Uddannelsesstøtte

Se her

Uddannelsesstøtte er tilskud du som studerende kan søge om. Det er en støtte, der skal hjælpe dig økonomisk gennem din uddannelse. Uddannelsesstøtte kan være i form af:

 • Stipendier
 • Lærlingeløn
 • Studielån
 • Frirejser
 • Godstransport
 • Børnetillæg
 • Bogtilskud


Det er vigtigt at du inden uddannelsesstart sætter dig ind i både betingelser, vilkår og regler for uddannelse og støtte.

Bemærk
Hvis du gerne vil søge om uddannelsesstøtte og støtte til undervisningsafgifter på en uddannelse i udlandet, skal du søge via en dispensationsansøgning.

 

For at få uddannelsesstøtte til uddannelser i Grønland, skal du:

 • Være dansk statsborger
 • Have fast bopæl i Grønland
 • Være optaget på en uddannelse, der er godkendt

For at få uddannelsesstøtte til uddannelser i Danmark, skal du:
 • Være dansk statsborger
 • Have haft fast bopæl i Grønland i mindst 5 år eller have haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år og højst 3 år uden for Grønland efter det fyldte 18. leveår når du søger
 • Være optaget på en uddannelse, der er godkendt

Hvis du ikke kan få dansk SU, kan du søge om grønlandsk uddannelsesstøtte til din uddannelse i Danmark.
Normalt er det ikke nødvendigt at søge om grønlandsk uddannelsesstøtte i Danmark, da du kan få dansk SU til de fleste danske uddannelser.
Men til nogle uddannelser i Danmark kan det være en god ide at søge om grønlandsk uddannelsesstøtte.

Det gælder for:
 • Uddannelser på særlige vilkår – se mere under afsnittet 'uddannelser på særlige vilkår'
 • Unge under 20 år, der tager en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller gymnasial supplering

For at få uddannelsesstøtte til uddannelser udenfor Grønland, men ikke bor i Grønland, skal du:

 • Være dansk statsborger
 • Have haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år og højst 3 år udenfor Grønland efter det fyldte 18. leveår.
 • Være optaget på en uddannelse, der er godkendt

Ophold udenfor Grønland på grund af uddannelse eller forsorg, regnes ikke som bopæl udenfor Grønland efter det fyldte 18. år

Betalingsuddannelser
Du kan som hovedregel ikke få uddannelsesstøtte eller få støtte til undervisningsafgifter til private og andre uddannelser, der ikke er offentligt godkendte i Norden.
Men hvis du gerne vil læse en uddannelse, som har betalingsafgift og ikke er godkendt af offentlige instanser, kan du sende en dispensationsansøgning.


Du kan få uddannelsesstøtte til at tage en uddannelse i udlandet (uden for Danmark og Grønland), hvis du:
 • er dansk statsborger og
 • er optaget på og studieaktiv på en uddannelse, der er offentligt godkendt

Og hvis du enten:
 • har fast bopæl i Grønland på ansøgningstidspunktet og har boet mindst 5 år umiddelbart før,
 • eller har boet fast i Grønland i mindst 10 år og højst har boet uden for Grønland i 3 år efter det fyldte 18. leveår

Studieaktivitet
Hvis du modtager støtte, skal du være studieaktiv.
Det betyder, at du skal:
 • deltage i obligatorisk undervisning
 • gå til prøver og eksamener
 • aflevere skriftlige opgaver
 • overholde mødepligt på uddannelsen

Hvis der ikke er mødepligt på din uddannelse, anses du for studieaktiv. Derfor skal du dokumentere at du er studieaktiv i form af SU oversigt hvert halve år.

Hvem afgør din studieaktivitet?
Det er din studievejleder eller uddannelsessted, der løbende vurderer, om du er studieaktiv.

Ved sygefravær
Hvis du får en langvarig sygdom, vil det næsten altid få konsekvenser for dig selv og dit uddannelsesforløb. Du skal derfor kontakte uddannelsesstedet så tidligt i dit sygdomsforløb som overhovedet muligt. Hvis du ikke overholder kravene om studieaktivitet, kan det medføre, at dit stipendium stoppes, indtil uddannelsesstedet har modtaget dokumentation for din studieaktivitet.

Uddannelser du kan få støtte til
Du kan få uddannelsesstøtte til 1 afsluttet erhvervsuddannelse. Herefter er betingelsen for støtte, at yderligere uddannelser skal være en naturlig forlængelse af den foregående uddannelse og ligge på et højere niveau.

