Havne- og krydstogtpassagerafgifter

Her kan du læse om havneafgift, krydstogtpassagerafgift samt miljø- og vedligeholdelsesgebyr.

Ved skibes anløb af eller opankring uden for havne samt ved ankomst til red i Grønland svares havneafgift og krydstogtpassagerafgift til landskassen.

Havnemyndighedsopgaven varetages – afhængig af havn – af enten RAL A/S, SIKUKI Nuuk Harbour A/S, KNI Pilersuisoq A/S eller Mittarfeqarfiit A/S.
Den lokale havnemyndighed opkræver således allerede i dag havneafgift ved afgiftspligtige skibes anløb af eller opankring uden for følgende 19 havne(anlæg):

1) Qaanaaq,
2) Upernavik,
3) Uummannaq,
4) Qeqertarsuaq,
5) Ilulissat,
6) Qasigiannguit,
7) Aasiaat,
8) Kangaatsiaq,
9) Sisimiut,
10) Kangerlussuaq,
11) Maniitsoq,
12) Nuuk,
13) Paamiut,
14) Narsaq,
15) Narsarsuaq,
16) Qaqortoq,
17) Nanortalik,
18) Ammassalik og
19) Ittoqqortoormiit.

Havneafgiften beregnes pr bruttoton.

  • Krydstogtskibe pr. påbegyndt døgn 1 kr. 10 øre, hvis skibets bruttotonnage ikke overstiger 30.000 BT.
    Er skibets BT på eller over 30.000, udgør afgiften pr. påbegyndt døgn 2 kr. 20 øre pr. BT
  • Passagerskibe pr. påbegyndt døgn 0 kr. 70 øre.
  • Fiskefartøjer registreret som hjemmehørende i Danmark, på Færøerne eller i udlandet pr. påbegyndt døgn 0 kr. 70 øre.
  • Skibe indrettet til transport af gods, samt andre skibe pr. påbegyndt uge 0 kr. 70 øre.

Nedsat havneafgift for Sikuki Nuuk Harbour

Det anerkendes, at prisniveauet i Nuuk Havn vil blive for højt som følge af kombinationen af brugerbetaling til havnen og afgifter til landskassen, hvorfor Nuuk Havn indrømmes visse havneafgiftsnedsættelser.

På den baggrund fastsættes, at havneafgiften for krydstogtskibe med en bruttotonnage, der ikke overstiger 30.000 BT, fastsættes til 0 kr. pr. BT pr. påbegyndt døgn i Nuuk Havn. For krydstogtskibe med en bruttotonnage på 30.000 BT og derover nedsættes satsen fra den gældende afgiftssats på 1,10 kr. pr. bruttoton (BT) pr. påbegyndt døgn til 0 kr. 70 øre pr. BT pr. påbegyndt døgn.


Minimumsafgift

Som minimum betales havneafgiften af 70 bruttoton (BT).

Minimumshavnesatsen medfører, at der som minimum skal betales for 70 bruttoton (BT) i havneafgift af samtlige ikke-afgiftsundtagede skibe og fartøjer.

Passagerafgiften udgør 50 kr. per passager.

Afgiftspligten indtræder ved hvert havneanløb, ved hver opankring uden for havn, samt når krydstogtskibe ligger på red.

Krydstogtpassagerafgiften pålægges antallet af ombordværende passagerer.

Ankommer krydstogtskibet således med 500 passagerer til havn eller red, fastsættes passagerafgiftstilsvaret ud fra dette antal passagerer, uagtet et antal passagerer går fra borde eller et antal nye passagerer stiger ombord efter havneanløb eller ankomst til red.

Krydstogtpassagerafgiften svares 1 gang pr. anløb af havn eller opankringssted m.v. Forhaling eller flytning mellem forskellige kajafsnit anses ikke som et nyt anløb.

Krydstogtpassagerafgiften er i tillæg til den gældende havneafgift
Kommunerne kan fastsætte et gebyr på op til 50 kr. pr. passager, når et krydstogtsskib anløber steder, som kommunen har udpeget.

Af administrative grunde er det fortsat ved afsejling fra de 19 ovennævnte havne,
at der indberettes og afregnes både krydstogtpassagerafgift, havneafgift og miljøog vedligeholdelsesgebyr. Indberetning og afregning foretages til den lokale
havnemyndighed. Beregning og afregning af gebyrerne til kommunerne vil
omfatte alle de forudgående ilandsættelser før anløbet af havnen – siden det
seneste anløb af en grønlandsk havn.

