Eqqumiitsuliornermut Aningaasaateqarfik (Grønlands Kunstfond)

Ansøg om kunstneriske tilskud
Kunstnerisk tilskud uddeles primært til kunstneres udøvelse, udvikling, produktion, fremvisning og formidling af kunstnerisk virksomhed.

Ansøg her

Eqqumiitsuliornermut Aningaasaateqarfik (Grønlands Kunstfond) støtter kunstlivet i Grønland og giver derfor mulighed for kunstnere fastboende i Grønland, at søge om midler, der skal sikre kunstnerens udførelse af sit projekt.

Grønlands Kunstfond har to tilskudsformer:

 • kunstneriske arbejdslegater
 • kunstneriske tilskud.

Kunsttilskud
Eqqumiitsuliornermut Aningaasaateqarfik (Grønlands Kunstfond) gør det muligt for kunstnere at søge om kunstneriske tilskud til at gennemføre deres aktiviteter og projekter.

Kunstneriske tilskud fra Eqqumiitsuliornermut Aningaasaateqarfik kan søges af:

 • Enkeltpersoner
 • Organisationer
 • Grupper
 • Institutioner

Tilskuddene gives primært til professionelle, skabende og udøvende kunstnere med fast bopæl i Grønland. En professionel kunstner er i denne sammenhæng en kunstner, der er uddannet inden for eller har stor erfaring inden for sin kunstgren.

Tilskuddene kan også gives til andre projekter med et højt kunstnerisk niveau. Du/I kan ikke få tilskud til:

 • Aktiviteter, der må forventes at kunne afholdes inden for ansøgerens almindelige budget.
 • Aktiviteter der allerede er igangsat ved ansøgningsfristen, medmindre der er tale om refusion.
 • Etablering og drift af hjemmesider.
 • Uddannelser og kurser.
 • Køb af værktøj, redskaber, instrumenter, inventar, pc og software.
 • Genudgivelser, herunder bøger og cd'er.
  Tilskud kan ydes til køb af værktøjer og redskaber, hvis dette er af en afgørende betydning for produktion eller udførelse af værket.

Klik her for at læse om retningslinjer for ansøgning.

Det er gratis at sende en ansøgning.

Når du skal vælge en tilskudsform du vil søge til, kan du læse nærmere her på tilskudsformer om tilskud og derefter vælge den rigtige ansøgningsskema i ansøgningssystemet.

Vil du søge om kunstneriske tilskud, skal du sende den udfyldte ansøgningsskema sammen med nødvendige bilag.
Nødvendige bilag er:

 • projektbeskrivelse
 • projektdeltageroplysninger (CV)
 • aftaler
 • Budget
 • Eventuelt med flere bilag hvis det er meget vigtigt for projektet.

Ansøgninger til Eqqumiitsuliornermut Aningaasaateqarfik (Grønlands Kunstfond) sendes via Sullissivik. Du får tilsendt en kvittering, når du har indsendt ansøgningen.

Grønlands Kunstfonden registrerer oplysninger om dig for at kunne oprette dig som ansøger. De oplysninger du angiver er nødvendige for at behandle din ansøgning og for at kunne komme i kontakt med dig løbende.

Du skal erklære på ansøgningstidspunktet, at du eller din virksomhed eller lignende har fast bopæl i Grønland.

Gode råd hvordan du udarbejder en god ansøgning:
Hold din ansøgning til projektet meget kort og præcis. Hvis du søger om tilskud, er det meget vigtigt, at Grønlands Kunstfond ud fra din korte beskrivelse, kan få en fuld forståelse for, hvad projektet går ud på og hvorfor projektet er vigtigt.

Du skal klart og præcist beskrive hvad fondens tilskud vil gå til, samt hvor meget tilskud der er tale om. Hvis projektet er meget stort, så kan det være, at der skal søges om tilskud fra flere fonde. At dele projektet op i mindre dele er også en fordel.

Det vigtigste er, at du sætter dig ind i Eqqumiitsuliornermut Aningaasaateqarfiks (Grønlands Kunstfonds) formål og dens krav til dig og dit projekt.

Har du MitID, kan du udfylde et elektronisk ansøgningsskema om kunstneriske tilskud, vedhæfte nødvendige bilag og ansøgning indsendes online.

Har du ikke MitID, kan du udfyldte et ansøgningsskema og sende den udfyldte ansøgningsskema sammen med nødvendige bilag til kultur@nanoq.gl

Klik her for at hente ansøgningsskema til kunstneriske tilskud.

Bemærk
Du kan ikke sende ansøgning på fax.

Der er sagkyndige, som vurderer inden for deres respektive kunstområde de indkomne ansøgninger og laver på baggrund heraf indstillinger til Grønlands Kunstfonds bestyrelse om tildeling af tilskud, herunder om tilskuddets form, størrelse og tidsrum.

Bestyrelsen tildeler tilskud på baggrund af indstillinger fra de sagkyndige. Bestyrelsen er ikke bundet af de sagkyndiges indstillinger.

Du skal regne med, at der går mindst 6 uger, før din ansøgning er færdigbehandlet. Du skal derfor sørge for at få afklaret eventuelle spørgsmål og søge tilskud i god tid, inden du skal bruge pengene.

Hvis der er sket ændringer i budgettet efter fremsendt ansøgning, skal du berette sekretariatet.
Har du modtaget kunstneriske tilskud til et projekt, skal du indsende et underskrevet regnskab.
Et underskrevet regnskab indsendes til Eqqumiitsuliornermut Aningaasaateqarfik (Grønlands Kunstfond) senest 3 måneder efter projektets gennemførelse.

Er projekttilskud under kr. 150.000, skal du indsende et regnskab underskrevet af dig som tilskudsmodtager.
Som tilskudsmodtager bekræfter du med din underskrift, at regnskab er korrekt, at du har udvist skyldige økonomiske hensyn, og at tilskuddet er brugt til formålet.
Hvis projektet har modtaget tilskud fra andre tilskudsgivere, skal du fremsende dokumentation som er med i et regnskab.

Er projekttilskud over kr. 150.000, skal regnskabet være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Regnskabet skal underskrives af dig som tilskudsmodtager og af revisoren.
Regnskabet skal indeholde indtægter og udgifter samt et samlet resultat.

Eqqumiitsuliornermut Aningaasaateqarfiks (Grønlands Kunstfonds) sekretariat kan til enhver tid anmode om at du som tilskudsmodtager skal fremsende relevante oplysninger vedrørende den aktivitet, der er bevilget tilskud til.
Bevilgede tilskud kan kræves helt eller delvist tilbage hvis du som tilskudsmodtager nægtet at fremsende relevante oplysninger, herunder regnskab.
Bevilgede tilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

- du som tilskudsmodtager, ikke længere opfylder betingelserne for at kunne modtage tilskud.
- du som tilskudsmodtager, ikke efterkommer eventuelle vilkår for tilskudsbevillingen.
- du som ansøger har afgivet urigtige oplysninger.
- du som tilskudsmodtager, har nægtet at fremsende relevante oplysninger, herunder regnskab.

Ansøgningsfristerne er 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Du kan ikke klage over Eqqumiitsuliornermut Aningaasaateqarfiks (Grønlands Kunstfonds) afgørelser til en anden administrativ myndighed, men du kan indbringe sagen for domstolene.

Skrevet af: Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Eqqumiitsuliornermut Aningaasaateqarfik
c/o Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk
Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: kultur@nanoq.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.