Du kan dog i særlige tilfælde søge om at få støtte til endnu en erhvervsuddannelse på faglært niveau, hvis:
 • du ikke har mulighed for at få job pga. høj arbejdsløshed inden for faget eller,
 • der mangler arbejdskraft inden for faget i Grønland for den ansøgte uddannelse

Du kan få uddannelsesstøtte til 3 kategorier af uddannelser:

Erhvervsuddannelser
 • Erhvervsuddannelser er overvejende praktiske uddannelser
 • Til en erhvervsuddannelse får du lærlingeløn under hele uddannelsen
 • På nogle EUD'er får du i perioder stipendium, som fx hvis du skal i skolepraktik.
 • Der er også nogle EUD'er hvor du får stipendium under hele uddannelsen, som fx hvis du går på socialhjælper uddannelsen.

Studieforberedende uddannelser
 • Studieforberedende uddannelser er gymnasiale uddannelser som f.eks. GUX (gymnasiet), HHX (højere handelseksamen), HTX (højere teknisk eksamen)
 • En studieforberedende uddannelse skal gøre den studerende klar til en videregående uddannelse
 • Til en studieforberedende uddannelse får du stipendium under hele uddannelsen

Videregående uddannelser
 • Videregående uddannelser er overvejende teoretiske uddannelser
 • Til en videregående uddannelse får du stipendium ud fra et klippekortssystem

 Hvor meget du får i uddannelsesstøtte i form af stipendium, afhænger af hvad du studerer, din alder og hvor du studerer.

Studieforberedende uddannelser

 • Er du over 18 år, får du 5.000 kroner per måned
 • Er du under 18 år, får du 2.400 kroner per måned
 • Studerer du i Danmark, får du 5.100 kroner per måned, hvis du ikke kan modtage dansk SU

Bemærk:
Uddannelsessøgende på studieforberedende uddannelser i Grønland under 18 år på kollegier modtager fri kost og logi. I de tilfælde, hvor der ikke er mulighed for eller kun delvis mulighed for bespisning på kollegiet, modtager kollegieelever kosttillæg på henholdsvis kr. 1.650 eller kr. 1.000 pr. mdr.

Erhvervsuddannelser
Elever på erhvervsuddannelser får løn fra deres praktiksted. Lønnen kan variere fra praktiksted til praktiksted.
Der er dog nogle erhvervsuddannelser hvor man modtager stipendium, f.eks. socialhjælpere og sundhedshjælpere som får uddannelsesstøtte under hele deres uddannelse. Beløbet er 5.000kroner per måned under hele uddannelsen.


Videregående uddannelser

 • Studerer du i Grønland, får du 5.000 kroner per måned
 • Studerer du i Danmark, får du 5.100 kroner per måned, hvis du ikke kan modtage dansk SU

Udlandet

 • Studerer du i udlandet modtager du 5.600 kr. per måned.

Bemærk
Din uddannelsesstøtte bliver udbetalt forud hver måned. Hvis du f.eks. begynder din uddannelse i begyndelsen af august, får du din uddannelsesstøtte udbetalt i slutningen af juli.

Uddannelse i Grønland

Du kan søge om uddannelsesstøtte på 2 måder:

Hvis du har MitID

Hvis du har  MitID kan du logge dig ind og ansøge direkte på sullissivik.gl

Tryk på selvbetjeningen øverst og log ind med dit MitID, så er du i gang.

Hvis du ikke har MitID

Hvis du ikke har MitID, skal du tage kontakt til din lokale Majoriaq, som vil hjælpe dig med din ansøgning. Husk at have en udskrift fra registerindsigt klar, som du kan hente her.

Du skal helst søge om uddannelsesstøtte inden 1. marts, det år du begynder på din uddannelse.

Udgifter til medicin og behandlinger er gratis i Grønland.

Uddannelse i Danmark
Hvis du vil tage en uddannelse i Danmark skal du selv:

Du kan først søge om dansk SU, når du er blevet optaget på uddannelsen og tidligst 1 måned før studiestart.

For at kunne søge om dansk SU skal du have et MitID.

Er du studerende i Danmark, kan du også få støtte til udgifter for behandlinger, der er ordineret af en læge, f.eks. akut tandlægebehandling, psykologhjælp, medicin.

Derudover ydes der et bogtillæg til videregående uddannelser ved hver semesterstart på 1.100 kr.

