Børnetilskud

Du skal vælge en kommune for at finde specifikke oplysninger for din kommune.

Der findes specifikke oplysninger for din kommune.

Bemærk - Ved valg af kommune, vises der ovenover noget kommunespecifikt information

Børnetilskud er en økonomisk hjælp fra det offentlige, som forældre kan få til at forsørge sine børn.

Børnetilskuddet pr. barn stiger jo flere børn du har.

Du skal ikke søge om børnetilskud. Heller ikke hvis du flytter kommune. Forældre, der har ret til børnetilskud, vil automatisk få børnetilskuddet udbetalt.

Er du flyttet til Grønland, skal du lade dig registrere i den kommune, du bosætter dig i. Først når du har gjort det, vil du kunne få udbetalt børnetilskud.
For at få børnetilskud, er der en række betingelser, der skal være opfyldt:
• Barnet skal være under 18 år
• Barnet skal bo og have folkeregisteradresse i Grønland
• Barnet skal have dansk indfødsret
• Den unge må ikke være gift
• Barnet eller den unge må ikke være anbragt udenfor hjemmet af det offentlige

Tilskuddet bortfalder ved udløbet af den måned, barnet fylder 18 år.
Det maksimale børnetilskud for et barn er 8.477 kr. om året.

Kommunen beregner børnetilskuddet på baggrund af forældrenes aktuelle indkomst, og antallet af børn de skal have tilskud fra.

Få mere at vide om aktuel indkomst klik her

Aftrapning: Hvis din og eventuelles ægtefælle/samlers aktuelle indkomst kommer over et bestemt beløb, falder det børnetilskuddet.

Børnetilskuddet bortfalder ved følgende indkomstgrænser:
• kr. 372.200 for familier med 1 barn
• kr. 397.200 for familier med 2 børn
• kr. 422.200 for familier med 3 børn
• kr. 447.200 for familier med 4 børn
• kr. 472.200 for familier med 5 børn
• kr. 497.200 for familier med 6 børn

For opgørelsen over den aktuelle indkomst samt antal børn, der lægges til grund for beregning af børnetilskud gælder følgende regler:

1. Hvis forældrene bor sammen, er det deres samlede aktuelle indkomst, der lægges til grund samt alle deres fælles børn i husstanden

2. Bor barnet kun sammen med én af sine forældre, er det denne forælders aktuelle indkomst, der lægges til grund. Hvis denne forælder lever sammen med en anden, og samlivet har varet i over et år, tælles samleverens indtægt med samt samleverens egne børn i husstanden. Hvis dette par er gift, er der ingen krav om, at de skal have boet sammen mere end ét år.
Ved samlever forstås en person forælderen lever i parforhold med

3. Hvis barnet bor lige meget hos begge forældre, beregnes børnetilskuddet på baggrund af indkomsten hos den forælder, hvor barnet er tilmeldt folkeregisteret. Se punkt 2 og 4

4. For ugifte samlevende, der har børn i husstanden fra tidligere forhold, og som har været samlevende i mindre end et år skal børnetilskuddet deles op i flere beregninger. I beregningen for hver forælders egne børn skal forælderen anses som enlig, og dermed er det kun forælderens egen indtægt og egne børn der lægges til grund for beregningen.
Har dette par til gengæld fælles børn, vil børnetilskuddet til deres fælles børn blive beregnet ud fra deres fælles indkomst og fælles antal børn som beskrevet under punkt 1

Er barnet anbragt i pleje eller på skolehjem kan du kontakte din kommune for nærmere oplysninger om beregning af børnetilskud.
Børnetilskud bliver udbetalt automatisk. Det foregår ved, at kommunen udregner og udbetaler børnetilskuddet på baggrund af de oplysninger, kommunen allerede har.

Kommunen kender i de fleste tilfælde dine kontooplysninger og børnetilskuddet bliver sat ind på din bankkonto, f.eks. din lønkonto. For en sikkerheds skyld bør du dog altid oplyse dine kontooplysninger til din kommune. Har du ikke en bankkonto, vil du få udbetalt børnetilskuddet som rekvisition.

Børnetilskud bliver udbetalt hver måned.
Du har dog pligt til at oplyse kommunen, hvis din økonomiske situation ændrer sig, f.eks. hvis du får pension eller bliver syg i en længere periode.

Skrevet af: Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.