Ansøg om tilskud til efterskoleophold i Danmark

Ansøg her
Selvstyret giver tilskud til efterskoleophold i Danmark. Formålet med tilskuddet er at nedsætte forældrebetalingen.

Tilskuddet dækker også udgifterne til rejsen til og fra efterskolen sammen med vejledningen i Danmark.

For at kunne modtage tilskud skal nedenstående betingelser være opfyldt:

 • Eleven og forældremyndighedsindehaverne skal ved efterskoleopholdets start have fast bopæl i Grønland, og skal have haft fast bopæl i Grønland i mindst 1 år umiddelbart forud for efterskoleopholdets start
 • Eleven skal ved efterskoleopholdets start have afsluttet 8 års skolegang eller være fyldt 14 år og må ikke være fyldt 18 år
 • Eleven skal have tilsagn om optagelse på en efterskole, der er godkendt af undervisningsministeren i Danmark
 • Eleven skal under efterskoleopholdet være tilknyttet en kontaktfamilie i Danmark, der er valgt af forældrene eller forældremyndighedsindehaverne
 • Eleven må ikke tidligere have modtaget tilskud til efterskoleophold
 • Anbragte børn skal have tilsagn om optagelse på en efterskole, der er godkendt af de danske myndigheder til modtagelse af anbragte børn

Der ydes følgende tilskud:
 • Tilskud til betaling af efterskoleopholdet
 • Tilskud til rejseomkostninger

Tilskud til betaling af efterskoleophold
Der ydes tilskud til reduktion af forældrebetaling til efterskoleophold.
Der ydes desuden tilskud til ud- og hjemrejse for elever, der er optaget på efterskoler i Danmark.

Årlig indkomst Tilskud pr. uge
Gruppe I: 0 – 340.000 Der ydes tilskud, der reducerer forældrebetalingen til 0 kr. Dette tilskud beregnes i hver enkelt sag, og vil blive fastsat efter, at det danske tilskud til efterskoleophold i Danmark har reduceret forældrebetalingen.
Gruppe II: 340.001 – 500.000 600 kr.
Gruppe III: 500.001 og opefter 200 kr.

Tilskud til rejseomkostninger
Tilskuddet dækker elevens rejseudgifter i forbindelse med ud- og hjemrejse svarende til billigste offentlige transport, inklusiv forplejning og overnatning.

Tilskuddet dækker også besøgsrejser til efterskoler for elever med særlige behov og en ledsager. Dette tilskud kan højst være på 30.000 kr.

Tilskuddet dækker ikke rejser i forbindelse med ferier, weekendophold eller skoleudflugter. Det vil sige, at I som forældre selv må sørge for f.eks. hjemrejse til jul og andre højtider, rejser til og fra kontaktfamilien eller i forbindelse med studierejser.

Selvstyret dækker dog rejser i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom eller død.

Læs flere nyttige oplysninger om ud- og hjemrejsen
Hvis I vil søge Selvstyret om tilskud til jeres barns efterskoleophold, skal I blot udfylde ansøgningsblanketten, som I finder øverst på siden. Bemærk, at det er dig som forælder, der skal logge på.

I skal angive, om I selv arrangerer rejsen til og fra efterskolen, og om I har særlige ønsker til rejsen.

Det er vigtigt at I udfylder ansøgningsblanketten korrekt og at I vedlægger alle nødvendige bilag. En ukorrekt eller mangelfuld ansøgning får afslag.

Kontaktfamilieformular

Refusionsanmodning på billetudgifter - Læs mere om det her

Udskriv og send
Når I har udfyldt ansøgningsblanketten skal I udskrive og underskrive den. Sammen med alle de nødvendige bilag skal I sende ansøgningen til Uddannelsesstyrelsen Efterskoleadministrationen.

Nødvendige bilag:
 • Efterskolens bekræftelse på, at eleven er optaget
 • Underskrevet erklæring fra en kontaktfamilie
 • Karakterblad, som bevis for 8 års skolegang
 • Dokumentation for jeres samlede skattepligtige indkomst, 2 år forud for efterskoleopholdets start
 • Underskrevet erklæring fra de sociale myndigheder om, at eleven er anbragt udenfor hjemmet efter gældende regler om hjælp til børn og unge
 • Underskrevet erklæring fra de sociale myndigheder om, at eleven får støtte efter gældende regler om personer med vidtgående handicap
 • Hvis jeres indkomst er faldet indenfor det sidste år, og I derfor søger særligt tilskud, skal I vedlægge seneste slutopgørelser, tilstrækkelig dokumentation for jeres indkomster eller lønsedler for de sidste 3 måneder
 •  Husstandsbopælsattest 
 • Navne- dåbsattest

Hvis man vil udfylde blanketten digitalt og printe den ud
Vil du søge om licens, skal du udfylde en ansøgningsblanket.
Via den gule knap ”Ansøg her”, kan du:

 • Vælge ”Udfyld og udskriv”, hvis du ønsker at udfylde formularen online og udskrive den (kræver ikke MitID)
 • Vælge ”Udskriv”, hvis du ønsker at printe formularen ud, udfylde den i hånden og aflevere den (kræver ikke MitID).
 • Når du har udfyldt blanketten, skal nedenstående dokumenter medsendes:
 • Udfyldt ansøgningsskema om tilskud til efterskoleophold i Danmark
 • Optagelsesbrev fra efterskole – tilmeldingsgebyr er betalt og dokumenteret
 • Underskrevet kontaktfamilieformular
 • Navne-Dåbsattest
 • Husstandsbopælsattest
 • Karakterblad – f.eks. Standpunktskarakter, terminsprøve karakter, afgangseksamen
 • Slutopgørelse fra 2022, fra skattestyrelsen
 • Hvis eleven er anbragt uden for hjemmet eller har vidtgående handicap –skal dokumentation fra de kompetente sociale myndigheder også vedlagt

Du kan aflevere den udfyldte blanket til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor og bede dem om at sende blanketten og dokumenterne til efterskole@nanoq.gl eller sende det pr. post til:

Uddannelsesstyrelsen
Efterskoleadministration
Aqqusinersuaq 48, 1sal
3911 Sisimiut

Departementet for Uddannelse vil sagsbehandle ansøgninger løbende ved modtagelse.
Du modtager en bekræftelse på mail omkring modtagelsen af din ansøgning.

Sagsbehandling af din ansøgning vil vare omkring 10 arbejdsdage.

Du får et svar via digital mail eller pr. post, om du har fået godkendt din ansøgning eller om den er blevet afslået.

Du har pligt til at oplyse uddannelsesstyrelsens efterskoleadministration, hvis din økonomiske situation ændrer sig,

 • hvis eleven har skiftet efterskole.
 • Hvis I er flyttet.
 • hvis I har skiftet kontaktfamilie.

Hvis alle eller en af ovenstående er ændret skal dokumentationerne sendes til efterskole@nanoq.gl


Der er ingen tidsfrist, medmindre Uddannelsesstyrelsen skal sørge for billetten til grupperejse, så er tidsfristen 15. marts.
Departementet for Uddannelse vil sagsbehandle ansøgninger løbende ved modtagelse, og efterfølgende meddeler jer, og efterskolen, om I har fået tilskuddet bevilget.

Uddannelsesstyrelsen
Aqqusinersuaq 48
Box 3569
3911 Sisimiut
Grønland

Tlf: (+299) 34 50 00
E-mail: efterskole@nanoq.gl

Kontortid
Hverdage 8.00-16.00

Telefontid
Hverdage 9.00-12.00 og 13.00-15.00

Læse yderligere om Efterskoleophold i Danmark her: www.iserasuaat.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.