Renoveringslån efter boligfinansieringsloven

Det kan være dyrt at istandsætte, forbedre eller udvide en bolig.

Den 1. januar 2018 trådte inatsisartutlov om boligfinansiering i kraft, som giver dig
mulighed for at søge om lån til istandsættelse, forbedring eller udvidelse af din bolig hos kommunen.

Kommunen kan yde lån til istandsættelser, forbedringer og udvidelser af eksisterende boliger med op til 40 % af de samlede udgifter hertil dog maksimalt kr. 300.000. Du skal selv sørge for at finansiere den resterende del på minimum 60 %.

Der kan kun ydes kun ét samlet lån til istandsættelser, forbedringer eller udvidelser til den samme bolig.

Der kan ikke ydes lån til udvidelser, hvis boligarealet efter udvidelsen udgør mere end 110 m2.

Lånet ydes som et rente- og afdragsfrit lån, der sikres ved pant i boligen. Lånet respekterer eventuelle andre hæftelser på boligen.

 

Det er en betingelse for at kunne opnå lån, at:

- Boligen tjener som bolig for boligejer, dennes ægtefælle eller mindreårige børn.
- Boligen er ældre end 20 år på ansøgningstidspunktet.
- Boligen er brand- og bygningsskadeforsikret, og der ikke er præmierestancer.
- Istandsættelsen eller forbedringen ikke har karakter af luksus f.eks. spabad

 

Ansøgning skal sendes skriftligt til din kommune fx som e-mail eller fax.

Ansøgningen skal indeholde:
1) Beskrivelse af den ønskede istandsættelse, forbedring eller udvidelses
2) Beskrivelse af boligen, herunder alder, størrelse og stand
3) Oversalg over de samlede udgifter ved arbejdet
4) Arealtildeling eller arealreservation fra kommunen, såfremt de pågældende arbejder kræver arealtildeling
5) Dokumentation på at egenfinansiering kan tilvejebringes
6) Ansøgers CPR-nummer og bopælsattest
7) Dokumentation for ejerforhold til boligen
8) Erklæring fra Inddrivelsesmyndigheden om, at du som ansøger ikke har forfalden gæld til det offentlige.

Bemærk
Du skal betale et gebyr på 0,5 % af de samlede offentlige lån for at søge om et boligfinansieringslån. Gebyret dækker omkostningerne til sagsbehandlingen af din ansøgning.

 

Tilbagebetaling af lån med det samme:
Hvis der sker ejeskifte, er du som ejer forpligtet til at betale hele lånet på én gang. Dette gælder dog ikke hvis:
1. Du sælger boligen til din ægtefælle (ejerskifte mellem ægtefæller)
2. Ejerskifte i forbindelse med separation
3. Skilsmisse
4. Kommunalbestyrelsen bestemmer andet.

Øvrige grunde til at lånet skal tilbagebetales med det samme:
1. Låntager undlader at holde boligen forsvarligt vedlige, og kommunalbestyrelsen konstaterer, at kommunalbestyrelsens pantsikkerhed dermed forringes.
2. Låntager undlader at holde boligen forsikret mod brand- og bygningsskade.
3. Låntager udlejer boligen på vilkår, der er i strid med reglerne om lejefastsættelse i landstingsforordning om leje af boliger fx ved højere leje end hvad der lovligt kan opkræves eller hvis boligen udlejes til en juridisk person.
4. Der indrettes erhvervslokaler i boligen eller bliver drevet erhverv fra boligen. Mindre, liberale erhverv er dog undtaget.
5. Boligen ikke tjener som bolig for låntager.

 

Kontakt din kommune, hvis du ønsker at ansøge om lån.

 

Skrevet af: Departementet for Boliger og Infrastruktur

Departementet for Boliger og Infrastruktur
Imaneq 1A - 601
Postboks 909
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: box909@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.