Orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption

Orlov er den periode i forbindelse med et barns fødsel, hvor barnets forældre eller adoptivforældre har ret til at være fritaget fra deres arbejde for at passe barnet.

Hvis forældre på orlov går på arbejde, bliver orloven betragtet som afbrudt og afsluttet. Orloven kan ikke genoptages. Du har dog mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at de sidste 4 uger af forældreorloven kan fordeles over længere tid eller udsættes til senere.

Du skal holde orloven sammen med barnet. Det betyder, at du ikke kan få orlov, hvis du ikke ser dit barn til dagligt, eller for eksempel bor i en anden by end barnet. Hvis du ikke er sammen med barnet, fordi du har bortadopteret barnet, barnet bliver anbragt uden for hjemmet, eller fordi barnet dør, gælder der særlige regler.

Hvis dit barn indlægges på sygehuset i orlovsperioden, har du ret til at forlænge din orlov med indlæggelsestiden.

Er du ansat, kan du have ret til at få løn, mens du holder orlov.
Dette afhænger af den overenskomst, du er lønnet efter, og om du er ansat i det offentlige eller det private. Hvis du er ansat i det private har du ret til løn under orlov.

Du kan også have ret til barselsdagpenge.

Læs mere om barselsdagpenge

 

Der gælder følgende:

 • Moderen har ret til at holde graviditetsorlov 4 uger før forventet fødsel
 • Moderen har herudover ret til at holde orlov i 15 uger efter fødslen
 • Faderen har ret til at holde orlov i 3 uger efter barnets fødsel. De 3 ugers orlov skal afholdes inden for de første 15 uger efter barnets fødsel
 • Herudover har I ret til at holde 21 ugers forældreorlov, som I kan fordele imellem jer. De 21 ugers forældreorlov skal afholdes i forlængelse af moderens 15 ugers orlov. I kan ikke holde forældreorlov samtidig.

Får I tvillinger, trillinger eller flere samtidigt fødte børn, gælder følgende:

 • Moderen har ret til at holde 19 ugers orlov i stedet for 15 uger
 • I har ret til 25 ugers forældreorlov i stedet for 21 uger

Adoptivforældre
Adoptivforældre har samme rettigheder som biologiske forældre, dog ikke de 4 ugers orlov før forventet fødsel. For adoptivforældre gælder følgende:

 • Adopterer du et barn fra Grønland, har du ret til 1 uges orlov før du modtager barnet
 • Adopterer du et barn udenfor Grønland, har du ret til 3 uges orlov før du modtager barnet

Reglerne om 1 og 3 ugers orlov gælder kun, hvis du ikke kender barnet før adoptionen.

 

Din orlov kan blive betragtet som afbrudt, f.eks. hvis du under orloven:

 • Genoptager dit arbejde
 • Holder ferie eller får udbetalt feriepenge
 • Deltager i undervisning eller uddannelse

Du afbryder ikke din orlov, hvis du:

 • I et begrænset omfang varetager et borgerligt ombud, f.eks. som skole- eller kommunalbestyrelsesmedlem
 • Kortvarigt deltager i arbejdsrelaterede kurser, konferencer, temadage eller lignende

Afbryder du din orlov, bortfalder den resterende orlovsperiode. Det betyder, at du mister retten til dagpenge for den resterende periode.

Afholdt ferie og feriepenge
Afholder du ferie eller får du udbetalt feriegodtgørelse i din orlov, betyder det, at du afbryder din orlov. Derfor bør du vente med at afholde tilgodehavende ferie, til orlov er afsluttet.

Undervisning og uddannelse
Er du under uddannelse, kan du i mindre omfang deltage i undervisningen, uden at det medfører afbrydelse af orloven. Deltagelse i mindre omfang kan f.eks. være

 • Møde med medstuderende
 • Undervisning af underordnet karakter
 • Specialeskrivning
 • Deltagelse i en eksamen

Særligt om de sidste 4 uger af forældreorloven
De sidste 4 uger af forældreorloven kan tilrettelægges fleksibelt efter aftale med din arbejdsgiver. Det betyder, at du kan aftale med din arbejdsgiver, at du strækker de sidste 4 uger over længere tid, så du f.eks. arbejde på halv tid i 8 uger. Du har også mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du udskyder de sidste 4 uger af din barsel til senere.

Du kan kun tilrettelægge de sidste 4 uger fleksibelt, hvis du kan aftale det med sin arbejdsgiver.

