Efterskoleophold i Danmark

En efterskole er en kostskole, hvor eleven bor, spiser og går i skole. Det er en skoleform, hvor unge mellem 14 og 18 år, kan tage et eller flere af de sidste år af grundskolen.

Efterskolerne tager sig af både de unges faglige og personlige udvikling og ruster dem til fremtidige uddannelses- og karrierevalg.
Skolerne er meget forskellige i værdigrundlag og fagtilbud. Der findes cirka 260 efterskoler i Danmark. På www.efterskolerne.dk kan I læse om de enkelte efterskoler og deres tilbud.

Elever med særlige behov
Børn og unge med særlige behov kan kun blive indskrevet på efterskoler, der er godkendt til at kunne modtage disse elever. I skal derfor inden ansøgning henvende jer til jeres lokale socialforvaltning for at få råd og vejledning.

Med børn og unge med specielle behov menes der:
  • Børn og unge, der er omfattet af reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap
  • Der er anbragt uden for hjemmet
Alle grønlandske elever skal have en kontaktfamilie under opholdet.

Kontaktfamilien er den grønlandske families forlængede arm, og kan f.eks.:
  • Være til stede på efterskolens første skoledag
  • Deltage i forældremøder på efterskolen
  • Have eleven på besøg i friweekender og under ferier, f.eks. efterårs-, jule-, vinter-, påske- og pinseferie
  • Have eleven boende hos sig, hvis eleven bliver syg. Nogle skoler forlanger, at eleven opholder sig udenfor skolen under sygdom
  • Have eleven boende både før skolestart og umiddelbart efter skoleafslutningen, inden hjemrejsen

I skal selv skaffe kontaktfamilie
Når I har fundet en kontaktfamilie skal I meddele, hvem familien er. Det gør I ved at udfylde kontaktfamilieformularen. Formularen skal underskrives af både kontaktfamilien og forældrene. Den udfyldte formular sendes sammen med ansøgningen.

Hent kontaktfamilieformularen

Hav en klar aftale
I skal som forældre selv dække eventuelle udgifter i forbindelse med kontaktfamiliens opgaver. I skal derfor sørge for, at I som forældre har en klar aftale med kontaktfamilien om, hvordan udgifterne dækkes.

I skal som forældre selv betale en del af opholdet. Forældrebetalingen udgør efterskolens pris, indmeldelsesgebyr og eventuelt depositum, fratrukket statsstøtten og tilskuddet fra Selvstyret.

Forældrebetalingens størrelse kan være meget forskellig fra efterskole til efterskole:
• Mange efterskoler i Danmark kræver et indmeldelsesgebyr eller et depositum
• Statsstøtten beregnes efter jeres husstandsindkomst, 2 år før efterskoleårets start og efter antallet af hjemmeboende børn under 18 år

Dette medfører gennemsnitligt følgende forældrebetaling pr. uge. Den konkrete forældrebetaling varierer, da den enkelte efterskole fastsætter egen forældrebetaling.

Nedsættelse af forældrebetaling i forhold til søskende under 18 år:
• Årlig indkomst nedsættes med 30.000 kr. for hvert barn under 18 år

Hvis flere søskende under 18 år, med samme bopæl går på efterskole, ydes fuldt tilskud til barn nr. 2 og opefter.

www.efterskolerne.dk under ”prisberegner” kan I beregne jeres egenbetaling for de enkelte efterskoler. Husk at trække Selvstyrets tilskud fra for at beregne jeres egenbetaling.

Beregn egenbetaling

Øvrige udgifter
Ud over egenbetalingen skal I som forældre også dække udgifter til f.eks.:
• Lommepenge
• Tøj
• Andet nødvendigt udstyr. Nogle efterskoler kræver f.eks., at eleverne har cykel
• Rejseomkostninger, bortset fra ud- og hjemrejse
• Ordineret medicin
• Tandlægebesøg
• Udgifter i forbindelse med kontaktfamiliens opgaver

I skal selv søge om at få jeres barn optaget på en efterskole i Danmark. I kan få hjælp til ansøgningen af skolevejlederen eller den instans, kommunen har udpeget til at varetage efterskolesager.

Efterskolerne har forskellige ansøgningsprocedurer. Når I har fundet den rette efterskole, skal I derfor kontakte efterskolen for at høre, hvordan I søger om optagelse.

Vigtige bilag
Når I søger om at få jeres barn optaget på en efterskole, skal I sammen med ansøgningen mindst vedlægge:
  • Slutopgørelser vedrørende jeres årsindkomster 2 år forud for efterskolens start
  • Øvrige bilag som efterskolen kan kræve vedlagt ansøgningen
Der er ingen tidsfrist, medmindre Uddannelsesstyrelsen skal sørge for billetten til grupperejse, så er tidsfristen 15. marts.

Man skal have fået tilsagn om optagelse fra efterskolen, hvis I vil søge om Selvstyrets tilskud til efterskoleophold. I skal være opmærksomme på, at efterskolerne har deres egne ansøgningsfrister.

Bemærk
I bør søge i ekstra god tid, hvis I søger om optagelse på en specialefterskole, da der kan være ventelister til disse skoler.

Husk at melde flytning
For at kunne få statsstøtte og et dansk sygesikringsbevis skal eleven tilmeldes folkeregistret på efterskolens adresse. I kan melde flytning inden afrejsen hos jeres lokale borgerservicecenter eller efter ankomsten på efterskolen. I kan også aftale med efterskolen, hvordan I gør.

Skrevet af: Efterskoleadministration

Uddannelsesstyrelsen
Efterskoleadministration

Aqqusinersuaq 48, 1.sal
Box 3569
3911 Sisimiut
Grønland

Tlf: (+299) 34 50 00
E-mail: efterskole@nanoq.gl

Kontortid
Hverdage 8.00-16.00

Telefontid
Hverdage 9.00-12.00 og 13.00-15.00
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.