airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Lovpligtige bestyrelser

Et aktieselskab skal have en bestyrelse på mindst 3 personer, uanset selskabets størrelse. Et anpartsselskab med under 35 ansatte kan selv vælge, om man vil have bestyrelse eller ej. Et anpartsselskab med over 35 ansatte skal have bestyrelse. Flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke være direktører i selskabet.

Lovpligtige bestyrelser er omfattet af selskabslovene. Hovedreglen i disse love er, at bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen, som udgøres af aktionærer eller anpartshavere. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet, mens direktionen forestår selskabets daglige ledelse.

Bestyrelsens primære opgave er at fastlægge retningslinjer for direktionen, træffe afgørelse i store eller usædvanlige sager samt påse, at kontrollen med regnskabsføring og formueforvaltning er tilfredsstillende.

Bestyrelsen skal have en forretningsorden, hvor det er beskrevet, hvordan bestyrelsen skal udføre sit hverv.


Bestyrelsens forretningsorden
I henhold til selskabslovene skal selskaber have en forretningsorden, der i det mindste indeholder bestemmelser, som

  • fastlægger bestyrelsens konstitution og beslutningsdygtighed, samt med hvilket interval der skal holdes møder
  • fastlægger retningslinjer for arbejdsdeling, herunder forretningsgange, bemyndigelser og instrukser mellem bestyrelse og direktionen eller andre etablerede organer
  • fastlægger, hvordan bestyrelsen fører tilsyn med direktionens ledelse af selskabets virksomhed og med datterselskaber
  • fastlægger retningslinjer for oprettelse og førelse af bøger, fortegnelser og protokoller
  • pålægger bestyrelsen at tage stilling til selskabets organisation, såsom regnskabsfunktion, intern kontrol, edb-organisation og budgettering
  • pålægger bestyrelsen at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver
  • pålægger bestyrelsen at følge op på planer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om selskabets likviditet, ordrebeholdning, væsentlige dispositioner, overordnede forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici
  • pålægger bestyrelsen at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse
  • pålægger bestyrelsen at gennemgå selskabets perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra
  • pålægger bestyrelsen at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision, herunder tage stilling til, om der er behov for intern revision


Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer vælges af og på generalforsamlingen.

Hvis selskabet i gennemsnit har haft 35 ansatte eller derover de sidste 3 år, har de ansatte ret til at være repræsenteret i bestyrelsen. Medarbejderne har ret til at vælge mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og maksimalt et antal, der svarer til halvdelen af det antal bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen. Valgperioden for de øvrige bestyrelsesmedlemmer fastlægges i vedtægterne, men kan højst være 4 år.

Alle bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder og pligter. Formandens stemme er dog oftest afgørende ved stemmelighed i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer har i udgangspunktet ret til et honorar, som fastsættes af generalforsamlingen og fremgår af vedtægterne.

Hvis et bestyrelsesmedlem overtræder reglerne, f.eks. bryder tavshedspligten, kan det straffes med bøde eller fængsel. Bestyrelsesmedlemmet hæfter personligt. Hvis flere bestyrelsesmedlemmer drages til ansvar, hæfter de solidarisk.


Bestyrelsesmøder
Forretningsordenen fastlægger regler for, hvordan bestyrelsesmøderne skal foregå. Loven siger, at der skal føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. De tilstedeværende medlemmer skal underskrive protokollen.

Desuden kræver årsregnskabsloven, at der på hvert bestyrelsesmøde fremlægges en revisionsprotokol.

Relaterede artikler