvarskrift
Retsplejeloven fastsætter kravene til et ankesvarskrift. Hvis du bruger blanketten til ankesvarskriftet, som du finder øverst på denne side, og hvis du udfylder blanketten rigtigt, vil dit ankesvarskrift opfylde retsplejelovens krav.

Det er vigtigt, at du får skrevet ankesvarskriftet på den rigtige måde, og at du får præsenteret de relevante beviser for retten.

Du skal ikke betale afgifter i familieretlige sager.

Du kan sende et ankesvarskrift i en familieretlig sag ved at bruge en digital udfyldningsblanket.

Udfyldningsblanketten finder du øverst på denne side ved at klikke på den gule knap ”Ankesvarskrift i en familieretlig sag”. For at udfylde blanketten, skal du logge på med dit NemID.

Når du åbner den digitale udfyldningsblanket til ankesvarskriftet, får du vejledning om, hvordan du skal udfylde blanketten

Bemærk
Du skal ikke sende de bilag, der indgik i sagen ved kredsretten eller Retten i Grønland. Grønlands Landsret får disse bilag udleveret fra kredsretten eller Retten i Grønland.

Hvis du ønsker at inddrage nye bilag, kan du sende de nye bilag sammen med dit ankesvarskrift.

Når du har udfyldt skabelonen, skal du klikke på ”send”. Derefter bliver dit ankesvarskrift sendt til Grønlands Landsret.

Når Grønlands Landsret har modtaget en ankestævning fra en part i en familieretlig sag, bliver ankestævningen sendt eller afleveret til den anden part i sagen (modparten).

Hvis du har været part i en familieretlig sag, og din modpart har anket kredsrettens eller Retten i Grønlands dom, vil du blive kontaktet af Grønlands Landsret.

Grønlands Landsret sender dig den ankestævning, som din modpart har indleveret til Grønlands Landsret, og du får en frist til at komme med et skriftligt svar i sagen. Dit svar kaldes et ankesvarskrift.

Forberedende retsmøde
Når Grønlands Landsret har modtaget ankestævningen, vil du og din modpart blive indkaldt til et indledende retsmøde i sagen.

Dette møde kaldes et forberedende retsmøde.

På det forberedende retsmøde, skal disse punkter afklares:

 • Parternes ønsker til sagens resultat (påstande)
 • Om parterne kan nå til enighed
 • Om der er behov for at indhente flere oplysninger til ankesagen
 • Tidspunkt for det afsluttende retsmøde (hovedforhandlingen)
 • Eventuel møde via video til hovedforhandlingen
 • Eventuelle spørgsmål fra parterne


På det forberedende retsmøde er det især vigtigt at få afklaret, om forældrene kan nå til enighed, om der skal indhentes nye bilag i sagen, og hvornår sagen skal hovedforhandles.

Hvis der skal indhentes nye bilag, bliver det aftalt på retsmødet, hvem der indhenter disse bilag.

På det forberedende retsmøde skal forældrene ikke forklare om, hvordan det går med børnene. Forklaringerne kommer under hovedforhandlingen, som er det afsluttende retsmøde i sagen.

Hvis forældrene bliver enige
Grønlands Landsret afslutter ankesagen, hvis forældrene indgår en aftale om de punkter, som ankesagen handler om, før Grønlands Landsret har afsagt dom.

Hovedforhandling
Kan forældrene ikke nå til enighed, holdes en hovedforhandling, hvor forældrene får mulighed for at komme med en supplerende forklaring.

Grønlands Landsret har bilagene fra sagens behandling i kredsretten eller Retten i Grønland, og Grønlands Landsret kender derfor de forklaringer, der er afgivet tidligere i sagen og de bilag, der indgik i den første behandling af sagen.

Det, der skal præsenteres for Grønlands Landsret under hovedforhandlingen er først og fremmest eventuelle nye bilag og oplysninger om, hvad der er sket siden dommen fra kredsretten eller Retten i Grønland.

Tidspunkt for hovedforhandling
Er den ankede dom afsagt af kredsretten, er det landsdommeren eller landsrettens souschef, der afgør sagen.

Er den ankede dom afsagt af Retten i Grønland, skal landsdommeren ved Grønlands Landsret og 2 landsdommere fra Danmark deltage i hovedforhandlingen af ankesagen.

Der fastlægges hvert år 2 perioder i løbet af året, hvor landsretten behandler disse sager.
Forældrene får oplyst det første mulige tidspunkt for hovedforhandlingen, når sagen er klar til hovedforhandling.

Der går normalt 3 – 6 måneder fra en sag er klar til hovedforhandling og indtil hovedforhandlingen kan gennemføres.

Dommen fra Grønlands Landsret
Grønlands Landsret afsiger først sin dom, når dommen er skrevet. Forældrene får derfor først oplyst Grønlands Landsrets afgørelse, når dommen er skrevet.

I slutningen af hovedforhandlingen får forældrene oplyst, hvornår de får dommen tilsendt.

I de fleste tilfælde vil parterne modtage dommen indenfor 1 uge efter hovedforhandlingen.

Når en dom er afsagt, kan den ret, der har afsagt dommen ikke ændre dommens begrundelse og resultat. Dommen kan kun ændres af en højere retsinstans.

Hvis der er skrivefejl i en dom, vil den ret, der har afsagt dommen rette fejlene så snart de bliver opdaget.

Du får oplyst, hvornår du senest skal indlevere dit svarskrift, når du modtager ankestævningen fra Grønlands Landsret.

Når sagen er begyndt kan Grønlands Landsret sætte nye frister for aflevering af dokumenter. Grønlands Landsret fastsætter også tidspunkterne for retsmøderne.

Hvis du ikke overholder fristerne eller ikke møder til et retsmøde, kan landsretten afgøre sagen på baggrund af de oplysninger Grønlands Landsret har modtaget i sagen.

Grønlands Landsrets domme kan kun ankes til Højesteret, hvis Procesbevillingsnævnet giver tilladelse. Procesbevillingsnævnet giver kun tilladelse til anke, hvis sagen er principiel.

En sag kan være principiel, hvis:

 • den handler om et spørgsmål, som Højesteret ikke har behandlet tidligere, og
 • afgørelsen kan få betydning for andre end parterne i sagen


Hvis du vil ansøge om tilladelse til at anke Grønlands Landsrets dom til Højesteret, skal du sende din ansøgning til Grønlands Landsret, postboks 1040, 3900 Nuuk eller til Procesbevillingsnævnet Store Kongensgade 1-3, 2., 1264 København K

Din ansøgning om tilladelse til at anke Grønlands Landsrets dom til Højesteret skal være modtaget i Grønlands Landsret eller i Procesbevillingsnævnet senest 8 uger efter, at Grønlands Landsrets dom er afsagt. Der står i Grønlands Landsrets dom, hvornår den er afsagt.

Klik her for at gå ind på Procesbevillingsnævnet’s hjemmeside (nyt vindue)

Skrevet af: Grønlands Landsret

Ikiu: www.ikiu.gl
Advokatnøglen: www.advokatnoeglen.dk
Procesbevillingsnævnet: www.domstol.dk/procesbevillingsnaevnet/
Grønlands Landsret
Jens Kreutzmannip Aqq. 5
3900 Nuuk

Telefon: 36 39 00
E-mail: post@landsret.gl
Hjemmeside: www.domstol.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.