Uddannelse uden for Grønland
Søger du om uddannelsesstøtte (særydelser) til en uddannelse uden for Grønland, skal du anvende skemaet ’Ansøgning om uddannelsesstøtte til uddannelser uden for Grønland’.

Hent skemaet ’Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser i udlandet, herunder Danmark’

Vejledning til ansøgning om uddannelser i udlandet herunder Danmark

Alt efter din situation, er der forskellige steder du skal sende skemaet hen:

 • Er du i Grønland, skal du sende ansøgningsskemaet til De Grønlandske Huse
 • Er du i Danmark, skal du sende ansøgningsskemaet til vejlederne i De Grønlandske Huse
 • Er du i det øvrige udland, skal du sende ansøgningsskemaet til vejlederne i Det Grønlandske Hus i København


Du kan se adresserne på De Grønlandske Huse i Danmark i boksen til højre.

For at du kan få uddannelsesstøtte, er der nogle regler du skal opfylde. Nogle gange kan der dog være årsager, der gør at der kan dispenseres for reglerne.

Ansøgning

Er der en regel, du ønsker at søge dispensation fra, og har du gode og saglige grunde til det, kan du skrive en ansøgning til Dispensationsudvalget.
Der findes 2 slags dispensationsskemaer:

• Dispensationsansøgning vedr. flere erhvervsuddannelser. Du kan hente skemaet her
• Dispensationsansøgning vedr. afbrud af erhvervsuddannelser. Du kan hente skemaet her

Til resten af bestemmelserne findes der ikke nogen skemaer. 

1. Du skal lave ansøgningen i et word-dokument og scanne det ind sammen med bilagene.
2. Det er dit eget ansvar at skaffe de nødvendige oplysninger, underskrifter og stempler fra uddannelsesinstitutionen.
3. Du skal blandt andet indhente dokumentation for, at uddannelsen er offentlig godkendt i det pågældende land, og at du har sendt ansøgning til uddannelsesstedet.

Når du har alle dine dokumenter klar, kan du sende din ansøgningen til Uddannelsesstøtteforvaltningen usf@nanoq.gl

Bemærk

Du har ikke krav på en dispensation. Du får skriftligt svar på din ansøgning, når Dispensationsudvalget har holdt møde. Dispensationsudvalget holder møde hver måned.
 
Tjek priser på uddannelsesafgifter

Når du tjekker priser for den ønskede uddannelse på de forskellige websider, skal du huske at se på prisen for "International students", da du ellers vil få opgivet en for lav pris for uddannelsen.Du skal ligeledes være opmærksom på, at visse universiteter og andre læreanstalter opgiver en samlet "pakke-pris", som indeholder både undervisningsafgifter (tuition), husleje, forsikringer (medical) og betaling for brug af fritidsaktiviteter.Du kan i så fald kun få dækket udgifterne til undervisning og forsikring af Selvstyret, og skal huske at trække de andre udgifter fra det beløb, som du søger Selvstyret om at få betalt. 

Der skal altid søges om dispensation hvis man vil læse udenfor Grønland og Danmark.

Hvis du ønsker at tage en betalingsuddannelse i udlandet, skal du lave en dispensationsansøgning om at få økonomisk støtte fra Selvstyret til at betale undervisningsafgifterne.

Tilskud til undervisningsafgifterne kan højest være 100.000 kr. om året.

Klippekortsystemet gælder for dig, der studerer på en videregående uddannelse.

Et klippekortsystem er en måde, du kan administrere din uddannelsesstøtte på. Klippekortssystemet har en ramme på 82 klip pr. studerende, hvor 1 klip svarer til en måneds uddannelsesstøtte. Dette betyder dog ikke, at du kan bruge 82 klip på en uddannelse, der varer 4 år.

Du kan få uddannelsesstøtte til den normerede uddannelsestid + 12 måneder (”fjumreår”).

Hvad er normeret uddannelsestid?
Hver uddannelse bliver vurderet til at tage et bestemt antal år. Dette kalder man normeret uddannelsestid. Ud fra det beregner man, hvor mange klip du er berettiget til som studerende.

Eksempel
Sygeplejerskeuddannelsen tager 4 år. De 48 måneder svarer til 48 klip. Herudover kommer fjumreåret, som er 12 måneder, altså 12 klip. Til en sygeplejerskeuddannelse vil du dermed i alt kunne få 60 klip.

