Evaluering - Angusakka

En evaluering er en systematisk gennemgang af, om de mål, der er stillet op for et arbejde eller en præstation, er blevet løst eller nået. Med en evaluering kan det vurderes, om det arbejde eller den indsats der er gjort har været god nok, eller om indsatsen skal ændres.

Der foregår evalueringer i skolen på mange forskellige måder, både løbende evaluering i forbindelse med den daglige undervisning og ud fra prøver og tests.

Evalueringerne skal sikre, at eleverne når de mål, som de bl.a. har opstillet i deres handleplaner sammen med deres forældre og lærere. Evalueringens formål er først og fremmest at danne grundlag for planlægning af undervisningen, og vejledning af eleven og forældrene om elevens videre skolegang.

Den løbende evaluering foregår på den måde, at lærerne skal vurdere elevens udbytte af undervisningen ud fra trinmål, fagformål og læringsmål og elevens egen handleplan. Ud fra det kan lærerne bedre vejlede eleverne og planlægge den videre undervisning.

Til den løbende evaluering bruges bl.a.:
  • Logbog, der er et hæfte, hvor den enkelte elev løbende udfylder hvad han eller hun har lært, og hvad der kan gøres bedre
  • Angusakka, der er en mappe, der indeholder en række ark til vidnesbyrd og handleplan samt hjælpeark, som elever, forældre og lærere løbende udfylder
Lærerne i folkeskolen har pligt til, sammen med den enkelte elev, at evaluere om eleven når de læringsmål, der er for hvert enkelt fag. Elevernes arbejde evalueres løbende på mange forskellige måder, både undervejs og når et forløb, emne eller periode bliver afsluttet. Eleverne skal altid være med til at bestemme målene og de skal vide, på hvilke områder de senere vil blive evalueret.

Når eleverne har arbejdet med et emne, f.eks. ’Hvordan opstår regn?’ eller ’Hvordan regner man med brøker?’, skal læreren sammen med den enkelte elev evaluere emnet. Når det er gjort, skal de i fællesskab opstille nye mål for undervisningen.

Den slags løbende evalueringer skal laves i forbindelse med de enkelte moduler og den daglige undervisning. Til sådanne evalueringer kan eleverne bruge en logbog. En logbog kan være et hæfte, hvor den enkelte elev skriver, hvad der er foregået i undervisningen og hvad han eller hun har lært. Eleven kan også skrive noget om, hvad han eller hun kan gøre bedre.

Den løbende evaluering foregår gennem hele skoleforløbet.
Hver elev skal sammen med sin lærer lave en handleplan i alle fag. Læreren skal også udarbejde et vidnesbyrd for eleven. Vidnesbyrd og handleplan udarbejdes mindst to gange om året i november/december og i maj/juni.
En handleplan indeholder mål for hvad eleverne skal lære, og den er del af den løbende evaluering. Et vidnesbyrd indeholder oplysninger om elevens faglige udbytte af undervisningen, undervisningens gennemførelse, supplerende bemærkninger om eleven og standpunktskarakterer i ældstetrinnet.

De fleste skoler bruger et planlægnings- og evalueringssystem, der hedder Angusakka, til at lave handleplan og vidnesbyrd. Angusakka er en mappe, der er tilpasset til hvert trin og indeholder en række ark, som elever, forældre og lærere kan/skal udfylde:
  • Elevens individuelle handleplan
  • Hjemmeark, som forældre og elever kan udfylde hjemme
  • Ark til vidnesbyrd for alle fag om hvorvidt eleverne har lært det, de skulle i de enkelte fag samt elevens karakterer i ældstetrinnet
  • Ark til elevens selvvurdering
  • Hjælpeark til læreren

Både elever, lærere og forældre kan underskrive papirerne i Angusakka, men det er ikke juridisk bindende underskrift. Som udgangspunkt skal papirerne være på skolen, indtil eleven afslutter et af de 3 trin, skolen er delt op i.

Bemærk
Skolen har pligt til mindst 2 gange om året at holde møde med elever og deres forældre om, hvordan det går deres barn i skolen. Angusakka kan være udgangspunktet for ”skole-hjem-samtalerne” eller forældremøderne.

Som forælder har du ret til at blive indkaldt til en skole-hjem-samtale i så god tid, at du har mulighed for at komme med ønsker til, hvad du synes I skal snakke om på mødet, og hvem du gerne vil tale med af dit barns lærere.
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.