Selvbetjeningsløsningen: Til- og afmeld til Nukissiorfiit virker ikke i øjeblikket. Der bliver arbejdet på at få det rettet. Tak for din tålmodighed. - Vh. sullissivik.gl

Individuelle fartøjskvoter til hellefisk

Hvis du gerne vil fiske erhvervsmæssigt efter hellefisk med et fartøj i de kystnære forvaltningsområder Diskobugten, Upernavik og Uummannaq (område 47) skal du eje en kvoteandel. Reglerne for fartøjer, der fisker efter hellefisk kystnært i område 47 adskiller sig fra reglerne for joller der fisker efter hellefisk i samme område, samt reglerne for fartøjer og joller der fisker efter hellefisk i de øvrige forvaltningsområder i Grønland.

For fartøjer i område 47 er der Individuelle Omsættelige Kvoter (IOK), hvilket betyder at du skal eje en kvoteandel for at kunne fiske efter hellefisk med fartøj i disse forvaltningsområder.

Naalakkersuisut fastsætter hvert år den totale fangstmængde (TAC) for hellefisk for hvert af forvaltningsområderne Diskobugten, Upernavik og Uummannaq. TAC for de forskellige områder opdeles derefter i en kvote til jollesegmentet og en kvote til fartøjssegmentet. Fartøjskvoten fordeles til de forskellige kvoteejere efter den andel af kvoten som de ejer. Når du går i gang med dit fiskeri efter hellefisk som kvoteandelsejer, bliver alt din fangst fratrukket ved indhandling fra den kvote der udskrives på din licens.

Ejer du en kvoteandel eller vil du købe en kvoteandel af fartøjskvoten for hellefisk i forvaltningsområderne Diskobugt, Upernavik og Uummannaq, skal du opfylde alle nedenstående betingelser og forpligtelser:

  • Hvis du har et selskab, skal det enten være et aktieselskab, et anpartsselskab, et andelsselskab eller et partrederi.
  • Du skal have fast tilknytning til det grønlandske samfund.
  • Du skal have folkeregisteradresse i Grønland og have haft folkeregisteradresse i Grønland i de 2 forudgående år.
  • Du skal være fuldt skattepligtige i Grønland og have været fuldt skattepligtige i Grønland i de 2 forudgående kalenderår
  • Du er forpligtig til at sætte kontaktoplysninger, som for- og efternavn, fartøjsnavn samt fartøjets GR-nummer, på dit fiskefartøj.


Betingelser for fiskefartøjer i kystnært fiskeri efter hellefisk i område 47

  • Dit fartøj der er over 6 meter langt, skal være godkendt som erhvervsfartøj og være registreret i søfartsstyrelsen. Du har selv ansvar for at få dit fartøj registeret. Du skal vedlægge dokumentation for registrering af dit fartøj som en del af ansøgningen til en fiskerilicens.
  • Fartøjet der må benyttes til fiskeri efter hellefisk i område 47 må maksimum have en størrelse på 15 meter i længden. Hvis du har fisket med et fartøj op til 19,99 BRT/31,99 BT i forudgående kvote-år kan du fortsat få tildelt kvotemængde til dette fartøj.
  • Hvis du ansøger om ny licens til dit fartøj skal du vedlægge nationalitetsbeviset som beviser at dit fartøj er grønlandsk og ejet af dig, samt målebrevet som viser fartøjets dimensioner.

Kvotesystemet for hellefisk er baseret på individuelle omsættelige kvoter (IOK). Det betyder, at fartøjsejerne ejer en kvoteandel af den samlede TAC (Totale Tilladte Fangstmængde). Fartøjsejerne skal købe kvoteandel og kvotemængder for at kunne deltage i fiskeriet efter hellefisk med fartøj.

Er du ny aktør, altså har du ikke fisket med fartøj efter hellefisk i område 47 før, skal du først købe en kvoteandel for at kunne ansøge om en licens. Departementet for Fiskeri og Fangst skal godkende alle kvotehandler for at sikre at du har de handlede mængder er til rådighed. Derfor skal alle aftaler om køb og salg fremsendes til godkendelse hos Departementet for Fiskeri og Fangst på aalisa@nanoq.gl. Når Departementet har godkendt handlen, sender de nye fiskerilicenser til dig.

Ejer du allerede en kvoteandel, vil APNN hvert år fremsende din fiskerilicens som fastsætter din årlige kvotemængde ud fra den andel du ejer. Denne fremsendes når Naalakkersuisut har fastsat TAC’en. Du kan tilkøbe yderligere kvotemængde af ejere der ønsker at sælge.

Hvis du vil købe en kvotemængde eller en kvoteandel, kan du gøre det af de forskellige kvoteejere på kvotebørsen for hellefisk. Kvotebørsen er en oversigt over uopfiskede kvotemængder. Du kan få oversigten sendt til dig, ved at henvende dig til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK).

Departementet for Fiskeri og Fangst skal godkende alle kvotehandler for at sikre at du har de handlede mængder er til rådighed. Derfor skal alle aftaler om køb og salg fremsendes til godkendelse hos APNN på aalisa@nanoq.gl. Når Departementet har godkendt handlen, sender de nye fiskerilicenser til dig.
For at købe kvotemængde, altså flere tons hellefisk til at fiske i et givet år, er det en betingelse at man allerede ejer kvoteandele i område 47.

Klik her for at hente udfyldningsskema for indgået aftale om køb/salg af årskvote for hellefisk, eller kvoteandele for det kystnære fiskeri efter hellefisk

Lovgivningen åbner mulighed for fleksibel kvoteudnyttelse i fiskeriet efter hellefisk med fartøj i område 47, så du i et vist omfang kan fiske uopfiskede årskvotemængder i det efterfølgende år. Ligeledes kan du fiske forud på årskvotemængden for det kommende år. Ordningen kaldes i daglig tale `kvotefleks´. Der kan flekses begge veje – forud og bagud:

  1. Årskvotemængder, der ikke fiskes i et bestemt år kan fiskes frem til og med 01. juli i det efterfølgende år. Det sker ved, at Departementet for Fiskeri og Fangst fremfører restmængden fra det forudgående år til det aktuelle kvoteår. Uopfiskede årskvotemængder fremføres automatisk og der bliver tilsendt en tilrettet licens. Fremførte årskvotemængder er ikke salgbare og skal være opfiskede senest den 01. juli.

  2. Har du fisket hele din årskvote inden årets udgang, kan du fra den 15. november ansøge hos Departementet for Fiskeri og Fangst om lov til at fortsætte med at fiske på det efterfølgende års kvote. Dette sker ved, at du kontakter Departementet om at få en bestemt kvotemængde tilført indeværende kvoteår. Derefter, fratrækkes mængden fra den kvote, du får til rådighed det efterfølgende kvoteår på baggrund af din kvoteandel. Denne operation foretages af Departementet som derefter sender dig en tilrettet licens. I tilfælde af at du ikke opfisker hele den ansøgte mængde inden årets udgang, bliver det automatisk flekset frem til det nye år.

Skrevet af: Fiskeriafdelingen

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.