airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Varemærkebeskyttelse
Et varemærke er det kendetegn, som en erhvervsdrivende benytter til at markedsføre sine varer eller tjenesteydelser. Det kan f.eks. bestå af et eller flere ord, et navn, en figur, formen på en vare eller en vares emballage.

Du kan opnå ret til et varemærke på 2 måder:
  • ved registrering
  • eller ved at tage det i brug

Den sidste løsning er den mest risikable. Hvis du vil undgå risikoen for, at nogen gør indsigelser, skal du få varemærket registreret.

Med et registreret varemærke får du eneret til at benytte mærket. Det betyder, at andre ikke må registrere og anvende det samme eller et lignende mærke erhvervsmæssigt.

Du kan søge om varemærkeregistrering gældende for
  • Grønland og Danmark
  • EU-landende
  • Medlemslande af Madridprotokollen

Varemærkeregistrering i Grønland og Danmark
Ønsker du at registrere dit varemærke i Grønland og Danmark, skal du søge om varemærkeregistrering hos Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark. På styrelsens hjemmeside – www.dkpto.dk – kan du ansøge online. Her kan du også læse mere om hvilke krav, der stilles til ansøgning og hvad det koster.

Når du har ansøgt om varemærkeregistrering, undersøger Patent- og Varemærkestyrelsen, om der er hindringer for registreringen, herunder også om der er andre identiske eller lignende mærker.


Indsigelse og anmodning om ophævelse
Når Patent- og Varemærkestyrelsen har kontrolleret, at dit varemærke opfylder betingelserne i varemærkeloven, registreres det i varemærkeregistret og offentliggøres i Dansk Varemærketidende. I 2 måneder herefter har andre mulighed for at fremsætte indsigelse over for varemærket.


EU-varemærkesystemet
Et EU-varemærke omfatter alle EU-landene, herunder Danmark. En EU-varemærkeregistrering er gyldig i 10 år fra ansøgningsdatoen og kan fornys for 10 år ad gangen.

Ønsker du at registrere dit varemærke i EU-landende, skal du lave en ansøgning. På Office for Harmonization in the Internal Market’s (OHIM) hjemmeside – www.oami.europa.eu – kan du læse hvilke krav, der stilles til ansøgningen.

Du kan skrive ansøgningen på alle EU-sprog. Men du skal angive på hvilket af OHIM's officielle sprog du ønsker svar – det vil sige engelsk, tysk, fransk, spansk eller italiensk.

Du skal sende ansøgningen til OHIM per post eller e-mail. Du kan også sende ansøgningen til Patent- og Varemærkestyrelsen, som videresender den.

Er der ingen hindringer for registreringen, offentliggøres dit varemærke i EU-Varemærketidende.


Madridprotokollen
Danmark er sammen med 60 andre lande medlem af Madridprotokollen, som er en samarbejdsaftale om varemærkeregistrering. Madridprotokollen administreres af World International Intellectual Property Organization (WIPO).

Ønsker du at registrere dit varemærke i ét eller flere af medlemslandene, skal du først søge om varemærkeregistrering hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

Herefter skal du udfylde en ansøgningsblanket, hvorpå du blandt andet skal anføre hvilke medlemslande, du ønsker registeringen skal dække. Du finder blanketten på WIPO’s hjemmeside – www.wipo.int. Her kan du også læse mere om Madridprotokollen, hvordan du søger om varemærkeregistrering og beregne registreringsgebyret.

Du skal sende den udfyldte blanket til Patent- og Varemærkestyrelsen. Hvis ansøgningen lever op til en række formelle krav, videresender styrelsen den til WIPO, som sender ansøgningen videre til de relevante myndigheder i de udvalgte lande. Hvert enkelt land tager stilling til ansøgningen ud fra dets egne nationale regler. Der går derfor normalt mellem 12 og 18 måneder, før det er afklaret, om mærket kan registreres i de ønskede lande.

Hvis registrering ikke kan lade sig gøre i ét af de udvalgte lande, kan du fravælge dette land, uden det har konsekvenser for registreringen i de øvrige lande.


Bemærk
Registrerede varemærkers gyldighed kan anfægtes i hele deres levetid og registreringen kan gøres til genstand for administrativ ophævelse. Det vil sige, at et varemærke f.eks. slettes fra varemærkeregistret eller at registreringen kun opretholdes delvist.


Yderligere information
På Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside kan du læse mere om betingelserne for varemærkeregistrering og om priserne for varemærkebeskyttelse.
Relaterede artikler