Ansøgning om småskalatilladelse

Inatsisartut ønsker at støtte op om udviklingen af mindre erhvervsaktiviteter på lokalt plan baseret på udnyttelse af grønlandske smykkesten og andre mineraler. Derfor er der fastsat detaljerede regler for at drive mineralefterforskning og – udnyttelse i mindre skala.

Småskalaordningen retter sig mod personer med fast tilknytning til Grønland. En småskalatilladelse giver ret til, inden for bestemte områder, at foretage forskellige typer mineralaktiviteter fra indsamling og brydning til forarbejdning og salg af smykkesten og andre mineraler.

Tilladelsestyper
Der findes 2 typer tilladelser til udførelse af småskalaaktiviteter:

 • Småskalatilladelse med eneret
 • Småskalatilladelse uden eneret

Tilladelsesperioden er 3 år.

 

En småskalatilladelse kan kun gives til fysiske personer, ikke til virksomheder.

For at få en småskalatilladelse, skal du have boet og været skattepligtig i Grønland i minimum de seneste 5 år. Du kan søge om dispensation fra denne regel, hvis du kun midlertidigt har været væk fra Grønland, f.eks. på uddannelsesophold.

Du må maksimalt have 5 småskalatilladelser inden for et kalenderår. Dette inkluderer både småskalatilladelser med og uden eneret. Det vil sige, at du f.eks. kan have 2 småskalatilladelser uden eneret og 3 småskalatilladelser med eneret.

Fælles betingelser for småskalatilladelse med eller uden eneret:

 • Tilladelsen kan meddeles til maksimalt 5 personer
 • Alle aktiviteter skal udføres i henhold til reglerne for feltarbejde
 • Du kan blive pålagt at betale udnyttelsesafgift (royalty) hvis en sådan indføres og skal underlægge dig ethvert kontrolsystem for mineraler, som sættes i kraft i Grønland
 • Der er ingen krav til, hvor mange efterforsknings- eller udnyttelsesaktiviteter, der skal udføres
 • Der vil kun være krav om miljøvurdering ved store aktiviteter, som antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Denne vurdering foretages af råstofmyndigheden
 • Bemærk: Der er andre betingelser der gælder særskilt for hver tilladelsestyper

Årsrapport
Du skal indsende en årlig rapport til Råstofstyrelsen om de udførte efterforsknings- og udnyttelsesaktiviteter.

Når du har en småskalatilladelse, skal du indsende en årlig rapport, hvori du beskriver, hvilke aktiviteter du har lavet på din småskalatilladelse, om du har fået ny geologisk viden. Du skal også angive mængde og kvalitet af de brudte mineraler, eventuel forarbejdning, salg og eksport.

Klik her for at åbne udfyldningsblanket til årsrapport

 

En småskalatilladelse uden eneret koster 500 kr.

En småskalatilladelse med eneret koster 1.000 kr.

 

Vil du søge om småskalatilladelse med eller uden eneret, skal du:

 • Udfylde den relevante ansøgningsblanket
 • Indbetale et ansøgnings- og meddelelsesgebyr. Størrelsen på gebyret og kontonummer fremgår af ansøgningsblanketten

Sammen med ansøgningen, skal du vedlægge dokumentation for, at du har:
 • haft fast bopæl i Grønland i de forudgående 5 år i form af en bopælsattest
 • været skattepligtig i Grønland i de forudgående 5 år i form af dokumentation fra Skattestyrelsen
 • at du har indbetalt ansøgnings- og meddelelsesgebyret

Ansøgningsblanketter:
Småskalatilladelse med eneret

Småskalatilladelse uden eneret

Du skal så vidt muligt udfylde den relevante ansøgningsblanket elektronisk.

Du kan søge om dispensation
Du kan søge om dispensation, hvis du ønsker at ansøge om småskalatilladelse og ikke har boet og været skattepligtig i Grønland i minimum de seneste 5 år, fordi du kun midlertidigt har været væk fra Grønland, f.eks. på uddannelsesophold.

Guidede mineralture
Efter ansøgning om småskalatilladelse, kan du få godkendelse til at arrangere guidede mineralture.

