Om daginstitutioner

En daginstitution er et pædagogisk dagtilbud for børn fra 0 til 6 år, hvor du kan få dit barn passet i hverdagene af et pædagogisk uddannet personale. Det betyder bl.a. at personalet planlægger og gennemfører aktiviteter med børnene ud fra børnenes udvikling og behov.

Formålet er, at dit barn skal have en god og indholdsrig hverdag sammen med andre børn. Det betyder bl.a. at daginstitutionerne har pædagogiske mål, at en del af personalet skal være pædagogisk uddannet og at myndighederne fører tilsyn med daginstitutionsbygningerne, for at sikre at bygningerne ikke er farlige at opholde sig i.

Det er dig som forælder, der bestemmer om dit barn skal gå i daginstitution.

Det koster penge at have sit barn i daginstitution. Prisen afhænger af din indkomst.
Der er forskellige typer dagtilbud til børn. Den enkelte type afhænger dels af hvor gammel dit barn er, og dels af, hvor I bor.

De forskellige typer af dagtilbud kan være:
 • Vuggestue for børn fra 0 til 2 år
 • Dagpleje for børn fra 0 til 2 år
 • Børnehave – private og offentlige, for børn fra 3 til 6 år
 • Legestue for børn fra 0 til 6 år
 • Dagplejecentertilbud i bygder for børn fra 0 til 6 år
 • Andre aktivitetstilbud, f.eks. deltidstilbud for børn og voksne
Pædagogik er holdninger til opdragelse, uddannelse og undervisning. Det betyder, at de mål det pædagogiske personale i daginstitutionerne har med børnene, bliver nået ud fra specifikke midler og metoder.

Pædagogik er til for at dit barn kan udvikle sig fysisk, psykisk og socialt.

Det er det pædagogiske personale i de enkelte daginstitutioner, der bestemmer pædagogikken.

Eksempler
Holdning eller mål: Børnene skal lære respekt for miljøet.

Middel eller metode: Det kan betyde, at børnene skal lære at smide affald i skraldespanden og ikke i naturen.

Holdning eller mål: Børnene skal lære respekt for sine medmennesker.

Middel eller metode: Det kan betyde, at børnene skal lære at tale pænt til hinanden og ikke må slå hinanden.
Den tid børn tilbringer i en daginstitution, skal være mere end blot pasning af børn. Det personale der er i daginstitutionerne, har pligt til at arbejde pædagogisk målrettet med hvert enkelt barn. Det betyder f.eks. at børnene skal lære og udvikle sig, mens de er i daginstitutionen.

For at sikre dette skal noget af personalet i daginstitutionerne være pædagogisk uddannet. En personalegruppe i en daginstitution kan f.eks. være sat sammen på følgende måde:
 • En leder, der er uddannet pædagog
 • Det daglige personale, der består af f.eks. pædagoger, social- og sundhedshjælpere og ikke-uddannede medhjælpere
 • Køkken- og rengøringspersonale

For at kunne blive ansat i en kommunal daginstitution, skal man have acceptable straffeattester. Under ansættelsesproceduren indhenter og vurderer kommunen ansøgerens offentlige straffeattest og børneattest. Rene straffeattester opbevares i 1 år i personalekontoret.

Hvis straffeattesterne ikke er acceptable, kan man ikke få arbejde i en kommunal daginstitution. Det skal være med til at sikre, at du, som forælder, kan være tryg ved at aflevere dit barn i en daginstitution.

Tavshedspligt
Alle der arbejder professionelt med mennesker har tavshedspligt. Det betyder, at personalet i dit barns daginstitution ikke må fortælle om dig og dit barn til folk, der ikke arbejder i institutionen.
Alle borgere har indberetningspligt. Det vil sige, at har du mistanke om, at et barn mistrives, har du pligt til at melde det til de sociale myndigheder. At et barn mistrives betyder, at det f.eks. har været udsat for vold, omsorgssvigt eller at der er mistanke om, at barnet har været udsat for seksuelt misbrug.

Indberetningspligten er lavet for at hjælpe børn og familier, der har problemer, de ikke selv kan løse.

Folk, der arbejder professionelt med børn og unge har skærpet indberetningspligt. Det vil sige, at personale i f.eks. daginstitutioner har pligt til at være særligt opmærksomme på om børn mistrives og indberette det til de sociale myndigheder.
Der er en lang række krav til bygninger, der skal fungere som daginstitutioner. Det er for at sikre, at bygningerne ikke er farlige at opholde sig i. Der er 4 forskellige myndigheder, der skal føre tilsyn med daginstitutionsbygningerne:
 • Brandmyndighederne, som f.eks. kontrollerer flugtveje og brandudstyr
 • Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland, som f.eks. kontrollerer toilet- og køkkenforhold
 • Arbejdstilsynet, som kontrollerer arbejdsforhold for personalet, f.eks. for at sikre, at de ikke løfter forkert på børnene og får dårlig ryg
 • Kommunalbestyrelsen – i praksis uddelegeret til en forvaltning i kommunen, som kontrollerer at lovkravene til bygningerne er opfyldt, herunder antallet af personer i forhold til antallet af kvadratmeter. Der må f.eks. højst være 12 børn i en vuggestuegruppe og 20 børn i en børnehavegruppe

Når de forskellige myndigheder har godkendt bygningerne, bliver der lavet et samlet bevis på godkendelserne. Det bevis skal du kunne se i dit barns daginstitution.
Som forælder har du ret til at klage, hvis du ikke er tilfreds med dit barns daginstitution. Du kan f.eks. klage over:
 • Dit barns plads på ventelisten
 • Ansættelsen af en dagplejer

Du kan klage til kommunalbestyrelsen i din kommune. Din klage skal være skriftlig og du skal huske at vedlægge de papirer, som er aktuelle for din klage.

Er du ikke tilfreds med den afgørelse kommunalbestyrelsen har taget i forhold til din klage, kan du anke afgørelsen til Det Sociale Ankenævn.

Klag til Det Sociale Ankenævn

Andre former for klageafgørelser fra kommunalbestyrelsen, som du ikke er tilfreds med, kan ikke sendes videre til andre myndigheder.
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.