Du kan stadig ikke hente din bopælsattest. Du kan heller ikke få dit barn skrevet op til en dagsinstitutionsplads eller meldt ud af en daginstitution, eller få skrevet op på en venteliste. Kommunerne ejer disse selvbetjeningsløsninger. Har du spørgsmål omkring disse, skal du derfor henvende dig til din kommune.

Uddannelsesstøtte er tilskud du som studerende kan søge om. Det er en støtte, der skal hjælpe dig økonomisk gennem din uddannelse. Uddannelsesstøtte kan være i form af:

 • Stipendier
 • Lærlingeløn
 • Studielån
 • Frirejser
 • Godstransport
 • Børnetillæg
 • Bogtilskud


Det er vigtigt at du inden uddannelsesstart sætter dig ind i både betingelser, vilkår og regler for uddannelse og støtte.

Bemærk
Hvis du gerne vil søge om uddannelsesstøtte og støtte til undervisningsafgifter på en uddannelse i udlandet, skal du søge via en dispensationsansøgning.

 

For at få uddannelsesstøtte til uddannelser i Grønland, skal du:

 • Være dansk statsborger
 • Have fast bopæl i Grønland
 • Være optaget på en uddannelse, der er godkendt

For at få uddannelsesstøtte til uddannelser udenfor Grønland, skal du:
 • Være dansk statsborger
 • Have haft fast bopæl i Grønland i mindst 5 år, når du søger
 • Være optaget på en uddannelse, der er godkendt

Hvis du ikke kan få dansk SU, kan du søge om grønlandsk uddannelsesstøtte til din uddannelse i Danmark.
Normalt er det ikke nødvendigt at søge om grønlandsk uddannelsesstøtte i Danmark, da du kan få dansk SU til de fleste danske uddannelser.
Men til nogle uddannelser i Danmark kan det være en god ide at søge om grønlandsk uddannelsesstøtte.

Det gælder for:
 • Uddannelser på særlige vilkår – se mere under afsnittet 'uddannelser på særlige vilkår'
 • Unge under 20 år, der tager en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller gymnasial supplering

For at få uddannelsesstøtte til uddannelser udenfor Grønland, men ikke bor i Grønland, skal du:

 • Være dansk statsborger
 • Have haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år og højst 3 år udenfor
 • Være optaget på en uddannelse, der er godkendt

Ophold udenfor Grønland på grund af uddannelse eller forsorg, regnes ikke som bopæl udenfor Grønland.

Betalingsuddannelser
Du kan som hovedregel ikke få uddannelsesstøtte eller få støtte til undervisningsafgifter til private og andre uddannelser, der ikke er offentligt godkendte i Norden.
Men hvis du gerne vil læse en uddannelse, som har betalingsafgift og ikke er godkendt af offentlige instanser, kan du sende en dispensationsansøgning.

Du finder vejledning til at lave en dispensationsansøgning her.

Du kan få uddannelsesstøtte til at tage en uddannelse i udlandet (uden for Danmark og Grønland), hvis du:
 • er dansk statsborger og
 • er optaget på og studieaktiv på en uddannelse, der er offentligt godkendt

Og hvis du enten:
 • har fast bopæl i Grønland på ansøgningstidspunktet og har boet mindst 5 år umiddelbart før,
 • eller har boet fast i Grønland i mindst 10 år og højst har boet uden for Grønland i 3 år efter det fyldte 18. leveår

Du kan læse mere om at studere i udlandet her

Studieaktivitet
Hvis du modtager støtte, skal du være studieaktiv.
Det betyder, at du skal:
 • deltage i obligatorisk undervisning
 • gå til prøver og eksamener
 • aflevere skriftlige opgaver
 • overholde mødepligt på uddannelsen

Hvis der ikke er mødepligt på din uddannelse, anses du for studieaktiv. Derfor skal du dokumentere at du er studieaktiv i form af SU oversigt hvert halve år.

Hvem afgør din studieaktivitet?
Det er din studievejleder eller uddannelsessted, der løbende vurderer, om du er studieaktiv.

Ved sygefravær
Hvis du får en langvarig sygdom, vil det næsten altid få konsekvenser for dig selv og dit uddannelsesforløb. Du skal derfor kontakte uddannelsesstedet så tidligt i dit sygdomsforløb som overhovedet muligt. Hvis du ikke overholder kravene om studieaktivitet, kan det medføre, at dit stipendium stoppes, indtil uddannelsesstedet har modtaget dokumentation for din studieaktivitet.

