Du skal stadig bruge dit NemID for at logge på selvbetjeningsløsningerne.

Ansøg om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere gennem Arbejdsmarkedspakken

Ansøgning her

Naalakkersuisut har besluttet, at der må ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder i turisterhvervet for det antal medarbejdere, virksomheden hjemsender i stedet for at afskedige, som følge af restriktioner indført for at mindske smittespredning af Covid-19.

I denne vejledning bliver det beskrevet, hvordan du som virksomhed skal søge om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere.

Du kan også læse om betingelserne for at være omfattet af ordningen.

Bemærk
Nedenstående beskrivelser er kun vejledende, og at de til en hver tids gældende betingelser findes i ”Retningslinjer vedrørende Arbejdsmarkedspakken”.

Klik her for at hente ”Retningslinjer vedrørende Arbejdsmarkedspakken”

Lønkompensationsordning
Arbejdsmarkedspakken er rettet mod for virksomheder, som står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 25 ansatte, som følge af restriktioner indført for at mindske smittespredning af Covid-19.

Ordningen er rettet mod virksomheder i turisterhvervet som defineres som virksomheder, der har mindst 50 % af sin omsætning indenfor bestemte hovedgrupper, som fremgår af retningslinjer vedr. arbejdsmarkedspakken.

Betingelser
Du kan som virksomhed kun ansøge om kompensation for medarbejderes løn, som er optjent og udbetalt efter den 1. januar 2021. Medarbejderne skal være ansat i den ansøgende virksomhed (CVR) inden 1. januar 2021 og uafbrudt have været ansat i virksomheden siden 1. januar 2021.

Hvis du som virksomhed har foretaget afskedigelser af dine medarbejdere af økonomiske årsager, er du ikke afskåret fra senere, at ansøge om lønkompensation for hjemsendelse af øvrige medarbejdere.

Lønkompensation kan da tidligst indtræde den førstkommende dag efter dagen for den seneste afskedigelse. Du kan ikke opnå lønkompensation for dine allerede afskedigede medarbejdere, uanset om disse arbejder for virksomheden i opsigelsesperioden.

Kompensationer bliver opgjort i forbindelse med de almindelige 14 dages- og månedslønsperioder.

Medarbejdernes løn i perioden
Det er en betingelse, at du skal som virksomhed foresat udbetale fuld løn til hjemsendte medarbejdere.

Kompensation til virksomheden
Lønkompensationen udgør 90 % af de samlede lønudgifter (inklusive arbejdsgiveradministreret pensionsbidrag) til de berørte medarbejdere. Dog maksimalt 20.190 kroner per måned for hver omfattet medarbejder.

For deltidsmedarbejdere og timelønnede bliver kompensationen beregnet som en forholdsmæssig andel af en fuldtidsansættelse.

Kompensationen beregnes sådan:

  a) Kompensationen kan udgøre 90 % af lønudgiften (inklusive arbejdsgiveradministreret pensionsbidrag), dog højest 20.190 kroner. for hver 30 dages lønkompensationsperiode per fuldtidsmedarbejder.

  b) Hvis lønkompensationsperioden er kortere end 30 dage, vil kompensationen blive beregnet som en forholdsmæssig andel oprundet til nærmeste hele døgn.

  c) Fratrukket eventuel anden støtte fra offentlige midler til ansøger vedrørende samme lønudgift.
  Ved beregning af lønkompensationsbeløbet, skal der tilbageholdes 30 % aconto til dækning af A-skat og arbejdsmarkedsafgift for kalendermåneden.


Bemærk
Kompensationen ophører ved genaktivering af medarbejderen.

Vil du ansøge om lønkompensation, skal du udfylde ansøgningen digitalt via link.

Bemærk
Du skal ansøge for den samlede lønsum for alle dine hjemsendte medarbejdere i den givne periode.

Du skal sikre dig, at du får fremsendt alt relevant dokumentation.

Når du ansøger, skal du angive følgende i ansøgningen:

 • Virksomhedens navn, CVR-nummer og branchekode.
 • Tlf.nr., mobil og E-mail.
 • Kontonummer (til overførsel af lønkompensationen).
 • Andel af medarbejdere, der skal hjemsendes (mindst 30 % eller min. 25 medarbejdere).
 • CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad (er medarbejder fuldtids- eller deltidsansat) per medarbejder.
 • Periode, der ønskes kompensation for, samt begrundelse herfor, f.eks. arbejdsmangel.
 • Seneste lønseddel.
 • Excel ark, hvis der søges om kompensation for flere end 5 medarbejder
 • Tro- og Love-erklæring


I opgørelsen af antal medarbejdere skal virksomheden anvende antal fastansatte personer.

