Alderdoms- og plejehjem – Ansøgning om

Der findes specifikke oplysninger for din kommune.

Alderdoms- og plejehjem er som udgangspunkt for alle ældre over 65, der har behov for yderligere pleje, end den der kan gives i deres eget hjem. Beboerne på alderdoms- og plejehjem bor der permanent og der er personale døgnet rundt.


Ansøgning
Ansøgning om plejehjemsplads behandles af kommunen. Du starter typisk med at du henvender dig hos kommunens hjemmepleje, din sagsbehandler på kommunen, sygehusets personale hvis du er indlagt, eller personalet på en aflastningsplads hvis du er på aflastning.

Vil du søge om en plads på et kommunalt alderdoms- eller plejehjem, skal du eventuelt sammen med ovennævnte personale udfylde en ansøgningsblanket. Du kan få blanketten hos din kommune.

Sammen med ansøgningsskemaet skal du vedlægge:

  • Medicinskema, hvis du får medicin


Den ældre skal selv søge om plads på alderdoms- eller plejehjem. Pårørende kan ikke søge alderdoms- eller plejehjem på den ældres vegne. Hvis den ældre ikke er i stand til selv at tage stilling, f.eks. fordi vedkommende lider af demens, så gælder der helt særlige regler. Spørg sagsbehandleren i kommunen.


Visitation
Når kommunen har modtaget din ansøgning, vurderer visitationsudvalget, om du kan blive boende i eget hjem eller en anden hensigtsmæssigt indrettet ældrebolig. Især er det afgørende, hvordan din fysiske, psykiske og sociale situation ser ud. Visitationsudvalget lægger blandt andet vægt på, om du kan klare dig med andre hjælpeforanstaltninger som f.eks. hjælp boligændring, hjælpemidler, hjemmehjælp eller dagcentertilbud.


Venteliste
Der kan forekomme ventelister til ældrekollektiver, alderdoms- og plejehjem. Det betyder, at du ikke kan være sikker på at få en plads med det samme, selvom visitationsudvalget indstiller dig til en plads. Er der ikke plads, vil du blive skrevet på en venteliste. Din placering på ventelisten er kun vejledende, da plads på alderdoms- eller plejehjem tilbydes den, som har størst behov.

Mens du venter på en plads, vil du blive tilbudt andre hjælpemidler, der kan få din hverdag til at fungerer bedre. F.eks.:

  • Hjemmehjælp til rengøring og personlig pleje
  • Madudbringning
  • Fokus på faldrisiko
  • Andre hjælpemidler eller ændringer i boligen
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.