Takstbestemt hjælp

Enhver voksen borger har pligt til at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år.
Offentlig hjælp har til formål til at forebygge, at borgerne kommer i en situation, hvor de får behov for hjælp til forsørgelse. Derudover er formålet at skabe økonomisk sikkerhedsnet for personer, som ikke på en anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.
Formålet med at yde økonomisk hjælp er derfor at sætte modtageren af hjælpen i stand til at klare sig selv. Ansøgeren skal også derfor efter evne udnytte og udvikle sin arbejdsevne.
Borgeren skal ud fra sine behov og forudsætninger have mulighed for indflydelse og medansvar ved tilrettelæggelse af hjælpen.

Der er to typer af offentlig hjælp: takstbestemt hjælp og trangsbestemt hjælp.

Den takstbestemte hjælp består af en grundtakst (fast beløb) og eventuelle tillæg.
Takstbestemt hjælp medgår til dækning af udgifter til bolig, faste og variable udgifter samt mad og tøj.
Grundbeløbet ydes brutto. Det betyder, at det er skattepligtigt

Midlertidig ydelse
Offentlig hjælp er en midlertidig ydelse, som ophører, når borgeren bliver jobparat, vinder fodfæste på arbejdsmarkedet eller overgår til en anden offentlig ydelse, f.eks. førtidspension.

Subsidiær mulighed
Offentlig hjælp, herunder takstbestemt hjælp er en subsidiær mulighed.
Det vil sige, hvis der er mulighed for anden indkomst til forsørgelse mv., skal denne mulighed anvendes, før der kan søges om offentlig hjælp.

For at du kan være berettiget til at modtage takstbestem hjælp, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • der skal ikke kunne ydes hjælp efter en anden lovgivning, da offentlig hjælp er subsidiær,
 • du er ledig og er ikke i stand til at varetage sædvanlig beskæftigelse i mindst 20 timer ugentligt,
 • du skal til enhver tid stå til rådighed for kommunen. Det betyder, at du for eksempel skal påtage dig anvist arbejde, deltage i samtaler og møder samt medvirke til
 • udarbejdelse og gennemførelse af handlingsplan i det omfang, det følger af loven og
 • du skal opfylde bopælskravet. Kravet er opfyldt, når en af de følgende er opfyldt:
  • du har fast bopæl i Grønland, er tilmeldt folkeregisteret i Grønland og er dansk statsborger,
  • du har fast bopæl i Grønland, er tilmeldt folkeregisteret i Grønland og er gift med en dansk statsborger,
  • du har fast bopæl i Grønland, er tilmeldt folkeregisteret i Grønland og har været gift med en dansk statsborger,
  • du har fast bopæl i Grønland, er tilmeldt folkeregisteret i Grønland og er omfattet af aftaler med andre lande, f.eks. Nordisk Konvention om social sikring eller,
  • du er tilmeldt folkeregisteret i Grønland uden bolig og har fast tilknytning til det grønlandske samfund.

Størrelsen af takstbestemt hjælp er fastsat i loven og reguleres hvert år.
De gældende takster for hvert år fremgår af ”Takstblad – Sociale takster” for det pågældende år. Takstbladet kan ses her: Takstblad – Sociale takster
Der er 3 typer af ”grundtakst”:

 • til ansøger med fast bopæl,
 • til ansøger uden bolig og
 • til ansøger, hvor vedkommende og dennes partner begge modtager takstbestemt hjælp.

Tillæg

 • Tillæg er et beløb, der ud over grundbeløbet ydes til modtager af takstbestemt hjælp. Der er 3 typer af tillæg i forbindelse med takstbestemt hjælp:
  Handlingsplanstillæg: er et fast beløb, du får, hvis du aktivt som modtager af takstbestemt hjælp deltager i gennemførelse af aktiviteter fastsat i handlingsplanen.

 • Egen-boligtillæg: kan ydes til bidrag og renteomkostninger til din bolig. Tillægget omfatter rente og bidrag/gebyr på lån samt løbende driftsbidrag til en ejerforening. Tillægget omfatter ikke forbrugsudgifter. Egen-boligtillægget er skattefrit.
  Dette tillæg er ikke et retskrav. Det betyder, at den enkelte kommune bestemmer hvorvidt den ville yde tillægget til berettigede borgere. Kommunen kan, som led i sin politiske prioritering og generelle administrative praksis, beslutte ikke at yde dette tillæg til modtageren af takstbestemt hjælp. Administrativ praksis skal i så fald være ens for alle borgere i kommune.

 • Overgangstillægget: ydes til personer, der på grund af længerevarende sygdom fortaber retten til jobsøgningsydelse og derfor overgår til takstbestemt hjælp. Tillægget kan ydes for en periode på op til seks måneder.