Afgiften beregnes på grundlag af krydstogtskibets passagertal på tidspunktet for ilandsættelsen, uanset det faktiske antal krydstogtpassagerer, der ilandsættes.


Miljø- og vedligeholdelsesgebyr 2024Både havne- og krydstogtpassagerafgifterne til landskassen og gebyrerne til kommunerne skal indberettes samlet i det samme regneark (Excel).

Afregningen sker også samlet efter hver afsejling fra havn eller red.

Forskellene mellem krydstogtpassagerafgiften, havneafgiften og miljø- og vedligeholdelsesgebyret er at:

  • krydstogtpassagerafgiften beregnes ud fra antallet af ombordværende passagerer på det ankommende krydstogtskib (før evt. på- eller afstigninger),
  • havneafgiften beregnes allerede i dag ud fra skibets tonnage (rummål) og liggetid i havnen, og
  • miljø- og vedligeholdelsesgebyret beregnet ud fra antal ombordværende passagerer på tidspunktet for eventuelle forudgående ilandsættelser (uagtet antal passagerer, der rent faktisk går i land). Eventuelle forudgående ilandsættelser selvanmeldes til den næste havnemyndighed, hvis havn anløbes.

Den samlede afgifts- og gebyrbetaling genereres automatisk på basis af de indberettede oplysninger i regnearket (Excel).

Krydstogtpassagerafgiften, havneafgiften og miljø- og vedligeholdelses-gebyrerne skal indberettet i samme elektroniske blanket, som nævnt ovenfor.

Indberetningen er opbygget som en selvanmeldelsesordning, hvor skibets fører, mægler eller agent afgiver en tro- og loveerklæring om rigtigheden af oplysningerne. Afgivelse af urigtige oplysninger er bødebelagt.

Den elektroniske blanket skal indeholde oplysninger om skibets art, skibets tonnage angivet i bruttoton (BT), antal passagerer og disses nationalitet, det faktiske antal påbegyndte døgn i havnen samt eventuelt også oplysninger til brug for beregning og opkrævning af et miljø- og vedligeholdelsesgebyr til kommunerne. Praksis med indberetning af passagerernes nationalitet i samme blanket fortsætter således.

Oplysningerne til den lokale havnemyndighed anvendes både til Grønlands Statistiks belysning af udviklingen i krydstogtturismen i Grønland (inkl. antal krydstogtpassagerer opdelt på nationalitet) samt til beregning af afgiftstilsvar til landskassen og gebyropkrævninger til kommunerne.

Den samlede afgifts- og gebyrbetaling genereres automatisk efter indtastning på basis af de indberettede oplysninger i regnearket (Excel). Blanketten sendes derefter elektronisk til havnemyndigheden, evt. i et pdf-format med underskrift.

Blanketten sendes senest ved afsejlingen fra en grønlandsk havn m.v. til den lokale havnemyndighed. Med afsendelsen af den elektroniske blanket til havnemyndigheden godkender skibets fører, mægler eller agent de automatisk opgjorte afgifts- og gebyropkrævninger.

Afgifterne og gebyrerne forfalder til betaling ved skibets afsejling fra havnen, hvorefter betalingsfristen er 14 dage.Muligheden for at aftale en anden afregningsform vedrørende havneafgiften med Skattestyrelsen fortsættes for skibe, der går i fast trafik på 1 eller flere havne. Dermed kan den nuværende administrativt forenklede afregningsordning fortsætte for udvalgte skibe.

Havnemyndighedens sidste indberetnings- og indbetalingsdato for månedens havneafgifter for skibe i fast rutefart er dog sammenfaldende med datoen ovenfor, dvs. den 15. i den efterfølgende måned.

Krydstogtskibe: Havneafgift, Krydstogtpassagerafgift og miljø- og vedligeholdelsesgebyr

 

Havnemyndighedens sidste rettidige indberetnings- og betalingsdato for månedens samlede havne- og krydstogtpassagerafgifter samt gebyropkrævninger er den 15. i den efterfølgende måned.”

 

Skrevet af: Skattestyrelsen

Skattestyrelsen
Postboks 1605
3900 Nuuk

CVR-nummer 19785386
Telefon: 34 65 10
E-mail: tax@nanoq.gl
Hjemmeside: www.aka.gl


Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.