Folketingsvalg

I Grønland vælges to medlemmer til Folketinget. Folketingsmedlemmerne vælges for 4 år regnet fra den almindelige valgdag i den øvrige del af riget bortset fra Færøerne.

Grønland udgør ét valgområde.

Det er Rigsombudsmanden i Grønland, der leder folketingsvalget i Grønland.

Rigsombudsmanden i Grønland bekendtgør dagen for valgets afholdelse samt fristen for indlevering af kandidatanmeldelser.
Valgret til Folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i riget, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Ingen kan stemme uden at være optaget på valglisten.

Du kan læse mere om valgret på rigsombuddets hjemmeside.
Du kan brevstemme, hvis du på valgdagen er forhindret i at møde frem til afstemningen på afstemningsstedet, hvor du er på valglisten, og du i øvrigt er stemmeberettiget.

Stemmesteder
Hvor du kan brevstemme afhænger af, hvor du opholder dig på valgdagen:

• Hvis du opholder dig i Grønland, kan du brevstemme på ethvert folkeregister
• Hvis du er indlagt på et sygehus eller andre helbredelses- og plejeinstitutioner i Grønland, kan du brevstemme på sygehuset eller institutionen
• Hvis du er indsat i en institution i Grønland under kriminalforsorgen, kan du brevstemme på institutionen
• Hvis du opholder dig på f.eks. en flyveplads eller en vejrstation i Grønland uden for den kommunale inddeling, kan du brevstemme hos en stemmemodtager, der er udpeget af økonomi- og indenrigsministeren
• Hvis du har bopæl på et afsides beliggende sted i Grønland, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsdistrikt, kan du brevstemme hos en valgberettiget person, der er udpeget af kommunalbestyrelsen
• Hvis du opholder dig i Danmark, kan du brevstemme hos et folkeregister, i et borgerservicecenter, eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af økonomi- og indenrigsministeren
• Hvis du opholder dig på Færøerne, kan du brevstemme hos et folkeregister eller hos de særligt bemyndigede stemmemodtagere på Færøerne
• Hvis du opholder dig i udlandet, kan du brevstemme hos en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af økonomi- og indenrigsministeren
• Søfolk og passagerer om bord på skibe hjemmehørende i Grønland eller på danske skibe i udenrigsfart, samt personer, der er ansat på danske havanlæg, kan brevstemme på skibet eller havanlægget. Skibsføreren eller den, som skibsføreren har udpeget, henholdsvis havanlæggets chef eller den, som chefen har udpeget, fungerer som stemmemodtager

Hvornår kan man brevstemme?
Du kan tidligst brevstemme 3 måneder før valgdagen. Der gælder dog særlige regler for visse søfolk.

Din brevstemme tæller kun med i opgørelsen af valget, hvis afstemningslederen på det sted, hvor du er på valglisten, modtager din brevstemme inden kl. 9:00 på valgdagen.

Du kan læse mere om brevstemmeafgivning på rigsombuddets hjemmeside.
For at komme med på Rigsombudsmanden i Grønland liste over kandidater, som man kan stemme på til folketingsvalget, skal du anmelde dig som kandidat til valget. Det gør du på en særlig blanket (en kandidatanmeldelse), som skal afleveres til valgbestyrelsen senest kl. 12:00 11 dage før valgdagen.

Hvis du ønsker at stille op for et parti, der er repræsenteret i Inatsisartut, skal du skrive det i kandidatanmeldelsen. Herudover skal partiet godkende, at du stiller op for det. Det gør partiet ved at lave en liste over de kandidater, som må stille op for partiet. Listen skal underskrives af en person, der må gøre dette ifølge partiets vedtægter. Derfor skal partiet sende sine vedtægter sammen med listen. Listen skal sendes til Rigsombudsmanden i Grønland. Rigsombudsmanden i Grønland skal modtage listen senest kl. 12:00 11 dage før valgdagen.

Hvis du ønsker at stille op uden for partierne, skal du skrive det i kandidatanmeldelsen. Du kan kun stille op uden for partierne, hvis 100 vælgere i dit valgområde anbefaler dig. De anbefaler dig ved at skrive under på kandidatanmeldelsen eller på en kopi af kandidatanmeldelsen. De skal skrive deres navn, personnummer og bopæl.

Hvis du ønsker en kandidatanmeldelsesblanket, skal du henvende dig til valgbestyrelsen.

Du kan læse mere om reglerne for kandidatanmeldelse på rigsombuddets hjemmeside.


Rigsombuddet træffer beslutning om, hvorvidt de indkomne anmeldelser skal anerkendes som gyldige. Rigsombuddet bekendtgør herefter navnene på de opstillede kandidater.
Enhver kan klage over folketingsvalg.

Vil du klage, skal du sende en skriftlig klage til Rigsombudsmanden i Grønland. Rigsombudsmanden skal have klagen senest ugedagen efter valgdagen.

Rigsombudsmanden sender herefter klagen til økonomi- og indenrigsministeren med sine bemærkninger, som herefter behandler klagen.
Rigsombudsmanden i Grønland
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 1030
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 32 10 01
E-mail: ro@gl.stm.dk
Hjemmeside: www.rigsombudsmanden.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.