Du skal stadig bruge dit NemID for at logge på selvbetjeningsløsningerne.

Ansøg om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere i din virksomhed

Ansøg her

For at mindske smittespredning af Covid-19, har Naalakkersuisut besluttet, at der må ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder. Lønkompensationen er rettet mod private virksomheder, som hjemsender deres ansatte i stedet for at afskedige.

Du kan som virksomhed kun ansøge om kompensation for medarbejderes løn, som optjent og udbetalt efter den 17. januar 2022. 

Hvis du som virksomhed har foretaget afskedigelser af dine medarbejdere af økonomiske årsager, er du ikke afskåret fra senere at ansøge om lønkompensation for hjemsendelse af øvrige medarbejdere. 

Lønkompensation kan da tidligst indtræde den førstkommende dag efter dagen for den seneste afskedigelse. Du kan ikke opnå lønkompensation for dine allerede afskedigede medarbejdere, uanset om disse arbejder for virksomheden i opsigelsesperioden.

Hvis din virksomhed er ramt af forbud om salg af alkohol kan du læse videre om dine muligheder om at få lønkompensation under overskriften ”Betingelser for virksomheder som sælger alkohol.”  

Kompensationer bliver opgjort i forbindelse med de almindelige månedslønsperioder. Der er ikke et minimumskrav for hvor mange medarbejdere, som skal hjemsendes for at få lønkompensation.

Nedstående kan du læse mere om retningslinjerne og betingelserne for at være omfattet af lønkompensation.

Klik her for at hente Retningslinjerne for vedrørende ”Arbejdsmarkedshjælpepakken.”

 

Lønkompensationsordning
Lønkompensationen er rettet mod private virksomheder, som har ansatte lønmodtagere udover virksomhedens indehaver. Ejer og medejer af virksomheden, herunder hovedaktionærer, betragtes ikke som medarbejdere, og der kan derfor ikke modtage lønkompensation for disse.

Betingelser
I denne vejledning bliver der beskrevet, hvordan du som virksomhed kan søge om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere. 

Lønkompensationsordning indeholder en lønkompensationsordning for de ansøgningsberettigede virksomheder.

 1. Der kan gives lønkompensation for perioden 17. januar 2022 til 6. april 2022. Lønkompensation beregnes og udbetales for en hel kalendermåned ad gangen.
 2. Ansøgere, som har foretaget afskedigelser af medarbejdere af økonomiske årsager, er ikke afskåret fra senere at ansøge om lønkompensation for hjemsendelse af øvrige medarbejdere. Lønkompensation kan da tidligst indtræde den førstkommende dag efter dagen for den seneste afskedigelse.
 3. Der kan ikke opnås lønkompensation for allerede afskedigede medarbejdere, uanset om disse arbejder for virksomheden i opsigelsesperioden. 
 4. Offentlige virksomheder, herunder selvstyre- eller kommunalt ejede aktieselskaber, kan ikke anvende ordningen. Ved offentlige virksomheder forstås alle virksomheder, hvor det offentlige direkte eller indirekte ejer eller på anden måde kontrollerer mere end 49 % af virksomheden. Ordningen gælder tillige for foreninger, fonde og selvejende institutioner, hvis disse modtager mindre end 50 % af institutionernes samlede ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.
 5. Størstedelen af virksomhedens ansatte skal være bosiddende i Grønland.
 6. Virksomhedens ledelse samt reelle ejere må ikke være dømt for overtrædelse af skattelovgivningen eller for overtrædelse af bestemmelser om økonomisk kriminalitet i kriminallov for Grønland de seneste 5 år.
 7. I opgørelsen af antal medarbejdere, skal virksomheden anvende antal fastansatte personer. Ordningen gælder ikke for løsarbejdere, der i stedet henvises til at søge arbejdsmarkedsydelse eller offentlig hjælp efter de normale regler.
 8. Hjemsendelsen skal være med fuld løn.
 9. Hjemsendelsen skal være en direkte følge af COVID-19 situationen. Medarbejderen må ikke udføre arbejdsopgaver for ansøgeren i hjemsendelsesdagene – eller optage nyt (eller forøge eksisterende) lønnet arbejde hos anden arbejdsgiver.

Lønkompensation opgøres i forbindelse med de almindelige månedslønsperioder ift. indsendelse af redegørelser for den pågældende måned.

Ansøgning om lønkompensation kan senest foretages med udgangen af den anden måned efter lønudbetalingsmåneden, dvs. ansøgning om kompensation for udbetalt løn i januar 2022 skal senest ske 31. marts 2022.

Ordningen gælder fra 17. januar 2022 til og med d. 6. april 2022.

 

I forhold til alkoholforbud i Kommune Qeqertalik, Kommune Kujalleq, Kommuneqarfik Sermersooq og Qeqqata Kommunia bliver der indført særlige betingelser for lønkompensation for private virksomheder, som er på rørt af alkoholforbuddet og Covid19.

De særlige betingelser omhandler virksomheder, som sælger og udskænker drikke med alkohol.

Betingelserne for salg af alkohol er ophævet fra den 10. februar 2022. Dog kan Virksomheden indsende ansøgning om lønkompensation fra den dato restriktionerne trådte i kraft.

 

Kompensation til virksomheden

Hvis virksomheden bliver godkendt til lønkompensation, bliver lønkompensation udbetalt til virksomheden. Virksomheden har ret til lønkompensation på op til 1.000 kr. pr. arbejdsdag for en medarbejder, inklusive arbejdsgiver administrerede pensionsordninger, dog højest 20.000 kr., pr. kalendermåned pr. fuldtids medarbejder.

