Ansøg om underholdsbidrag til børn

Ansøg her

Der findes specifikke oplysninger for din kommune.

Underholdsbidrag til børn (også kaldet børnebidrag) er en økonomisk støtte, den ene forælder (den bidragspligtige) betaler til den anden forælder (den bidragsberettigede), som bidrag til at forsørge barnet efter f.eks. en skilsmisse.

Det er som udgangspunkt den forælder, der har barnet boende – eller hvor barnet bor mest – der kan ansøge om at få den anden forælder til at betale underholdsbidrag. Normalt skal der kun betales bidrag til barnet fylder 18 år.

Hvis den bidragspligtiges indtægt ændres betydeligt – både ved stigning eller fald i indtægten – kan bidragets størrelse også ændres, så det svarer til den aktuelle indtægt.

Hvis den bidragsberettigede ikke modtager noget bidrag fra den bidragspligtige, kan den bidragsberettigede søge om, at kommunen udbetaler bidraget forskudsvist. Det er dernæst kommunens opgave at indkræve pengene af den bidragspligtige.
For at få underholdsbidrag til børn kræver det at:
 • Barnet har hjemkommune i Grønland
 • Barnet eller den, der er berettiget til underholdsbidrag, har dansk indfødsret, eller i henhold til indgåede aftaler mellem Danmark og andre stater har ret til, at modtage bidrag eller tilskud udbetalt fra grønlandske myndigheder
 • Barnet eller den unge ikke er offentlig forsørget
 • Barnet ikke er i pleje med henblik på adoption
 • Barnets forældre ikke er samlevende
 • Den bidragspligtige ikke har betalt direkte
Bidragets størrelse afhænger af den betalende forælders indtægt. Bidraget bliver dog som hovedregel ikke lavere end normalbidraget.

Som udgangspunkt aftaler forældrene selv beløbet og hvornår bidraget skal betales. Kan de ikke blive enige, fastsætter Kredsretten beløbets størrelse og hvornår det skal betales.

Normalbidragets størrelse afhænger af, hvor barnet bor:
 • Bor barnet i Grønland fastsættes normalbidraget af Grønlands Selvstyre. Du kan læse mere om normalbidragets størrelse på Rigsombudsmandens hjemmeside
 • Bor barnet i Danmark fastsættes normalbidraget af Social og Integrationsministeriet. Du kan læse mere om normalbidragets størrelse i Danmark på Ankestyrelsens hjemmeside

Forhøjet bidrag
Har den betalende forælder en høj indtægt, skal vedkommende muligvis betale et forhøjet bidrag. Det vil sige, at bidraget er højere end normalbidraget.

Uanset om barnet er bosiddende i Grønland eller Danmark følges Ankestyrelsens vejledning om fastsættelse af forhøjet bidrag.

Se Ankestyrelsens vejledende indkomstbeløb for forhøjet bidrag

Ændring af bidragets størrelse
Hvis den betalende forælders indtægt ændres betydeligt, kan bidragets størrelse også ændres, så det svarer til den aktuelle indtægt.

Hvis man f.eks. betaler forhøjet bidrag, kan det eventuelt nedsættes, hvis ens indtægt falder meget. Ligeledes kan bidraget blive højere, hvis den betalende forælders indtægt bliver betydeligt højere.

Særlige bidrag
I nogle tilfælde kan man søge om et éngangsbeløb til barnet. Det er som regel ved barnets:
 • Fødsel
 • Dåb
 • Konfirmation

Det kan også være ved andre særlige lejligheder.

Læs mere om de særlige bidrag på Rigsombuddets hjemmeside

Uddannelsesbidrag
Pligten til at betale underholdsbidrag ophører, når barnet fylder 18 år. Hvis barnet er under uddannelse, kan det dog i nogle tilfælde modtage bidrag, indtil det er fyldt 24 år. Det afhænger af både barnets, moderens og faderens indtægter.
Hvis den bidragsberettigede ikke modtager noget bidrag fra den bidragspligtige, kan den bidragsberettigede søge om, at kommunen udbetaler bidraget.

Det vil sige, at hvis den, der skal betale, ikke betaler, udbetaler kommunen forskudsvist pengene til den bidragsberettigede. Det er dernæst kommunens opgave at indkræve pengene af den bidragspligtige.

De bidrag, der vil kunne udbetales forskudsvist af det offentlige, er:
 • Almindeligt løbende bidrag (A-bidrag), som for tiden udgør 1.000 kr. per måned
 • Bidrag til moderens underhold 2 måneder før og en måned efter fødslen
 • Bidrag til udgifter i forbindelse med barnets fødsel
 • Bidrag til barnets dåb
 • Bidrag til barnets konfirmation, eller anden tilsvarende anledning

Bidragene udbetales dagen efter forfaldsdagen. Forfaldsdagen er barnets fødselsdag og efterfølgende hvert halve år.