Når du har ansøgt, vil din ansøgning blive behandlet i Skattestyrelsen.

Du vil modtage en afgørelse, når din ansøgning er behandlet.

Du vil få udbetalt indvilget kompensation hurtigst muligt.

I tilfælde af yderligere hjemsendelser
Hvis din virksomhed allerede har søgt lønkompensation, men står over for en forværring af forholdene og derfor har brug for yderligere hjemsendelse af medarbejdere og lønkompensation, kan virksomheden ansøge om, at yderligere medarbejdere omfattes af ordningen.

Lønudgiften skal:

 1. være afholdt på kompensationstidspunktet. Dette betyder, at der for hver lønperiode skal indsendes en kompensationsansøgning vedlagt lønseddel vedrørende den periode, virksomheden ønsker at modtage kompensation for.
 2. vedrøre perioden 1. januar 2021 – 31. oktober 2021, begge dage inklusive.

 

Virksomhedens ledelse anvender Tro- og loveerklæringen til at bevise, at alle angivet oplysninger er korrekte.

Tro- og loveerklæringen skal udskrives, underskrives, scannes og uploades i forbindelse med ansøgningen.

Klik her for at hente ”Tro- og loveerklæring”

Stikprøvekontrol
Virksomheden kan blive udsat for stikprøvekontrol efter ordningens ophør, og der kan i den forbindelse stilles krav om, at virksomhedens lønmodtagerrepræsentant eller tillidsrepræsentant bliver inkluderet.

Dokumentationen kan ske med revisorbistand.

Tilbagebetaling af kompensation
Kompensation kan kræves tilbagebetalt, hvis:

  A. Ansøger afskediger medarbejdere af økonomiske grunde i lønkompensationsperioden.
  B. Ansøger genaktiverer medarbejderen i lønkompensationsperioden.
  C. Ansøger afgiver urigtige oplysninger til ansøgning om lønkompensation.
  D. Ansøger har modtaget lønkompensation uberettiget og i strid med ovennævnte betingelser.

 

Du skal sikre normal, løbende månedlig indberetning af A1 Redegørelse til Skattestyrelsen.

De hjemsendte medarbejdere må ikke arbejde i kompensationsperioden.

Medarbejderen må ikke udføre arbejdsopgaver for ansøger i hjemsendelsesperioden – ej heller optager nyt (eller forøge eksisterende) lønnet arbejde hos anden arbejdsgiver.

Lønkompensation kan ydes i forbindelse med delvis hjemsendelse af en medarbejder, og hvor medarbejderen fortsat modtager løn for den fulde arbejdstid.

Lønkompensationen gives kun for den forholdsmæssige andel af lønnen, som dækker hjemsendelsesperioden.

Hvis du har afskediget din medarbejder, gælder der de samme regler som normalt, vedrørende ret til arbejdsmarkedsydelser eller offentlig hjælp.

Du får ikke lønkompensation for vedkommende.

Medarbejderen skal afholde 5 feriedage/afspadsering for hver 30-dages lønkompensationsperiode.

Hvis lønkompensationsperioden er kortere end 14 dage opgøres ferieperioden altid som 2,5 feriedage/afspadsering, og ellers 5 feriedage/afspadsering for lønkompensationer der er over 14 dage og op til 30 dage.

For medarbejdere, som ikke har optjent ret til ferie med løn, skal kompensationsbeløbet reduceres med enten 2,5/30 eller 5/30.

Du har ret til at klage over den afgørelse som Skattestyrelsen har truffet i forbindelse med din indsendte ansøgning.

Vil du sende en klage, skal du sende din klage via mail til STmaalaarut@nanoq.gl

På din klage, skal du:

 • Skrive begrundelsen for hvorfor du vil klage over afgørelsen
 • Vedhæfte relevante dokumenter:
  • dokumentation
  • dokumentation


Din indsendte klage vil blive behandlet af klagesekretariat.

Når din klage er blevet behandlet, vil du blive kontaktet via mail fra Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked.

Skrevet af: Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked

Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked
Imaneq 1A - 201
Postboks 930
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ISIIN@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.