Kompensationen tildeles sådan:

 1. Kompensationen kan udgøre 1.000 kr. pr. arbejdsdag for en medarbejder (inklusive arbejdsgiver administrerede pensionsordninger), dog højest 20.000 kr., pr. kalendermåned pr. fuldtids medarbejder.   
 2. Har en medarbejder fået anden støtte fra offentlige midler vedrørende samme lønudgift, skal det trækkes fra.
 3. Ved beregning af lønkompensationsbeløbet, skal der tilbageholdes 30% af aconto til dækning af A-skat fir kalendermåneden.

 

Hvis virksomheden vil ansøge om lønkompensation, skal ske igennem sullisivik.gl / borger.gl.

Bemærk 
Virksomheden skal ansøge for den samlede lønsum for alle sine hjemsendte medarbejdere i den givne periode. 

Virksomheden skal fremsende alle relevante dokumentation.

Når virksomheden ansøger skal den angive følgende oplysninger i ansøgningen.

 • Virksomhedens navn og CVR-nummer. 
 • Tlf.nr., mobil og E-mail. 
 • Kontonummer (til overførsel af lønkompensationen). 
 • Medarbejderens CPR-nummer, antal hjemsendelsesdage, samt datoerne.  
 • Samlede antal hjemsendelsesdage. 
 • lønsedler (Der skal fremsende lønsedler for den periode som der ansøges lønkompensation for)
 • Excel ark, hvis der søges om kompensation for flere end 5 medarbejder
 • Tro- og Love-erklæring

Naalakkersuisut kan forlange yderligere oplysninger med henblik på at sikre at kriterierne for modtagelse af lønkompensation er opfyldt. Der gives en rimelig frist for indlevering af supplerende oplysninger. Indleveres oplysningerne ikke indenfor fristen afvises ansøgningen.

 

Skattestyrelsen varetager administrationen og behandling af ansøgning om lønkompensation.

Virksomheden vil modtage en afgørelse, når ansøgning er behandlet. 

Der vil blive udbetalt lønkompensation hurtigst muligt.

Når Skattestyrelsen har modtaget ansøgningen, vil ansøger modtage en mail med følgende besked:

 Skattestyrelsen har modtaget din ansøgning om lønkompensation. Din ansøgning vil blive sagsbehandlet indenfor 10 arbejdsdag, hvor du vil modtage svar mail om ansøgning er godkendt eller afslået”.

Bemærk
Ved udbetaling af lønkompensation tilbageholdes 30 % aconto til dækning af A-skat for kalendermåneden.

Kompensation kan kræves tilbagebetalt, såfremt:

 • Kompensation kan kræves tilbagebetalt, såfremt:
  • Ansøger afskediger medarbejdere af økonomiske grunde i lønkompensationsperioden.
  • Ansøger afgiver urigtige oplysninger til ansøgning om lønkompensation.
  • Ansøger har modtaget lønkompensation uberettiget og i strid med ovennævnte betingelser.
 • Som betingelse for udbetaling af lønkompensation skal virksomheden på forlangende udlevere oplysninger til Naalakkersuisut med henblik på efterfølgende kontrol.
 • Naalakkersuisut kan stille krav om en revisorerklæring om at støtten er modtaget på et retmæssigt grundlag.
  • Naalakkersuisut kan foretage kontrol af bevilgede midler ved anvendelse af en godkendt revisor.
 • Naalakkersuisut kan kræve hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalte beløb, hvis det viser sig:
  • at forudsætningerne for udbetalingen har ændret sig væsentligt.
  • at virksomheden har afgivet urigtige oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, uagtet om virksomheden var i god tro med de afgivne oplysninger
  • at den krævede dokumentation ikke er indsendt inden en af Skattestyrelsen fastsat frist eller at den indsendte dokumentation er utilstrækkelig
 • Har virksomheden givet urigtige oplysninger, eller på anden måde forsøgt at vildlede sagsbehandlingen indgiver Naalakkersuisut anmeldelse til Politiet, med medblik på iværksættelse af sanktioner efter Kriminallov for Grønland, lov nr. 306 af 30. april 2008.
 • Udbetalt lønkompensation indberettes til Skattestyrelsen.

 

I tilfælde af yderligere ændringer og hjemsendelser

Hvis din virksomhed allerede har søgt lønkompensation, men står over for en forværring af forholdene og virksomheden ønsker at hjemsende flere ansatte, kan virksomheden ansøge om lønkompensation for disse ansatte.

Virksomheden udfylder samme ansøgning, for de ekstra ansatte man ønsker at hjemsende på
Sullisivik.gl.

 

Ordningen gælder fra 17. januar 2022 til og med d. 6. april 2022.

 

Skattestyrelsens afgørelser om lønkompensation kan påklages til Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender.

Klagen skal sendes til Suli_maalaarut@nanoq.gl

I din klage, skal du: 

 • Skrive en begrundelse.
 • Vedhæfte relevante dokumentation.

Din klage vil blive behandlet af klagesekretariatet og sagsbehandlet indenfor 4 uger fra afgørelsen er truffet.

Når din klage er blevet behandlet, vil du blive kontaktet via mail fra Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender.

 

Skrevet af: Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked
Imaneq 1A - 201
Postboks 930
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ISIIN@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A
Postboks 970
3900 Nuuk
E-mail: ISNNN@nanoq.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.