Bidrag som tilskud fra det offentlige
Er du eneforsørger og er faderskabet ikke fastslået, eller er den bidragspligtige død, kan du få ovennævnte bidrag som tilskud fra det offentlige.

I disse tilfælde udbetales bidraget dagen før barnets fødselsdag og efterfølgende hvert halve år.

Adoptionstilskud
Er I adoptivforældre og adopterer I et barn, der ikke forud for adoptionen har opholdt sig hos jer, kan I få et adoptionstilskud.

I kan dog kun få adoptionstilskud hvis adoptionen er formidlet gennem en godkendt organisation og I har rejseudgifter forbundet med afhentning af barnet.

Bemærk
Ved forskudsvis udbetaling af underholdsbidrag gælder følgende:
 • At kommunen kan vurdere, at underholdsbidrag kan udbetales som naturalier eller udbetales for en kortere periode, hvis det er bedst for barnet
 • At bidrag fortsat udbetales indtil barnet fylder 18 år, dog længst indtil barnet indgår ægteskab
 • At bidraget kan forlænges ud over det 18. år, hvis barnet er under uddannelse. Du skal søge om forlængelse af bidraget hos Kredsretten hvis barnet er under uddannelse
 • Hvis du er berettiget til mere end normalbidraget kan tillægget ikke udbetaltes på forskud
 • Størrelsen af bidraget kan ændres af Kredsretten efter ansøgning
Hvordan du skal søge om underholdsbidrag til børn afhænger af jeres situation som forældre.

Ved separation og skilsmisse
Skal I separeres eller skilles vil spørgsmål om underholdsbidrag blive afgjort i forbindelse med separationen eller skilsmissen.

Gift, men flyttet hver for sig
Er I gift, men flyttet fra hinanden, skal du udfylde et ansøgningsskema. Du kan finde ansøgningsskemaerne på Rigsombudsmandens hjemmeside. Du kan også hente ansøgningsskemaerne hos Rigsombudsmanden i Grønland og hos det lokale politi uden for Nuuk.

Hent ansøgningsskema på Rigsombudsmandens hjemmeside

Sammen med ansøgningen skal du vedlægge alle de nødvendige dokumenter. Det fremgår af ansøgningsskemaet, hvilke dokumenter du skal vedlægge. Rigsombuddet kan ikke behandle din sag, hvis du ikke har vedlagt alle de rigtige dokumenter.

Hvis du bor i Nuuk skal du sende ansøgningsskemaet samt alle de nødvendige dokumenter til Rigsombudsmanden. Bor du uden for Nuuk, skal du aflevere det til politiet.

Hverken gift eller samboende
Har I hverken været gift eller boet sammen, skal du henvende dig til Kredsretten.
Bidragets størrelse kan kun ændres, hvis den ene eller den anden part søger om at få det ændret.

Hvis du vil søge om ændring af bidraget, skal du kontakte den myndighed, der oprindeligt afgjorde din sag om bidrag, det vil sige Rigsombuddet eller Kredsretten.

Hvis det var Rigsombuddet, der oprindeligt afgjorde sagen om underholdsbidraget, skal du udfylde et ansøgningsskema om ændring.

Hent ansøgningsskema om ændring af underholdsbidrag

Du kan også hente ansøgningsskemaet hos Rigsombudsmanden i Grønland eller hos det lokale politi uden for Nuuk.

Sammen med ansøgningen skal du vedlægge alle de nødvendige dokumenter. Det fremgår af ansøgningsskemaet, hvilke dokumenter, du skal vedlægge. Rigsombuddet kan ikke behandle din sag, hvis du ikke har vedlagt alle de rigtige dokumenter.

Du skal sende eller aflevere ansøgning samt de nødvendige dokumenter til Rigsombudsmanden i Grønland eller til det lokale politi uden for Nuuk.

Hvis det var Kredsretten, der oprindeligt afgjorde sagen om underholdsbidraget, skal du henvende dig til Kredsretten for at få bidragets størrelse ændret.
For at ansøge om forskudsvis udbetaling af underholdsbidrag skal du i første omgang søge om, at få fastsat underholdsbidrag til børn via Kredsretten. Det gør du ved at udfylde nedenstående ansøgningsskema og aflevere eller sende det til Kredsretten.

Hent ansøgningsskema til forskudsvis udbetaling af underholdsbidrag

Når sagen er afgjort, skal du ansøge din kommune om udbetaling af pengene. Du skal medbringe følgende dokumentation:
 • Bidragsresolution fra Kredsretten
 • Verserende faderskabssag
 • Bidrags- og ægteskabssag

Hvis den bidragspligtige er afgået ved døden, skal ansøgning om underholdsbidrag til børn ske direkte til kommunen.
Er du uenig i kommunens afgørelse, kan du klage til Det Sociale Ankenævn.

Klag til Det Sociale Ankenævn
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.