Uddannelser du kan få støtte til
Du kan få uddannelsesstøtte til 1 afsluttet erhvervsuddannelse. Herefter er betingelsen for støtte, at yderligere uddannelser skal være en naturlig forlængelse af den foregående uddannelse og ligge på et højere niveau.

Du kan dog i særlige tilfælde søge om at få støtte til endnu en erhvervsuddannelse på faglært niveau, hvis:
 • du ikke har mulighed for at få job pga. høj arbejdsløshed inden for faget eller,
 • der mangler arbejdskraft inden for faget i Grønland for den ansøgte uddannelse

Du kan få uddannelsesstøtte til 3 kategorier af uddannelser:

Erhvervsuddannelser
 • Erhvervsuddannelser er overvejende praktiske uddannelser
 • Til en erhvervsuddannelse får du lærlingeløn under hele uddannelsen
 • På nogle EUD'er får du i perioder stipendium, som fx hvis du skal i skolepraktik.
 • Der er også nogle EUD'er hvor du får stipendium under hele uddannelsen, som f.eks. hvis du går på Fisker og Fanger uddannelsen.

Du kan se mere om dette under beskrivelserne af EUD'erne på sunngu.gl

Studieforberedende uddannelser
 • Studieforberedende uddannelser er gymnasiale uddannelser som f.eks. GUX (gymnasiet), HHX (højere handelseksamen), HTX (højere teknisk eksamen)
 • En studieforberedende uddannelse skal gøre den studerende klar til en videregående uddannelse
 • Til en studieforberedende uddannelse får du stipendium under hele uddannelsen

Videregående uddannelser
 • Videregående uddannelser er overvejende teoretiske uddannelser
 • Til en videregående uddannelse får du stipendium ud fra et klippekortssystem

Hvilke uddannelser er ikke støtteberettigede?

Her er en oversigt over hvilke uddannelser, som Selvstyret ikke yder uddannelsesstøtte til:
 • AFIS-operatør
 • Politibetjent
 • Trafikassistent
 • Bevægelsespædagog
 • Mensendiecklærer
 • Højskoleophold
 • Fag på folkeskoleniveau
 • Du kan heller ikke få uddannelsesstøtte, hvis du skal gå på Det nødvendige Seminarium (Tvind), da det er brugerbetalt.

Hvis du tager en efteruddannelse får du som regel ikke uddannelsesstøtte.

 

Hvor meget du får i uddannelsesstøtte i form af stipendium, afhænger af hvad du studerer, din alder og hvor du studerer.

Studieforberedende uddannelser

 • Er du over 18 år, får du 4.834 kroner per måned
 • Er du under 18 år, får du 2.288 kroner per måned
 • Studerer du i Danmark, får du 4.937 kroner per måned, hvis du ikke kan modtage dansk SU

Bemærk:
Uddannelsessøgende på studieforberedende uddannelser i Grønland under 18 år på kollegier modtager fri kost og logi. I de tilfælde, hvor der ikke er mulighed for eller kun delvis mulighed for bespisning på kollegiet, modtager kollegieelever kosttillæg på henholdsvis kr. 1.594 eller kr. 977 pr. mdr.

Erhvervsuddannelser
Elever på erhvervsuddannelser får løn fra deres praktiksted. Lønnen kan variere fra praktiksted til praktiksted.
Der er dog nogle erhvervsuddannelser hvor man modtager stipendium, f.eks. socialhjælpere og sundhedshjælpere som får uddannelsesstøtte under hele deres uddannelse. Beløbet er 4.834 kroner per måned under hele uddannelsen.


Videregående uddannelser

 • Studerer du i Grønland, får du 4.834 kroner per måned
 • Studerer du i Danmark, får du 4.937 kroner per måned, hvis du ikke kan modtage dansk SU

Udlandet

 • Studerer du i udlandet modtager du 5.451 kr. per måned.

Bemærk
Din uddannelsesstøtte bliver udbetalt forud hver måned. Hvis du f.eks. begynder din uddannelse i begyndelsen af august, får du din uddannelsesstøtte udbetalt i slutningen af juli.

