Tips- og lottomidlerne (pulje B)

Til børne- og ungdomsorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige børne- og ungearbejde.

Hvert år går overskuddet af spil på Tips- og Lotto eller et af de mange andre spil, som udbydes af Danske Spil, til diverse almennyttige formål.

Midlerne fra Danske Spil kaldes Tips- og Lottomidler og fordeles i henhold til Inatsisartutlov nr. 10 af 22. november 2011 om fordeling af midler fra visse spil på 3 puljer, heriblandt en pulje til børne- og ungdomsforeninger. Disse midler betegnes pulje B.

Pulje B omfatter ikke børne- og ungdomsforeninger inden for idrætten, da disse i stedet omfattes af en særskilt pulje til idrætten, pulje A.

 

Pulje B midler fordeles i henhold til loven til Sorlak, der forestår den videre fordeling til børne- og ungdomsforeninger.

Naalakkersuisut kan dog under nærmere i loven anførte betingelser overtage administrationen af den videre fordeling af puljen, hvilket Naalakkersuisut har gjort. Derfor skal ansøgninger om tilskud fra pulje B nu sendes til det departement, der har ressortansvaret for loven om visse spil. Dette er Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke.

Landsorganisationer og foreninger kan søge om tilskud fra pulje B.
Du kan søge om 2 former for tilskud fra pulje B:

Projekttilskud, som kan søges af:
• Landsorganisationer og foreninger.

Driftstilskud, som kan søges af:
• Landsorganisationer og foreninger som ønsker driftstilskud til ansatte, lokaler, kontorhold, bestyrelsesarbejde, informationsarbejde og lignende.

Driftstilskud ydes dels som et grundtilskud og dels som et supplerende tilskud.

Grundstilskud beregnes på baggrund af enten antal medlemmer eller antal medlemsorganisationer eller lokalforeninger.

Supplerende tilskud ydes til organisationer og foreninger med mere end 5 medlemsorganisationer eller lokalforeninger og beregnes på baggrund af disses antal.

Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til:
1) Ferierejser, studierejser, uddannelser, rejser og kurser der forventes dækket af arbejdsgiveren.
2) Indkøb af instrumenter, hardware og software, materialer, redskaber m.m.
3) Præmier, dvs. såvel pokaler som pengepræmier eller ting, der har kontant værdi
4) Nybygninger og renoveringer,
5) Kommercielle produkter
6) Aktivitet der allerede er igangsat ved ansøgningsfristen
7) Dækning af underskud.
8) Dækning af udgifter til offentligt ansattes deltagelse

Bemærk
Man kan ikke få tilskud til arrangementer eller dele af arrangementer, hvor der udskænkes øl, vin eller spiritus.

 

Projekttilskud:
• Der er ingen loft på projekttilskud

Driftstilskud:
• Driftstilskud bevilges på baggrund af foregående års regnskab samt budget og aktivitetsplan for det kommende år.


Krav til projektansøger:
• Landsorganisationer og foreninger skal have adresse i Grønland. Dette gælder dog ikke Avalak, der i loven er undtaget fra dette krav.
• Mindst halvdelen af medlemmerne skal være under 30 år
• Landsorganisationer og foreninger må ikke være idrætslig. Det vil sige, at den ikke må have idræt som formål eller som hovedaktivitet eller i øvrigt være oprettet i tilknytning til eller som støtte for en idrætsorganisation eller – forening
• Landsorganisationer og foreninger skalhave en afgrænset medlemskreds, som er sikret deltagerindflydelse
• Landsorganisationen eller foreningen må ikke foretage udlodning af formue eller overskud til enkeltpersoner, og skal i øvrigt følge de almindelige regler for organisations- eller foreningsvirksomhed, herunder have godkendte vedtægter, en bestyrelse, føre medlemsliste og afholde generalforsamling.

Krav til driftstilskudsansøger
• Landsorganisationer og foreninger skal være landsdækkende
• Landsorganisationer og foreninger skal være selvstændige; det vil sige, at de skal være politisk og økonomisk uafhængig af andre organisationer og foreninger.
• Landsorganisationer og foreninger skal have et bredt samfundsengagerende sigte
• Foreninger skal have 5 betalende medlemmer eller derover.
• Landsorganisationer og foreninger skal kunne dokumentere, at der er betalt kontingent ved kvittering eller giro- eller kontoudskrift.
• Landsorganisationer skal have mindst 2 lokalforeninger fra forskellige kommuner som medlemmer.

En medlemsorganisation eller lokalforenings medlemmer skal have fast bopæl i den kommune, hvor medlemsorganisationen eller lokalforeningen hører hjemme.

En landsorganisation eller forening, der ikke har medlemsorganisationer eller lokalforeninger, skal have mindst 15 fuldgyldige medlemmer bosiddende i mindst 3 kommuner.

Andre krav:
• Der skal fremsendes én ansøgning for hvert projekt, hvortil der ansøges om tilskud.
• Budget skal vedlægges
• Plan for finansiering af aktiviteten skal vedlægges
• Godkendte vedtægter
• Dokumentation for betalende medlemmer
• Sidste årsregnskab

 

Vil du eller I søge om projekt- eller driftstilskud fra pulje B, skal I udfylde et ansøgningsskema.

Projekttilskud pulje B (word dokument)
Projekttilskud pulje B (pdf-fil dokument)

Pulje B Driftstilskud til Landsorganisationer og foreninger

Budgetskema til ansøgningsskema (excel dokument)
Budgetskema til ansøgningsskema (pdf-fil dokument)

I skal sende jeres ansøgning til Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke.

 

Du skal regne med, at der går mindst 4 uger, før din ansøgning er færdigbehandlet. Du skal derfor sørge for at få afklaret eventuelle spørgsmål og søge tilskud i god tid, inden du skal bruge pengene.

Hvis du har spørgsmål til en konkret ansøgning, kan du kontakte Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke.

 

Bevilgede tilskud kan ikke anvendes til andre formål og aktiviteter end det, der er søgt om tilskud til. Hvis du har modtaget projekttilskud, og der efterfølgende sker ændringer i projektet, skal du kontakte Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke.

 

Projekttilskud:
• Til projekter i perioden 15. marts til 14. oktober skal der søges senest den 15. februar.
• Til projekter i perioden 15. oktober til 14. marts skal der søges senest den 15. september.

Bemærk: Ansøgninger modtaget efter ansøgningsdato medtages ikke i vurderingerne.

Driftstilskud:
• Ansøgningsfristen for driftstilskud er hvert år den 1. december

 

Departementets afgørelse om tilskud kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis du mener, der er sket fejl i departementets behandling af sagen, kan du bede departementet om at genbehandle sagen (remonstration).
Du kan henvende dig på e-mailadressen ikin@nanoq.gl eller pr. brev til Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, Postboks 1029, 3900 Nuuk.

En afgørelse fra departementet vil også kunne indbringes for domstolene.

 

Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.