Det er også muligt at tilrettelægge mindre end 4 uger fleksibelt. Du kan f.eks. vælge kun at strække de sidste 2 uger, eller at udskyde 1 uge. Resten af forældreorloven er ikke fleksibel.

 

Hvis du er privatansat har du ret til løn under orlov.

Som udgangspunkt har du ret til 80 % af din sædvanlige løn. Du kan dog have ret til en højere sats eller fuld løn, hvis det står i din overenskomst, på din kontrakt, eller hvis du har aftalt det med din arbejdsgiver.

Din timeløn kan ikke være lavere end dagpengesatsen.

Din timeløn ikke være højere end en maksimumsats på 125 kr. (2021-sats). Du kan dog have ret til en højere sats eller fuld løn, hvis det står i din overenskomst, på din kontrakt, eller hvis du har aftalt det med din arbejdsgiver

Hvis du ikke har et fast ugentligt timetal beregnes din løn under orlov på baggrund af de timer, du har arbejdet 13 uger før din orlov. Perioder, hvor du ikke har arbejder, f.eks. fordi du har været sygemeldt, eller arbejdsløs, har haft ferie, eller ikke har kunne arbejde på grund af råvaremangel, tæller ikke med i udregningen, og kan dermed ikke give dig et lavere timetal.

 

Forlænget orlov ved indlæggelse
I nogle tilfælde kan orloven forlænges. Det gælder f.eks. hvis dit barn:

 • Indlægges på sygehuset i orlovsperioden
 • Ikke udskrives efter normal indlæggelsesperiode efter fødslen

Indlæggelse i orlovsperioden
Hvis dit barn indlægges på sygehus i den periode, hvor du har ret til orlov, forlænges din orlovsperiode med indlæggelsesperioden. Orlovsperioden kan dog maksimalt forlænges med 13 uger.

Faderens ret til 3 ugers orlov inden for de første 15 uger efter fødslen kan ikke forlænges. Heller ikke selvom barnet indlægges på sygehuset.

Udskudt udskrivelse efter fødslen
Kan dit barn af lægelige årsager ikke udskrives efter den periode, der er normal indlæggelsesperiode efter fødslen, forlænges din orlovsperiode med den tid, barnet er indlagt.

Hvis du bortadopterer dit barn, eller dit barn bliver anbragt uden for hjemmet
Hvis dit barn bliver anbragt eller bortadopteret har du ret til at holde dine 15 eller 19 uger efter fødslen som mor og 3 uger efter fødslen som far eller medmor.

Du kan ikke holde forældreorlov, hvis dit barn bortadopteres eller anbringes uden for hjemmet

Hvis dit barn dør under orloven
Morens 15 eller 19 uger efter fødslen bortfalder ikke hvis barnet dør eller bortadopteres. Det samme gælder far eller medmors 3 uger efter fødslen.

Det betyder, at du har ret til at fortsætte resten af din orlov som du ellers ville holde. Det gælder dog ikke for forældreorloven.

Du har ret til 4 ugers fravær hvis barnet dør eller bortadopteres under hele orlovsperioden inklusiv forældreorloven.
Du skal dog holde din orlov efter fødslen først. Hvis du som mor har mere end 4 ugers orlov tilbage, har du ikke ret til fravær også. Hvis du som mor, far eller medmor har f.eks. 2 uger tilbage, skal du holde de 2 ugers orlov, og herefter har du ret til 2 ugers fravær.

Begge forældre har ret til 4 ugers fravær. Fraværet starter på tidspunktet for barnets død, og kan ikke udskydes til senere.

 

Hvis du er lønmodtager, og vil du klage over din orlov, kan du klage til din arbejdsplads eller fagforening.

Er du under uddannelse, og vil du klage over din orlov, kan du klage til dit uddannelsessted.

Hvis du har søgt om barselsdagpenge, eller hvis du er arbejdsløs og har søgt om orlov, og får du ikke medhold i din ansøgning, har kommunen pligt til at give en begrundelse og en klagevejledning.

Du kan f.eks. klage over afgørelser om:

 • Orlov ved graviditet og barsel
 • Orlov ved adoption og plejeforhold
 • Afbrudt barsel
 • Barselsdagpenge

Ønsker du at klage, kan du gøre det til Det Sociale Ankenævn.

Klag til Det Sociale Ankenævn

 

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.