 

Uddannelse i Grønland
Vil du søge om optagelse på uddannelse eller søge uddannelsesstøtte i Grønland, skal du søge online via den gule knap ”Ansøg her” øverst på denne side. Du skal logge ind med dit personlige NemID.

Du skal helst søge om uddannelsesstøtte inden 1. marts, det år du begynder på din uddannelse.

Udgifter til medicin og behandlinger er gratis i Grønland.


Uddannelse i Danmark
Hvis du vil tage en uddannelse i Danmark skal du selv:
Du kan først søge om dansk SU, når du er blevet optaget på uddannelsen og tidligst 1 måned før studiestart.

For at kunne søge om dansk SU skal du have et NemID. Du kan bestille NemID på www.nemid.nu eller ved personligt fremmøde i kommunen. Ved fremmøde skal du medbringe grønlandsk eller dansk pas eller en anden form for gyldig legitimation.

Er du studerende i Danmark, kan du også få støtte til udgifter for behandlinger, der er ordineret af en læge, f.eks. akut tandlægebehandling, psykologhjælp, medicin.

Derudover ydes der et bogtillæg til videregående uddannelser ved hver semesterstart på 1.100 kr.


Uddannelse uden for Grønland
Søger du om uddannelsesstøtte (særydelser) til en uddannelse uden for Grønland, skal du anvende skemaet ’Ansøgning om uddannelsesstøtte til uddannelser uden for Grønland’.
Tryk her og læs mere om særordningen.

Hent skemaet ’Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser i udlandet, herunder Danmark

Vejledning til ansøgning om uddannelser i udlandet herunder Danmark

Alt efter din situation, er der forskellige steder du skal sende skemaet hen:

 • Er du i Grønland, skal du sende ansøgningsskemaet til De Grønlandske Huse
 • Er du i Danmark, skal du sende ansøgningsskemaet til vejlederne i De Grønlandske Huse
 • Er du i det øvrige udland, skal du sende ansøgningsskemaet til vejlederne i Det Grønlandske Hus i København


Du kan se adresserne på De Grønlandske Huse i Danmark i boksen til højre.

 

 

For at du kan få uddannelsesstøtte, er der nogle regler du skal opfylde. Nogle gange kan der dog være årsager, der gør at der kan dispenseres for reglerne.

Ansøgning
Er der en regel, du ønsker at søge dispensation fra, og har du gode og saglige grunde til det, kan du skrive en ansøgning til Dispensationsudvalget.

Der findes ikke noget skema til lave en dispensationsansøgning.

 1. Du skal lave ansøgningen i et word-dokument og scanne det ind sammen med bilagene.
 2. Det er dit eget ansvar at skaffe de nødvendige oplysninger, underskrifter og stempler fra uddannelsesinstitutionen.
 3. Du skal blandt andet indhente dokumentation for, at uddannelsen er offentlig godkendt i det pågældende land, og at du har sendt ansøgning til uddannelsesstedet.

Du skal sende din ansøgningen til Uddannelsesstøtteforvaltningen.

Bemærk
Du har ikke krav på en dispensation.
Du får skriftligt svar på din ansøgning, når Dispensationsudvalget har holdt møde.


Vurdering af din ansøgning
Det Grønlandske Hus i København vurderer din ansøgning, samt hvorvidt du er berettiget til uddannelsesstøtte til en uddannelse uden for Grønland.
Ligeledes undersøger de, om de medsendte oplysninger om uddannelsen i udlandet er tilstrækkelige og korrekte.

Hvis din ansøgning er en dispensationsansøgning, vil den blive videresendt til Uddannelsesstøtteforvaltningen (USF) til afgørelse.
Der vil bl.a. blive lagt vægt på uddannelsens omkostninger i relation til uddannelsens relevans for det grønlandske samfund.


Dokumentation af optag som fuldtidsstuderende
Det er desuden et krav, at du er optaget som fuldtidsstuderende, hvis du skal have støtte til en uddannelse i udlandet. Du skal, derfor bede dit nye uddannelsessted om at udfylde og tilbagesende en blanket, som beviser at du er fuldtidsstuderende.

Dispensationsansøgning vedr. flere erhvervsuddannelser

Dispensationsansøgning vedr. afbrud af erhvervsuddannelser

Vedlæg den udfyldte blanket i din dispensationsansøgning, eller som minimum skal den afleveres til Det Grønlandske Hus i København inden den endelige godkendelse af støtte.


