Grundtilskud til lokale radio- og tv-stationer – Ansøgning

Selvstyret har interesse i at opretholde de lokale radio- og tv-virksomheder på grund af deres sociale og kulturelle værdier. Selvstyret har derfor oprettet 3 tilskudsordninger:

 • Grundtilskud til driften af lokale radio- og tv-stationer
 • Produktionstilskud til lokale tv-stationer
 • Tilskud til efter- og videreuddannelse af de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere

Disse tilskudordninger uddeles gennem Nunatsinni Tusagassiutilerisut Kattuffiat, NTK.

Grundtilskud


Tilskudet kan søges af lokale radio- og tv-stationer, der er medlem af NTK. Tilskuddet gives til driften af lokale radio- og tv-stationer.

Grundtilskud bevilges ved at der på forhånd afsættes midler til, at 2 nye lokale stationer kan modtage tilskud fra den første kvartalsudbetaling efter, at betingelserne for at modtage tilskud er opfyldt.
Hvis flere end 2 lokale stationer kvalificerer sig til de afsatte midler, ydes der alene tilskud til de 2 stationer, der først opfylder betingelserne for tildeling af grundtilskud. Det resterende grundtilskud fordeles ligeligt mellem de resterende tilskudsberettigede lokale radio- og tv-stationer.
I kan læse mere om Produktionstilskud til lokale tv-stationer og Tilskud til efter- og videreuddannelse af de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere under relaterede artikler.


Bemærk


I kan ikke søge om tilskud til at starte en ny radio- eller tv-station, fra Selvstyret.

For at søge om grundtilskud, skal stationen:

 1. have en gyldig sendetilladelse.

 2. overholde fastsatte regler for budget, regnskab og revision.
 3. overholde de fastsatte regler for dokumentation af programvirksomheden.
 4. producere lokale nyhedsprogrammer, som er produceret af stationen selv.
 5. give lokalbefolkningen mulighed for at ytre sig.
 6. i sin programvirksomhed blandt andet udsende eller fordele redigerede programmer, der er produceret af stationen selv eller af stationen som hovedproducent i samproduktion med andre producenter (egenproduktioner). Genudsendelser, reklamer og andre uredigerede programmer anses ikke for egenproduktioner.
 7. sikre, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold. Stationen skal advare lytterne og seerne om indslag, der indeholder stærkt voldelige eller anstødelige scener.
 8. sikre, at der ikke sendes programmer, der på nogen måde tilskynder til had på grund af race, køn, religion, etnicitet, nationalitet, politisk overbevisning eller seksuel observans.

Den 5. hver måned skal I, som den tilskudsmodtagende station, sende oversigt over sendeflade i den forløbne måned. For hver produktion skal opgives:

• titel
• antal minutter
• sprog
• indhold

fordelt på nyheder og udsendelser.

Der skal også opgives i minutter månedens samlede egenproduktion, anvendt musik, reklamer og eventuelt satellit-tv eller radio.

Det er gratis at søge.
Vil I søge om grundtilskud, skal I udfylde et ansøgningsskema.

I skal sende den udfyldte blanket sammen med nødvendige bilag til NTK.

Klik her for at hente ansøgningsskema til tilskud.

Bemærk
I kan ikke sende ansøgning på fax.
I får svar på jeres ansøgning cirka 1 måned efter ansøgningsfristen.
Hvis I har modtaget mindre end 150.000,00 kr. i det foregående kalenderår, skal regnskabet være revideret af en intern eller registreret revisor.

Hvis I har modtaget mere end 150.000,00 kr. i det foregående kalenderår, skal regnskabet være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Regnskabet skal også være godkendt og underskrevet af den samlede bestyrelse og revisionsprotokollat skal være vedlagt.
For de allerede etablerede stationer er ansøgningsfristen den 5. januar det år ansøgningen vedrører.

For nye stationer er der ansøgningsfrist den 5. i første måned i et kvartal, men der kan først udbetales grundtilskud for det efterfølgende kvartal.

Disse afgørelser kan påklages til Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke:

 • Afslag på ansøgning om tilskud
 • Afgørelser om standsning af tilskud
 • Hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud
 • Afslag på ansøgning om deltagelse på kurser

Afgørelser truffet af Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Skrevet af: Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl

Nunatsinni Tusagasiutilerisut Kattuffiat (NTK)
c/o Bjørn Holm
Tuia -1604
3920 Qaqortoq

Telefon: +299 49 28 29
E-mail: bjornholm001@gmail.com

Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.