Prøver på ældstetrin

Folkeskolens ældstetrin afsluttes med en række skriftlige og mundtlige prøver. Derudover skal eleverne også lave en projektopgave.

Skolen beslutter selv, om der i løbet af skoleåret afholdes terminsprøver og i hvilke fag. Med terminsprøverne kan eleverne opleve, hvordan de afsluttende prøver foregår.

De afsluttende skriftlige og mundtlige prøver for elever i 10. klasse i folkeskolen foregår i april, maj og juni, mens projektopgaven foregår i januar- februar. En prøve skal afspejle den undervisning eleverne er vant til og vise i hvor høj grad, eleverne har nået de mål, de skal.

Senest 1. november skal Uddannelsesstyrelsen under Departementet sende en oversigt over hvilke fag eleverne i 10. klasserne skal til prøve i på de forskellige skoler.

 

Der er 4 landsdækkende prøvefag til de skriftlige afgangsprøver i folkeskolen:

 • grønlandsk
 • dansk
 • engelsk
 • matematik

Ud over de 4 skriftlige prøver kan Uddannelsesstyrelsen beslutte at vælge endnu et fag til prøve, f.eks. religion og filosofi, samfundsfag eller naturfag.

De skriftlige prøver omfatter færdighedsprøver og andre skriftlige prøver.
For sprogfag vil dette være en prøve i skriftlig fremstilling, og i matematik er det problemregning.

Færdighedsprøve
Til en færdighedsprøve skal eleven vise færdigheder inden for faget, fx at kunne:

 • stave
 • lave tegnsætning
 • danne en sætning
 • måle en vinkel
 • regne med brøker

Færdighedsprøver varer 1 time.

Andre skriftlige prøver
Alt efter fag afsættes der fra 2 til 4 timer til denne prøve.

En skriftlig fremstilling i sprogfag består af 2 dele:

 • samtalerunde på ½ til 1 time. Eleverne sidder i grupper og taler de forskellige emner igennem og dermed giver hinanden idéer til, hvad opgaveformuleringer betyder og hvad emnerne kan indeholde
 • den anden del er en skrivedel, hvor eleverne individuelt skriver i og om emnet

Skriftlige prøver sker på en bestemt dato og et bestemt klokkeslæt.

Afgangseleverne skal som minimum til 3 mundtlige prøver. Udover de obligatoriske prøvefag kan en elev selv vælge at gå til prøve i et fag. Dette kunne f.eks. være et praktisk-musisk fag. En elev, der har valgt et 3. fremmedsprog, kan vælge at gå op til prøve i faget.

Som grundlag for de mundtlige prøver skal faglæreren i samråd med eleverne lave tekstopgivelser, der skal vise områder og emner, som eleverne har arbejdet med i 10. klasse. Eleverne får tekstopgivelsen udleveret. Det sikrer, at eleverne på forhånd ved, hvilke emner, der kan berøres ved prøven.

10. klasses eleverne skal i januar eller februar lave en projektopgave. Elever og lærere finder et overordnet emne i fællesskab. Herefter skal eleverne i grupper vælge underemne, som de vil arbejde med i projektugen.

I 5 skoledage arbejder eleverne med en undersøgelse til besvarelse af deres problemformulering samt laver et produkt, som afspejler den nye viden. Den færdige projektopgave med produktet præsenteres efterfølgende som en mundtlig prøve.

Eleverne får karakter efter fremlæggelsen. Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og karakter.

Bliver en elev syg og derfor ikke kan deltage i de afsluttende prøver, er det forældrenes ansvar straks at give skolen besked og dokumentation ved en lægeattest.
Der er mulighed for skriftlige sygeprøver, som så vidt muligt finder sted senest 2-3 uger efter de ordinære prøver.
Der er mulighed for eleven at tilmelde sig en mundtlig sygeprøve, som finder sted umiddelbart efter næste skoleårs begyndelse.

Eleven, forældrene eller værgen kan indgive skriftlig klage over folkeskolens afsluttende prøver.

I kan klage over:
• prøveoplæg
• afvikling af prøven
• karakterer

Klagen skal afleveres til skolens leder senest 4 uger efter prøven eller 4 uger efter den dag, karakteren er meddelt.

Skolen sender herefter klagen til Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, som træffer en afgørelse.

Uddannelsesstyrelsen
Kissarneqqortuunnguaq 20
Postbox 1610
3900 Nuuk.

Telefon: (+299 34 50 00)
E-mail: ila@nanoq.gl
Hjemmeside: www.iserasuaat.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.