Tjek priser på uddannelsesafgifter
Når du tjekker priser for den ønskede uddannelse på de forskellige websider, skal du huske at se på prisen for "International students", da du ellers vil få opgivet en for lav pris for uddannelsen.

Du skal ligeledes være opmærksom på, at visse universiteter og andre læreanstalter opgiver en samlet "pakke-pris", som indeholder både undervisningsafgifter (tuition), husleje, forsikringer (medical) og betaling for brug af fritidsaktiviteter.

Du kan i så fald kun få dækket udgifterne til undervisning og forsikring af Selvstyret, og skal huske at trække de andre udgifter fra det beløb, som du søger Selvstyret om at få betalt.


Eksempler på hvornår du kan søge dispensation

Eksempel 1:
Regel: Du kan ikke få uddannelsesstøtte til 2 erhvervsuddannelser.

Dispensation: Hvis der er stor og varig arbejdsløshed blandt elektrikere, og samtidig stor mangel på bagere, kan der dispenseres fra reglen.

Eksempel 2:
Regel: Du kan ikke få uddannelsesstøtte til en erhvervsmæssig grunduddannelse i Danmark og Grønland, hvis du 2 gange inden for de sidste 5 år, har afbrudt en sådan type uddannelse.

Dispensation: Hvis du eller en i din familie er blevet alvorligt og langvarigt syg, og dette har gjort at du har været nødt til at stoppe din uddannelse, kan der dispenseres fra reglen.

Eksempel 3:
Regel: Du kan ikke få betalt undervisningsafgifterne til en uddannelse, der ikke er gratis, hvis du kan tage den samme uddannelse gratis.

Dispensation: Hvis Grønland har brug for arbejdskraft inden for den uddannelse du søger, kan der dispenseres fra reglerne. F.eks. indenfor kunst eller turisme.

 

Dækning af undervisningsafgifter
I det øvrige udland (uden for Grønland, Danmark og Norden) er uddannelser oftest ikke gratis. Du skal derfor betale for at tage en uddannelse. Disse uddannelser kalder vi betalingsuddannelser.

Tilskud til undervisningsafgiften kan højst være 100.000 kroner om året.

Hvis du ønsker at tage en betalingsuddannelse i udlandet, kan du lave en dispensationsansøgning om at få økonomisk støtte fra Selvstyret til at betale undervisningsafgifterne.

F.eks. kan du ikke få støtte til at læse medicin ved et amerikansk eller engelsk universitet, da du kan følge studiet i Danmark eller i det øvrige Norden uden betaling.
Du kan derimod godt få støtte til at læse marinebiologi ved et canadisk eller et australsk universitet, fordi denne biologuddannelse ikke findes i Danmark.

Delvis dækning af undervisningsafgifter

Du kan også søge om at få delvis dækning af undervisningsafgifter på bestemte uddannelser uden for Grønland, hvis:
 • Grønland har behov for arbejdskraft med den pågældende uddannelse,
 • der foreligger aftale om medfinansiering fra anden side, eller
 • den uddannelsessøgende ikke kan optages på en tilsvarende støtteberettigende uddannelse

På videregående uddannelser kan du kun få dækket undervisningsafgifter, så længe du har klip tilbage i din klippekort-ramme

Uddannelsesstøtte
Hvis du ønsker at tage en uddannelse i udlandet, hvortil du ikke kan få grønlandsk uddannelsesstøtte (dvs. hvis uddannelsen ikke er godkendt af offentlige instanser eller kræver betaling for undervisningen) kan du sende en dispensationsansøgning.

Med en dispensationsansøgning kan du søge om at få uddannelsesstøtte alligevel.

Du kan få uddannelsesstøtte, hvis uddannelsen:
 • vurderes til at give beskæftigelse i Grønland,
 • foregår på en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution,
 • er tilrettelagt som et fuldtidsstudie og
 • er på minimum 3 måneder

 

Klippekortsystemet gælder for dig, der studerer på en videregående uddannelse.

Et klippekortsystem er en måde, du kan administrere din uddannelsesstøtte på. Klippekortssystemet har en ramme på 82 klip pr. studerende, hvor 1 klip svarer til en måneds uddannelsesstøtte. Dette betyder dog ikke, at du kan bruge 82 klip på en uddannelse, der varer 4 år.

