Send en ankestævning i en civil sag

Ankestævning

Ankestævningen er det dokument, du skal bruge, hvis du vil klage over en dom, som Retten i Grønland har afsagt i en civil sag.

Ved domstolene kalder man en klage over en dom for en anke af dommen. Når du klager over Retten i Grønlands dom, anker du dommen til Grønlands Landsret.

Civile sager er alle sager, der handler om:

 • betaling af penge
 • udlevering af en ting eller
 • anerkendelse af et krav


Det er en civil sag, hvis Retten i Grønlands journalnummer begynder med bogstaverne BS.

Du kan læse mere om, hvilke typer af sager, der behandles ved domstolene på www.domstol.gl

Retten er neutral og kan ikke rådgive dig om, hvordan du bedst kan føre din sag. Retten opfordrer dig derfor til at kontakte en advokat eller retshjælpen IKIU, hvis du ønsker at begynde eller anke en retssag.

En advokat eller IKIU kan hjælpe dig med at undersøge, om du kan få betalt en advokat af staten (fri proces), og de kan rådgive dig om dine muligheder i sagen.

Klik her for at gå ind på IKIU’s hjemmeside (nyt vindue)

Klik her for at se en liste over advokater i Grønland (nyt vindue)

Du kan anke dommen fra Retten i Grønland, hvis Retten i Grønland ikke er kommet frem til det resultat, som du har oplyst for retten, at du ønsker (din påstand).

Hvis Retten i Grønland har fulgt din påstand i sagen, kan du ikke anke.

Du skal anke inden ankefristen på 4 uger fra Retten i Grønlands dom. Du kan læse mere om ankefristen nedenfor under afsnittet om frister.

Du skal sende en kopi af Retten i Grønlands dom sammen med ankestævningen.

Krav til ankestævning
Retsplejeloven fastsætter kravene til en ankestævning. Hvis du bruger udfyldningsblanketten til ankestævningen, som du finder øverst på denne side, og hvis du udfylder blanketten rigtigt, vil din ankestævning opfylde retsplejelovens krav.

Mangler din ankestævning nogle oplysninger, vil Grønlands Landsret kontakte dig og vejlede dig om, hvilke oplysninger, der mangler.

Det er vigtigt for din sag, at du får skrevet ankestævningen på den rigtige måde, og at du får præsenteret de relevante beviser for retten.

Du skal betale en retsafgift på 750 kr., hvis du vil anke Retten i Grønlands dom. Du skal indsætte beløbet på Retten i Grønlands konto i Grønlandsbanken: 6471-1032663.

Ved betalingen af retsafgiften, skal du oplyse:

 • Modpartens navn
 • Dit eget journalnummer, hvis du har et sådant
 • Rettens sagsnr., hvis du har fået det oplyst.


Hvis du betaler retsafgiften, før du sender ankestævningen, vil Grønlands Landsret opfordre dig til at sende en kvittering for betalingen af afgiften sammen med din ankestævning.

Det vil forkorte Grønlands Landsrettens sagsbehandlingstid, hvis Grønlands Landsretten modtager en kvittering for betaling af retsafgiften sammen med stævningen, da Grønlands Landsret først begynder sagsbehandlingen, når Grønlands Landsret har sikkerhed for, at retsafgiften er betalt.

Du kan sende en ankestævning i en civil sag ved at bruge en digital udfyldningsblanket.

Udfyldningsblanketten finder du øverst på denne side ved at klikke på den gule knap: ”Ankestævning i civil sag”. For at udfylde blanketten, skal du logge på med dit NemID.

Når du åbner den digitale udfyldningsblanket til ankestævningen, får du vejledning om, hvordan du skal udfylde blanketten.

Sammen med ankestævningen skal du sende:

 • Retten i Grønlands dom og
 • nye bilag, som ikke indgik i den sag, der blev behandlet ved Retten i Grønland


Bemærk
De bilag, der indgik i sagen, da den blev behandlet ved Retten i Grønland behøver du ikke at sende, da Grønlands Landsret får dem udleveret fra Retten i Grønland.

Når du har udfyldt blanketten og vedhæftet Retten i Grønlands dom og andre bilag, som du gerne vil bruge i din sag, skal du klikke på ”send”. Derefter bliver din ankestævning sendt til Grønlands Landsret.

Betalt retsafgift
Når Grønlands Landsret har modtaget ankestævningen, undersøger Grønlands Landsret, om retsafgiften er betalt.

Har du ikke sendt en kvittering for betalingen af retsafgiften sammen med din ankestævning, kontakter Grønlands Landsret Retten i Grønland for at få oplyst, om afgiften er betalt.

Bliver retsafgiften ikke betalt inden for den frist, som Retten i Grønland har fastsat, bliver anken afvist. Det betyder, at Grønlands Landsret afslutter sagen.

Orientering af din modpart
Når Grønlands Landsret har fået sikkerhed for, at retsafgiften er betalt, sender Grønlands Landsret ankestævningen til din modpart.

Modparten får en frist til at komme med et svarskrift i sagen. Fristen for svarskriftet er normalt 3 uger.