Som modtager af takstbestemt hjælp kan du varetage, hvad der svarer til en indkomst svarende til ca. 10 timers arbejde ved en takst på SIKs mindsteløn. Det hedder fradragsfri indkomst.
Du betragtes stadig som ledig, og du skal stå til rådighed for kommunen, deltage i samtaler og møder samt medvirke til udarbejdelse og gennemførelsen af handlingsplan.
Størrelsen af fradragsfri indkomst reguleres hvert år og offentliggøres ved ”Takstblad – Sociale takster”. Takstbladet kan ses her: Takstblad – Sociale takster
Erhvervede indkomst ud over det fradragsfrie beløb reduceres.

Takstbestemt hjælp og tillæg kan reduceres i følgende tilfælde:

 • Manglende aktiv deltagelse i gennemførelse af handlingsplan
  Hvis du uden lovligt forfald udebliver fra, eller ikke aktivt deltager i gennemførelse af indsatser som bestemt i handlingsplanen, træffer kommunen afgørelse om at reducere grundtaksten samt bortfald af handlingsplanstillæg.

 • Egen indkomst
  Grundtakst og tillæg reduceres med anden indkomst optjent i den periode, hvor du modtager grundtakst og tillæg. Grundtakst og tillæg vedrørende handlingsplaner reduceres med 62,2 % af anden indkomst, der overstiger den fradragsfrie indkomst.

 • Din partneres indkomst
  Grundtakst og tillæg reduceres med en forholdsmæssig del af din partneres aktuelle indkomst for den periode, hvor du modtager grundtakst og tillæg vedrørende handlingsplaner. Grundtakst og tillæg reduceres med et beløb svarende til 30 % af din partners aktuelle indkomst for den relevante periode.

 • Længerevarende ophold på en institution eller døgntilbud
  Grundtakst og tillæg kan samlet højst udgøre 2.500 kr. (2023-priser), hvis du som modtageren af offentlig hjælp har længerevarende ophold på en institution eller døgntilbud, hvor det offentlig afholder udgifterne.
Der skal gives ansøgning, når du skal søge om offentlig hjælp.

Du skal indgive din ansøgning om offentlig hjælp hos din bopælskommune.
Bopælskommune er den kommune, du er registreret i hos folkeregistret og har dermed folkeregisteradresse.

Indgivelse af ansøgning uden for kommunale inddeling
Forsvarsområdet ved Pituffik og Nationalparken i Nordøstgrønland er også omfattet af anvendelsesområdet for offentlig hjælp.
Hvis du har bopæl eller ophold uden for den kommunale inddeling, indgives ansøgningen til Naalakkersuisut. Ansøgningen indgives til departementet med ansvar for sociale anliggender.

Mundtlig eller skriftligt
Du kan som udgangspunkt ansøge om takstbestemt hjælp mundtligt ved at rette henvendelse til din kommune. Kommunen kan kræve, at ansøgningen indgives ved på bestemt blanket. Din opholdskommune kan oplyse dig om, hvorvidt ansøgningen skal indgives ved en bestem blanket.
I så fald er kommunen forpligtiget til at give dig vejledning om udfyldelse af ansøgningen, hvis nødvendigt.

Skrevet af: Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Kommuneqarfik Sermersooq
Postboks 1005
3900 Nuuk
Telefon: 36 70 00
Fax: 31 11 51
E-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl
Hjemmeside: www.sermersooq.gl

Arsuk Borgerservice
B-820
Postboks 60
3932 Arsuk

Telefon: (+299) 68 50 51 / 68 50 22
Fax: (+299) 68 51 39
E-mail: arsuk@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Isortoq Borgerservice
B - 382
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 57 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Ittoqqortoormiit Borgerservice
B-118
Postboks 505
3980 Ittoqqortoormiit

Telefon: (+299) 99 10 77
Fax: (+299) 99 10 74
E-mail: kl@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag: 10 – 14
Onsdag: Lukket

Ivittuut borgerservice
Postboks 82
3930 Kangilinnguit
Telefon.: (+299) 69 10 77
Fax: (+299) 69 10 73
E-mail: ivittuut@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Alle hverdage: 8 - 16

Kapisillit Borgerservice
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 96 32
Fax: (+299) 35 96 13
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 12

Kulusuk Borgerservice
B - 178
3915 Kulusuk
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 69 80
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Kuummiut Borgerservice
B - 1156
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 40 27
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Borgerservice Nuuk
Kuussuaq 2
Postboks 1005
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 36 79 00
E-mail: innuttaasunut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 15
Torsdag: 12 – 17
Fredag: 10 – 12
Paamiut Borgerservice
Poul Ibsenip Aqq. 6
Postboks 93
3940 Paamiut

Telefon: (+299) 36 76 00 / 36 76 77
Fax: (+299) 68 14 48
E-mail: paamiut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15
Qeqertarsuatsiaat Borgerservice
B-155
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 90 22
Fax: (+299) 35 91 26
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Sermiligaaq Borgerservice
B - 196
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 54 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Tasiilaq Borgerservice
Nappartsimavimmut B - 1200
3913 Tasiilaq
Postboks 120
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 10 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10 - 15

Tiniteqilaaq Borgerservice B - 518 A
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 64 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 970
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.