Klik her for at åbne ”Ansøgning om godkendelse til udførelse af guidede mineralture”

 

En småskalatilladelse med eneret er tiltænkt den lidt mere modne og teknisk udviklede mineralaktivitet, hvor der mere målrettet planlægges en udnyttelse af en bestemt afgrænset, kommerciel udnyttelig forekomst på baggrund af en viden om eller en indikeret formodning om tilstedeværelsen af en sådan forekomst.

Hvad der gælder særligt for småskalatilladelse med eneret:

 • Giver ret til efterforskning og udnyttelse indenfor et område på 1 km2, som du selv definerer (1000 x 1000 meter rette nord-syd-gående og øst-vest-gående grænser)

 • Tilladelsesområdet må ikke omfatte områder, der allerede er belagt med andre eneret-tilladelser til mineralaktiviteter

 • Råstofstyrelsen kan godkende at rettighedshaveren beskæftiger op til 9 personer i tilladelsesområdet

 • Du må bruge håndholdte hjælpemidler, herunder værktøj, redskaber, udstyr, beholdere og mindre maskiner. Redskaberne kan omfatte håndholdte boremaskiner, fræsemaskiner og brækstænger

 • Hvis du ønsker at bruge andet end håndholdte redskaber, skal du udfylde de relevante felter i ansøgningsskemaet. Du kan f.eks. få tilladelse til at benytte større maskiner samt til at foretage boring og sprængning

 • Tilladelsesperioden, og dermed eneretten til området, kan forlænges med op til 10 år ad gangen, men den samlede tilladelsesperiode må ikke overstige 30 år

Forlængelse af småskalatilladelse med eneret til udnyttelse af mineraler
For at kunne få forlænget din småskalatilladelse med eneret til et givent område udover de første 3 år, skal du inden for tilladelsesperioden have fundet kommercielle udnyttelige mineraler og begyndt at udnytte disse. Er det tilfældet, kan tilladelsen til det givne område forlænges med 10 år ad gangen. Den samlede tilladelsesperiode kan dog maksimalt være 30 år.

Klik her for at åbne ”Ansøgning om forlængelse af småskalatilladelse med eneret”

 

En småskalatilladelse uden eneret er beregnet på den enkle indsamling af mineraler, hvor der kun anvendes simpelt håndholdt værktøj og udstyr. Denne type aktivitet vil typisk blive udført som et supplement til traditionel lokalbaseret erhvervsudøvelse med fangst og fiskeri.

Hvad der gælder særligt for småskalatilladelse uden eneret:

 • Tilladelsen kan kun meddeles til fysiske personer, ikke selskaber

 • Giver ret til efterforskning og udnyttelse indenfor en af de 5 kommuner i Grønland

 • Du må ikke indsamle og udnytte mineraler i områder, der er eller bliver belagt med eneretstilladelser til mineralaktiviteter

 • Arbejdet med at efterforske og udnytte mineraler må kun udføres personligt af dig som rettighedshaver og medlemmer af din husstand

 • Arbejdet må kun udføres ved anvendelse af mindre håndholdte ikke-mekaniske hjælpemidler, såsom hammer, mejsel, brækstang og hakke. Ønsker du at anvende mekanisk udstyr skal du udfylde de relevante felter i ansøgningsskemaet.

 

Alle ansøgning samt bilag skal så vidt muligt sendes pr. e-mail til Råstofstyrelsen.

Råstofstyrelsen behandler din ansøgning og holder dig løbende orienteret. Det forventes at ansøgningen kan behandles indenfor 3 måneder.

 

Du skal kontakte Råstofstyrelsen hurtigst muligt, hvis du ikke længere har fast bopæl eller er fast skattepligtig til Grønland.

 

Afgørelser truffet af Naalakkersuisut kan ikke administrativt påklages. Hvis du er i tvivl om du er berettiget til at klage over en afgørelse, kan du kontakte Departementet for Mineralske Råstoffer.

 

Skrevet af: Råstofstyrelsen

Råstofstyrelsen
Imaneq 1A - 201
Postboks 930
3900 Nuuk

Telefon (+299) 34 68 00
E-mail: mlsa@nanoq.gl
Hjemmeside: www.govmin.gl
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.