Du kan få uddannelsesstøtte til den normerede uddannelsestid + 12 måneder (”fjumreår”).

Hvad er normeret uddannelsestid?
Hver uddannelse bliver vurderet til at tage et bestemt antal år. Dette kalder man normeret uddannelsestid. Ud fra det beregner man, hvor mange klip du er berettiget til som studerende.

Eksempel
Sygeplejerskeuddannelsen tager 4 år. De 48 måneder svarer til 48 klip. Herudover kommer fjumreåret, som er 12 måneder, altså 12 klip. Til en sygeplejerskeuddannelse vil du dermed i alt kunne få 60 klip.

Du kan se hvor mange klip, du har til rådighed i linket nedenunder. Du kan også henvende dig til din vejleder på studiet.

Se hvor mange klip du har til rådighed på dine lønsedler

Støttetiden
En uddannelse, der består af en bachelordel og en kandidatdel, anses som to særskilte uddannelser, hvorfor der gives et tillæg på 12 klip til hver del. Tillægsklippene udbetales kun, hvis der bliver behov herfor, det vil sige hvis man bliver forsinket i uddannelsen i forhold til den normerede uddannelsestid. Hvis man ikke anvender sine tillægsklip til en bestemt uddannelse kan disse ikke overføres til en ny uddannelse, heller ikke fra en bachelor- til en kandidatuddannelse.

Beregning og udbetaling af klip
Brug af klip regnes i hele måneder. Ved uddannelsens start og under uddannelsen er du berettiget til klip, når du er studieaktiv pr. den 15. i udbetalingsmåneden. Klip udbetales månedsvis forud.

Merit trækker klip fra
Har du fået merit for en tidligere uddannelse, bliver din studietid kortere. Derfor bliver din støttetid også kortere. Har du for eksempel fået seks måneders merit, trækker vi dem fra den normerede studietid og forkorter støtteperioden med seks måneder.

Forlængelse af støttetid
Din ramme på 82 klip kan blive udvidet, hvis den normerede tid på din uddannelse er mere end 60 måneder. Det gælder f.eks. på medicinstudiet. Hvis du afbryder studiet, bliver udvidelsen annulleret.

Fravalg af klip
Du kan fravælge klip, hvis du ønsker at gemme dem til senere brug. Fravalg af klip vil ikke medføre ændringer i hverken ramme eller støttetid. Hvis du fravælger klip, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få særydelser (såsom frirejser og behandlingsudgifter mv.) i de måneder, hvor du ikke modtager støtte.

Særlige forhold
Under særlige forhold kan en vejleder tildele dig op til 12 ekstra klip som tillæg til den maksimale støtteramme på 82 klip.

Dette gælder i følgende tilfælde:

 • Hvis du har deltaget i institutionens styrelse, de studerendes råd eller lignende organisationer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen
 • Hvis du har arbejdet med de uddannelsessøgendes sociale eller uddannelsesmæssige forhold
 • Hvis du er syg over en længere periode, eller hvis der er sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie
 • Ved fødsel eller adoption har du ret til ekstra klip som tillæg til støttetiden, hvis du bor sammen med barnet og ikke holder orlov

Hvis du er eliteidrætsudøver eller idrætstalent fra Elite Sport Greenland og går på et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb godkendt af Uddannelsesstøtteforvaltningen, kan der ydes ekstra klip som tillæg til støttetiden. Læs mere her.

 

Du har pligt til at give alle nødvendige oplysninger, der har betydning for, hvilken støtte du får.

Det betyder, at du eksempelvis skal give besked:

 • hvis du flytter
 • hvis din familiemæssige status ændres
 • om din forsørgelsespligt for børn ændrer sig
 • hvis du tidligere har taget andre uddannelser
 • hvis du før har afbrudt en uddannelse
 • hvis du bliver skifter uddannelse
 • om eksamens- og prøveresultater
 • hvis du modtager anden offentlige støtte
 • hvis du bliver sygemeldt eller bliver rask efter sygemelding

Du skal henvende dig ved din studievejleder, hvis der sker nogen af ovenstående ændringer.

