Tips- og lottomidlerne - til almennyttige formål (pulje C)


Når man spiller Tips, Lotto eller et af de mange andre spil af Danske Spil, går overskuddet til diverse godtgørende formål. Midlerne fra Danske Spil kaldes Tips- og Lottomidlerne og fordeles mellem 3 puljer, heriblandt en pulje til almennyttige formål, pulje C. Enkeltpersoner og andre organisationer kan søge om tilskud fra pulje C.

Man kan søge om 2 former for tilskud fra pulje C:

Projekttilskud:
• Omfatter tilskud til konkrete tidsbegrænsede projekter, der påbegyndes efter ansøgningsfristen
Driftstilskud:
• Omfatter tilskud til den del af driftsudgifter som f.eks. tilskud til ansatte, lokaler, kontorhold, informationsmateriale og bestyrelsesarbejde, dog ikke honorar til bestyrelsesmedlemmer
Projekttilskud
• Projekttilskud kan søges af alle, der har fast bopæl eller hjemsted i Grønland
• Hvis du er en forening eller organisation skal I have 10 betalende medlemmer eller derover

Driftstilskud
• kan søges af landsdækkende foreninger og organisationer med 10 betalende medlemmer eller derover med hjemsted i Grønland
• kan højst bevilges for 1 år af gangen

Jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 26. januar 2015 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil § 8 stk. 2, kan Naalakkersuisoq for kultur knytte vilkår til modtagelse af tilskud.

Naalakkersuisoq for kultur har besluttet at prioritere projekter der omhandler børn og handicappedes vilkår, der har almennyttigt formål, sociale formål og informations- og forebyggende formål.

Til indsatsområder, der er politisk prioriterede, kan der ydes et højere tilskud end 200.000,00 kr.

Udover disse undtagelser gælder de almindelige regler for tips- og lottomidlernes pulje C (Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 26. januar 2015 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil).

Man kan ikke få tilskud til:
1. Lovfastsatte almennyttige formål, jf. § 2
2. Ferierejser, studierejser, ekspeditioner og uddannelse
3. Rejser og kurser der forventes dækket af arbejdsgiveren
4. Indkøb af instrumenter, hardware og software, materialer og redskaber
5. Præmier
6. Nybygninger og renoveringer
7. Kommercielle produkter, bortset fra trykning af bøger, jf. dog nr. 15
8. Aktiviteter, der må forventes at kunne afholdes inden for ansøgerens almindelige budget
9. Aktiviteter, som ansøger er pålagt at varetage i henhold til anden lovgivning
10. Aktiviteter der allerede er igangsat ved ansøgningsfristen
11. Dækning af underskud
12. Etablering og drift af hjemmesider
13. Arrangementer eller dele af arrangementer, hvor der udskænkes øl, vin eller spiritus som en del af aktiviteten, eller hvor salg af alkoholiske drikke er knyttet til aktiviteten
14. Indsamlinger
15. Udgivelser på ansøgerens eget forlag
16. Genudgivelser, herunder bøger og cd’er


Bemærk
Man kan ikke få tilskud til arrangementer eller dele af arrangementer, hvor der udskænkes øl, vin eller spiritus.

Man kan højest få tilskud 1 år frem fra ansøgningsfristen.
Projekttilskud:
• Dækker op til 75 % af det tilskudsberettigede budget, dog højest 200.000 kr.

Driftstilskud:
• højst 90.000 kr. årligt
Der skal fremsendes særskilt ansøgning for hvert projekt- og driftstilskud, der søges om tilskud til.
Ansøgning skal indeholde en beskrivelse af den aktivitet, der ansøges om tilskud til, herunder om der er tale om et tilskud til et projekt eller tilskud til drift.

Andre krav:
• budget skal vedlægges
• plan for finansiering af aktiviteten skal vedlægges

Ansøgninger fra foreninger og organisationer skal også være vedlagt:
• godkendte vedtægter
• dokumentation for betalende medlemmer
• sidste årsregnskab

Særlige forhold ved ansøgning til projektilskud:
• tilskud kan ydes til projekter, der gennemføres inden for 5 år fra ansøgningstidspunktet
• dokumentation for tilsagn om deltagelse i projektet for de personer, der i henhold til projektbeskrivelsen vil være bærende for projektets realisering
• dokumentation for tilsagn om at kunne benytte de lokaler og faciliteter, der i henhold til projektbeskrivelsen vil være bærende for projektets realisering
Vil du eller I søge om projekt- eller driftstilskud fra pulje C, skal I udfylde et ansøgningsskema.

Projekttilskud pulje C (word dokument)
Projekttilskud pulje C (pdf-fil dokument)

Pulje C Driftstilskud til foreninger og organisationer

Budgetskema til ansøgningsskema (excel dokument)
Budgetskema til ansøgningsskema (pdf-fil dokument)

I skal sende jeres ansøgning til Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke.

Bemærk
Ansøgningsskemaet skal være udfyldt på computer eller skrivemaskine.
I skal lave en ansøgning for hver tilskudstype eller aktivitet, I søger om tilskud til.

Du skal også være opmærksom på, at der er særlige krav til budget, regnskab og revision.

I kan læse mere om kravene til ansøgere her.
Du skal regne med, at der går mindst 8 uger, før din ansøgning er færdigbehandlet. Du skal derfor sørge for at få afklaret eventuelle spørgsmål og søge tilskud i god tid, inden du skal bruge pengene.

Hvis du har spørgsmål til en konkret ansøgning kan du kontakte Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke.

Evaluering
Projekttilskud:
• Har du modtaget projekttilskud skal du udfylde et evalueringsskema

Du skal sende evalueringsskemaet til Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, senest 2 måneder efter arrangementets afvikling.
Projekttilskud
Bevilgede tilskud kan ikke anvendes til andre formål og aktiviteter end det, der er søgt om tilskud til. Hvis du har modtaget projekttilskud og sker der ændringer i projektet, skal du kontakte Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke.
Projekttilskud
Ansøgningsfristen er 15. februar, 15. april, 15. september og 15. november.

Driftstilskud
Ansøgningsfristen er 1. december.

Departementet skal have jeres ansøgning senest på dagen for ansøgningsfristens udløb.
Jf. sagsbehandlingsloven kan du indklage afgørelsen til:

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke
Postboks 1029
3900 Nuuk
Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.