Bilag
Grønlands Landsret indhenter sagens bilag fra Retten i Grønland.

Herefter vil du og din modpart få mulighed for at komme med flere beviser eller oplysninger i sagen.

Tidspunkt for hovedforhandling
Når sagen er klar til det afsluttende retsmøde, som kaldes hovedforhandlingen, vil Grønlands Landsret aftale et tidspunkt for hovedforhandlingen med dig og din modpart.

Du og din modpart får oplyst det første mulige tidspunkt for hovedforhandling, når du og din modpart har oplyst, at sagen er klar til hovedforhandling.

Der går normalt 3 – 6 måneder fra en sag er klar til hovedforhandling og indtil hovedforhandlingen kan gennemføres.

Hovedforhandling
Ved hovedforhandlingen af civile sager, der er anket fra Retten i Grønland, deltager landsdommeren fra Grønlands Landsret og 2 landsdommere fra Danmark.

Under hovedforhandlingen har du og din modpart mulighed for at afgive forklaring og at præsentere jeres synspunkter og beviser.

Dommen fra Grønlands Landsret
Grønlands Landsret afsiger først sin dom, når dommen er skrevet. Det betyder, at du og din modpart først får oplyst Grønlands Landsrets afgørelse, når dommen er skrevet.

I slutningen af hovedforhandlingen får du og din modpart oplyst, hvornår I får dommen tilsendt.

I de fleste tilfælde vil du og din modpart modtage dommen indenfor 1 uge eller 14 dage efter hovedforhandlingen.

Når en dom er afsagt, kan den ret, der har afsagt dommen ikke ændre dommens begrundelse og resultat. Dommen kan kun ændres af en højere retsinstans.

Hvis der er skrivefejl i en dom, vil den ret, der har afsagt dommen rette fejlene, så snart de bliver opdaget.

Grønlands Landsret skal have modtaget din ankestævning inden 4 uger efter, at Retten i Grønland har afsagt dom. Datoen for Retten i Grønlands dom står i dommen.

Modtager Grønlands Landsret din ankestævning efter, at ankefristen er overskredet, vil anken blive afvist med mindre du ikke har haft mulighed for at indlevere din ankestævning til tiden.

Tilladelse til at anke efter ankefristen
Hvis du vil ansøge om tilladelse til at anke efter ankefristen, skal du oplyse en gyldig grund til, at du ikke har kunnet indlevere ankestævningen inden fristen.

Det er ikke muligt at beskrive alle de situationer, der kan give dig en lovlig grund til at anke efter ankefristen, men du kan for eksempel få tilladelse til at anke efter fristen, hvis du ikke har kunnet overholde fristen, fordi du har været indlagt på sygehuset og ikke har været ved bevidsthed.

Du skal ikke forvente, at du vil få tilladelse til at anke efter fristen, hvis du havde glemt fristen, eller hvis du har haft for travlt med andre opgaver.

Når sagen er begyndt, kan Grønlands Landsret sætte nye frister for aflevering af dokumenter. Grønlands Landsret fastsætter også tidspunkterne for retsmøderne.

Afvisning af ankesagen
Hvis du ikke overholder fristerne eller ikke møder til et retsmøde, kan Grønlands Landsret afvise din anke.

Hvis din anke bliver afvist, afslutter Grønlands Landsret ankesagen.

Har din modpart anmodet Grønlands Landsret om at ændre Retten i Grønlands dom, kan Grønlands Landsret tage stilling til din modparts anmodning, selvom din anke bliver afvist.

Grønlands Landsrets domme kan kun ankes til Højesteret, hvis Procesbevillingsnævnet giver tilladelse.

Procesbevillingsnævnet giver kun tilladelse til anke, hvis sagen er principiel.

En sag kan være principiel, hvis:

 • den handler om et spørgsmål, som Højesteret ikke har behandlet tidligere, og
 • afgørelsen kan få betydning for andre end parterne i sagen

Hvis du vil ansøge om tilladelse til at anke landsrettens dom til Højesteret, skal du sende din ansøgning til:
 • Grønlands Landsret, postboks 1040, 3900 Nuuk eller
 • Procesbevillingsnævnet Store Kongensgade 1-3, 2., 1264 København K


Din ansøgning om tilladelse til at anke Grønlands Landsrets dom til Højesteret skal være modtaget i Grønlands Landsret eller i Procesbevillingsnævnet senest 8 uger efter, at Grønlands Landsrets dom er afsagt. Der står i Grønlands Landsrets dom, hvornår den er afsagt.

Klik her for at gå ind på Procesbevillingsnævnet’s hjemmeside (nyt vindue)

Skrevet af: Grønlands Landsret

Ikiu: www.ikiu.gl
Advokatnøglen: www.advokatnoeglen.dk
Procesbevillingsnævnet: www.domstol.dk/procesbevillingsnaevnet/
Grønlands Landsret
Jens Kreutzmannip Aqq. 5
3900 Nuuk

Telefon: 36 39 00
E-mail: post@landsret.gl
Hjemmeside: www.domstol.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.