Støttetiden
En uddannelse, der består af en bachelordel og en kandidatdel, anses som to særskilte uddannelser, hvorfor der gives et tillæg på 12 klip til hver del. Tillægsklippene udbetales kun, hvis der bliver behov herfor, det vil sige hvis man bliver forsinket i uddannelsen i forhold til den normerede uddannelsestid. Hvis man ikke anvender sine tillægsklip til en bestemt uddannelse kan disse ikke overføres til en ny uddannelse, heller ikke fra en bachelor- til en kandidatuddannelse.

Beregning og udbetaling af klip
Brug af klip regnes i hele måneder. Ved uddannelsens start og under uddannelsen er du berettiget til klip, når du er studieaktiv pr. den 15. i udbetalingsmåneden. Klip udbetales månedsvis forud.

Merit trækker klip fra
Har du fået merit for en tidligere uddannelse, bliver din studietid kortere. Derfor bliver din støttetid også kortere. Har du for eksempel fået seks måneders merit, trækker vi dem fra den normerede studietid og forkorter støtteperioden med seks måneder.

Forlængelse af støttetid
Din ramme på 82 klip kan blive udvidet, hvis den normerede tid på din uddannelse er mere end 60 måneder. Det gælder f.eks. på medicinstudiet. Hvis du afbryder studiet, bliver udvidelsen annulleret.

Fravalg af klip
Du kan fravælge klip, hvis du ønsker at gemme dem til senere brug. Fravalg af klip vil ikke medføre ændringer i hverken ramme eller støttetid. Hvis du fravælger klip, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få særydelser (såsom frirejser og behandlingsudgifter mv.) i de måneder, hvor du ikke modtager støtte.

Særlige forhold
Under særlige forhold kan en vejleder tildele dig op til 12 ekstra klip som tillæg til den maksimale støtteramme på 82 klip.

Dette gælder i følgende tilfælde:

 • Hvis du har deltaget i institutionens styrelse, de studerendes råd eller lignende organisationer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen
 • Hvis du har arbejdet med de uddannelsessøgendes sociale eller uddannelsesmæssige forhold
 • Hvis du er syg over en længere periode, eller hvis der er sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie
 • Ved fødsel eller adoption har du ret til ekstra klip som tillæg til støttetiden, hvis du bor sammen med barnet og ikke holder orlov

Hvis du er eliteidrætsudøver eller idrætstalent fra Elite Sport Greenland og går på et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb godkendt af Uddannelsesstøtteforvaltningen, kan der ydes ekstra klip som tillæg til støttetiden.  

 

Uddannelser på særlige vilkår er uddannelser, som du kan søge om at få særlig støtte til, hvis du ønsker at tage uddannelsen.
Du kan få særlig støtte til uddannelser på særlige vilkår, da du i en eller anden grad vil have udgifter i forbindelse med at gå på uddannelserne.

Du kan derfor søge om at få uddannelsesstøtte til et udvalg af uddannelser, som Selvstyret støtter op om, at du tager.

Følg linkene herunder og se hvilke uddannelser, du kan læse på særlige vilkår under hver uddannelsestype:

 

I Danmark er der nogle Dansk SU godkendte uddannelser som Grønlands Selvstyre har valgt ikke at godkende som støtteberettigede selvom de er dansk SU godkendte.

Følgende uddannelser er ikke godkendt fra Grønlands Selvstyre:

Du kan klage, hvis du har fået helt eller delvist afslag på din ansøgning om uddannelsesstøtte.

Hvis du vil klage, skal du lave en skriftlig klage. Sammen med klagen skal du vedlægge det afslag, du vil klage over.

Du skal sende din klage til Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke.

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke
Postboks 1029
3900 Nuuk
ikin@nanoq.gl

Det kan tage op til en måned fra departementet har modtaget din klage, til den er færdigbehandlet. Når din sag er færdigbehandlet, får du et skriftligt svar på din klage.

Frist
Du skal klage senest 6 uger efter at du har modtaget den afgørelse, du vil klage over.

De Grønlandske Huse i Danmark

København (international vejledning)
www.sumut.dk

Odense
www.dgh-odense.dk

Aarhus
www.groenlandskehus.dk

Aalborg
dgh-aalborg.dk

 

Uddannelsesstøtteforvaltningen - USF
Postboks 1022
3900 Nuuk

E-mail: usf@nanoq.gl
Telefon: (+299) 34 50 00
Telefontider: 10:00 - 14:00
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.