Kontrolbesøg i fødevarevirksomheder

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) foretager kontrol i fødevarevirksomheder for at fremme fødevaresikkerheden i Grønland.

Hos virksomheder der eksporterer fødevarer, er det Fødevarestyrelsen i Danmark (FVST), der foretager kontrollen.

Som ejer af en fødevarevirksomhed har du ansvaret for, at virksomheden lever op til de krav, der stilles i fødevarelovgivningen.

VFMG kan uanmeldt kontrollere din virksomhed for at sikre, at kravene i fødevarelovgivningen bliver overholdt. Som en del af kontrollen bliver der lavet en fysisk gennemgang af virksomheden, samt kontrol af virksomhedens egenkontrolprogram og andre relevante dokumenter.

Et kontrolbesøg vil foregå uanmeldt, og du vil derfor ikke på forhånd være informeret om, at der vil blive foretaget et kontrolbesøg i din virksomhed. Den tilsynsførende vil altid melde sin ankomst før kontrollen i virksomheden påbegyndes.

Under et kontrolbesøg sker følgende:

 • Fysisk gennemgang af virksomheden – lokaler, maskiner, inventar, lager og varer.
  Det vurderes, om omgivelserne er hensigtsmæssigt indrettet, samt hvorvidt bl.a. hygiejniske krav overholdes.
 • Kontrol af virksomhedens egenkontrolprogram.
  Det vurderes, om registreringerne er fyldestgørende, samt om de gældende krav på området er overholdt.
 • Kontrol af virksomhedens dokumenter.
  Virksomhedens godkendelsesforhold kontrolleres. Andre relevante dokumenter for virksomhedens aktiviteter kan også kontrolleres.


Du bliver vejledt under kontrolbesøget
Du vil efter behov under kontrolbesøget blive vejledt om fødevarelovgivningens indhold, fortolkning og baggrund, så du forstår reglerne og bliver motiveret til at følge dem. Det er vigtigt for VFMG, at en væsentlig del af kontrollen består af vejledning og en god dialog med dig som virksomhedsejer om, hvordan reglerne skal forstås.

På denne måde bliver kontrollen ofte mere effektiv, da det bliver lettere at forstå de krav, VFMG stiller til driften af din virksomhed.

Den tilsynsførende må se alt
Den tilsynsførende skal have adgang til alle lokaler i din virksomhed, som står i forbindelse med produktion og opbevaring af fødevarer. Den tilsynsførende kan bede om at få alle dokumenter som vedrører produktionen fremvist og kopieret.
Der kan blive taget prøver fra produkter og redskaber i din virksomhed, hvis det er nødvendigt. Nogle ting bliver kontrolleret hver gang den tilsynsførende er i virksomheden, andre bliver tjekket med mellemrum.

Hvis der bliver fundet problemer ved et kontrolbesøg, vil det blive kontrolleret ved efterfølgende besøg, om disse er bragt i orden. Du kan også blive bedt om at sende dokumentation (fx billeder) for at have rettet op på de påtalte forhold inden for en angivet tidsfrist.

Virksomhedens rettigheder i forbindelse med kontrol
En virksomhed har en række rettigheder i forhold til kontrollen. Du skal blandt andet have at vide, hvad den tilsynsførende finder, og du skal spørges om din mening til dette. Hvis ikke virksomheden bliver hørt direkte i forbindelse med kontrolbesøget, vil virksomheden have mulighed for at blive hørt pr. e-mail eller telefon efterfølgende.

Når kontrollen er slut, vil virksomheden få tilsendt en kontrolrapport. Kontrolrapporten beskriver, hvad der er kontrolleret, og hvad VFMG har fundet.

Hvis der findes overtrædelser af fødevarelovgivningen, kan der være en sanktion på kontrolrapporten. Der er følgende muligheder for sanktioner:

 • Indskærpelse
 • Påbud
 • Forbud
 • Politianmeldelse


Sanktionen afhænger af overtrædelsernes karakter.

I kontrolrapporten vil der være en beskrivelse af overtrædelserne, og hvor lang tid virksomheden har til at løse problemet.

Det er altid virksomhedens eget ansvar at følge gældende lovgivning.

Hvis du ønsker at klage i forbindelse med et kontrolbesøg eller en sanktion på en kontrolrapport, kan du klage inden 4 uger fra modtagelsen af kontrolrapporten.

Hvis du ønsker at klage, skal du gøre det skriftligt til apnn@nanoq.gl eller pr. brev til:

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Imaneq 1A 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Du skal i klagen anføre:

 • Dit navn og kontaktoplysninger
 • Fødevarevirksomhedens navn og adresse
 • Sagsnummer
 • Hvad du vil klage over


Din klage skal være modtaget inden fristens udløb. Klager, som modtages efter fristens udløb, vil normalt ikke blive behandlet. Selvom du har klaget, skal du stadig rette dig efter den afgørelse, der er truffet, indtil klagen er blevet behandlet, og der evt. træffes en anden afgørelse.

Hvis du ikke ønsker at rette dig efter afgørelsen, før klagen er blevet behandlet, kan du ansøge Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug om, at klagen gives såkaldt opsættende virkning.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug vil herefter tage særskilt stilling til spørgsmålet om opsættende virkning, og hurtigst muligt meddele dig afgørelsen af dette spørgsmål.

Skrevet af: Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Postboks 269
Noorlernut 4, st.
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: uumasut@nanoq.gl

Alle henvendelser til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland bedes i første omgang sendt til uumasut@nanoq.gl

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Embedsdyrlæge
Pernille Sofie Østergaard
Telefon: (+299) 345652
E-mail: peso@nanoq.gl

 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Ledende dyrlæge
Anna Jespersen
Telefon: (+299) 34 53 53
E-mail: ajes@nanoq.gl

Grænsedyrlæge
Stella Ege Kristensen
Telefon: (+299) 34 53 90
E-mail: sekr@nanoq.gl

 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Ledende dyrlæge
Anna Jespersen
Telefon: (+299) 34 53 53
E-mail: ajes@nanoq.gl

Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.