 

Du risikerer at få for meget udbetalt når du:

 • Afslutter eller afbryder en uddannelse
 • Tager orlov fra din uddannelse
 • Er i lønnet praktik i forbindelse med din uddannelse. (Du kan ikke få stipendium og praktikløn samtidigt)
 • Får SU (Du kan ikke få SU og Grønlandsk stipendium samtidigt)
 • Modtager anden offentlig støtte
 • Er erklæret studieinaktiv
 • Ikke læser på en uddannelse, der er fuldtidsstudium

Du får et tilbagebetalingskrav
Det er uddannelsessted, der indtaster ændringer i din uddannelsesstøtte. På den baggrund rejser Uddannelsesstøtteforvaltningen et krav om tilbagebetaling.

Du vil få regning fra debitorafdeling med FI nummer.

Du kan enten straks indbetale hele beløbet . på faktura eller hvis dette ikke er muligt, kan du indgå en afdragsordning, hvor det månedlige afdrag er minimum 500 kr.

Du skal kontakte usf@nanoq.gl for at få et gældsbrev, og du skal sende gældsbrevet i underskrevet stand til e-mail usf@banken.gl eller usf@nanoq.gl.

Underskrevet gældsbrev vil blive sendt til Grønlandsbanken af USF, og Grønlandsbanken vil oprette studielånskonto.

Hvis du er under 18 år, får du ikke gældsbrev og skal kontakte debitor@nanoq.gl med hensyn til afbetaling.

Ond tro
Hvis du har fået uberettiget stipendium i længere periode uden at kontakte uddannelsessted, eller hvis du har meddelt urigtige eller mangelfulde oplysninger, kan du blive krævet for tilbagebetaling uden afdragsordning og med højere renter end almindelig tilbagebetalingskrav.

Forkerte uddannelsesoplysninger
Hvis kravet er rejst på baggrund af forkerte uddannelsesoplysninger, skal enten vejleder eller studieadministration i din uddannelsessted ændre disse oplysninger. Kontakt din uddannelsessted og få nærmere vejledning.

Hvis du mener, at der er fejl i opkrævning
Mener du, at der er fejl i opkrævningen, skal du kontakte dit uddannelsessted, som vil tage kontakt til Uddannelsesstøtteforvaltningen, hvis der sker ændring. Husk at skrive dit cpr.nummer og vedlæg dokumentation, der kan vise, hvad der er forkert i opgørelsen af dit krav.

Du kan klage over opkrævning
Vil du klage over din opkrævning, skal du sende din klage til IKIN@nanoq.gl. Du skal mærke det; Klage

 

Uddannelser på særlige vilkår er uddannelser, som du kan søge om at få særlig støtte til, hvis du ønsker at tage uddannelsen.
Du kan få særlig støtte til uddannelser på særlige vilkår, da du i en eller anden grad vil have udgifter i forbindelse med at gå på uddannelserne.

Du kan derfor søge om at få uddannelsesstøtte til et udvalg af uddannelser, som Selvstyret støtter op om, at du tager.

Følg linkene herunder og se hvilke uddannelser, du kan læse på særlige vilkår under hver uddannelsestype:

 

I Danmark er der nogle Dansk SU godkendte uddannelser som Grønlands Selvstyre har valgt ikke at godkende som støtteberettigede selvom de er dansk SU godkendte.

Følgende uddannelser er ikke godkendt fra Grønlands Selvstyre:

Du kan klage, hvis du har fået helt eller delvist afslag på din ansøgning om uddannelsesstøtte.

Hvis du vil klage, skal du lave en skriftlig klage. Sammen med klagen skal du vedlægge det afslag, du vil klage over.

Du skal sende din klage til Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke.

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke
Postboks 1029
3900 Nuuk
ikin@nanoq.gl

Det kan tage op til en måned fra departementet har modtaget din klage, til den er færdigbehandlet. Når din sag er færdigbehandlet, får du et skriftligt svar på din klage.

Frist
Du skal klage senest 6 uger efter at du har modtaget den afgørelse, du vil klage over.

De Grønlandske Huse i Danmark

København (international vejledning)
www.sumut.dk

Odense
www.dgh-odense.dk

Aarhus
www.groenlandskehus.dk

Aalborg
dgh-aalborg.dk

 

Uddannelsesstøtteforvaltningen - USF
Postboks 1022
3900 Nuuk

E-mail: usf@nanoq.gl
Telefon: (+299) 34 50 00
Telefontider: 10:00 - 14:00
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.