Tilskud til udvekslingsophold for unge

Ansøg om tilskud her

Et udvekslingsophold er et ophold uden for Grønland og Danmark af 1 skoleårs varighed, der har til formål at styrke unges faglige, personlige og interkulturelle kompetencer.

Udvekslingsophold er for unge, der er mellem 15 - 17 år ved udvekslingsopholdets begyndelse.

Et udvekslingsophold er for unge, der gerne vil ud og opleve en anden kultur end grønlandsk og dansk og samtidig gå i skole, hvor der undervises i forskellige fag, og hvor den unge tilegner sig det sprog, der tales i landet.

Den unge indkvarteres ved en privat familie, som en udvekslingsorganisation samarbejder med.

 

For at søge om tilskud til et udvekslingsophold skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Jeres barn skal være dansk statsborger
 2. Jeres barn og I, der har forældremyndigheden, skal:
  • ved udvekslingsopholdets start have fast bopæl i Grønland
  • have haft fast bopæl i Grønland i mindst 1 år lige inden udvekslingsopholdets start med undtagelse af nogle særlige tilfælde.
   Dit barn må fx godt have været på uddannelse eller på forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket ved opholdet
 3. Jeres barn skal være fyldt 15 år, men må ikke være fyldt 18 år ved udvekslingsopholdets begyndelse
 4. Opholdet skal være arrangeret af en organisation, der er godkendt af Departementet for Uddannelse
 5. Jeres barn skal være indkvarteret privat ved 1 eller flere værtsfamilier
  Dette arrangeres af udvekslingsorganisationen
 6. Opholdet skal have en varighed af 1 helt skoleår
 7. Udvekslingsopholdet skal omfatte fuldtidsundervisning på en skole, der er godkendt af de lokale myndigheder
 8. Jeres barn må ikke tidligere have modtaget tilskud til et udvekslingsophold eller et efterskoleophold i Danmark eller Grønland
 9. Jeres barn skal være dækket af forsikringer, der er nødvendige for det pågældende land
 10. Jeres barn har visum til det pågældende land
 11. I må ikke modtage fuldt tilskud til udvekslingsopholdet fra andre

 

Følgende organisationer er godkendt til tilskud:

 • AFS
 • EF - Education First
 • Youth For Understanding, Danmark
 • Explorius Education ApS
 • MyEducation
 • STS

Organisationerne har et begrænset antal pladser til de forskellige destinationer, så I skal være ude i god tid, hvis der er et bestemt sted, jeres barn gerne vil hen.

Bemærk
Vær opmærksom på, at jeres barn godt kan tage af sted med andre organisationer, men så kan I ikke få tilskud fra Selvstyret.

 

Der kan søges forskellige former for tilskud.

1. Der kan søges om tilskud til deltagergebyret
Størrelsen på tilskuddet er afhængig af hustandens aktuelle indkomst:

 1. 0-340.000kr./år:
  I kan få dækket hele deltagergebyret. Dette tilskud varierer efter, hvad udvekslingsopholdet koster. Der kan max ydes 60.000 kr. i alt til deltagergebyret fra Selvstyret..
 2. 340.001 – 500.000 kr./år: 600 kr./uge
 3. 500.001 – opefter kr./år: 200 kr./uge

2. Udgifter I kan søge tilskud til, hvis husstandens aktuelle indkomst er på 340.000 kr. eller derunder:

 • Visum
 • Nødvendig tegning af forsikring
 • Nødvendige lægeundersøgelser
 • Vaccinationer
 • Tilskuddet dækker alle omkostninger, der er forbundet hermed. Udgifterne skal være nødvendige, dvs. organisationen skal stille krav herom.

3. Tilskud der ikke er afhængig af hustandsindkomsten er:

 • Rejseudgifter til skolestart og hjemrejse
 • Nødvendige overnatninger under rejsen
 • Nødvendig forplejning under rejsen
 • Rejseudgifter til Grønland og tilbage til udvekslingslandet, hvis den unge eller et familiemedlem bliver alvorlig syg eller dødsfald i familien

Der skal sendes dokumentation for sygdommen eller dødsfaldet, inden bevilling af rejsen kan ske.
Du kan sende dokumentationen til efterskole@nanoq.gl

Bemærk (til dem med indkomst mellem kr. 0-340.000)

Når I skal vælge destination, skal I være opmærksom på, at der er en grænse på kr. 60.000, som der kan søges til deltagergebyret.

Det betyder, at hvis I vælger en destination, hvor deltagergebyret er højere end kr. 60.000, skal I selv betale for den del af deltagergebyret, der overstiger de 60.000 kr.

Er deltagergebyret eksempelvis 80.000 kr., skal I selv betale de 20.000 kr.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er gratis at sende sit barn på udvekslingsophold på trods af, at I modtager tilskud fra Selvstyret.

Der kan bl.a. være udgifter til:

 • Introdage i Nuuk eller Danmark
 • Lommepenge
 • Tøj
 • Ordineret medicin
 • Tandlægebesøg

 

I skal selv sørge for at søge om udvekslingsopholdet ved organisationen og I står selv for al kontakten med organisationen. Når I har fået tilsagn om, at jeres barn kan komme afsted på udveksling, kan I søge om tilskud fra Selvstyret.

Ansøg om tilskud
Ansøgning om tilskud findes nedenfor, og skal vedlægges følgende bilag:

 • Bopælsattest for hele husstanden
 • Dåbsattest
 • Kontrakt med udvekslingsorganisationen
 • Seneste slutopgørelser fra Skattestyrelsen

Brug dit NemId til at sende en ansøgning
Du skal vælge ”Udfyld og indsend” hvis du ønsker at udfylde formularen online og automatisk indsende den.

Ansøgning om tilskud til udvekslingsophold uden for Grønland og Danmark

 • Dåbsattest
 • Dokumentation i form af kontrakt med udvekslingsorganisationen
 • Bopælsattest for hele husstanden
 • Forældremyndighedsindehaver(ne)s eller forældremyndighedsindehaver og samle-vers seneste slutopgørelser her
 • Ved indkomstafhængige tilskud, skal du vedhæfte dokumentation for udgifter.
 • Hvis I modtager hel eller delvis tilskud fra andre, skal du vedlægge dokumentation.
 • Hvis I søger dispentation i forhold til vedrørende bopælskrav, vedlæg en grundig beskrivelse af begrundelsen for ønsket om dispensation.

Anmodning om refusion af billetudgifter
Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Tilskudsbevilling
 • Rejsebevis
 • Kvittering på billetten
 • Evt. kvittering for overnatning

Anmodning om refusion
Hvis du allerede har betalt for øvrige udgifter kan du anmode om refusion.
Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Tilskudsbevilling
 • Kvittering for det du har betalt

Hjemrejseansøgning
Hjemrejseansøgningen skal søges om 5 måneder før hjemrejse fra udvekslingsopholdet.

Hvis du ikke har et NemID
Du kan bestille et NemID hos din lokale Borgerservicecenter ved fremmøde eller ved at bestille det gennem din bank.

Når du ikke har et NemID har du følgende valgmuligheder:

 1. Udfyld og udskriv, hvis du ønsker at udfylde formularen online og udskrive den.
 2. Udskriv, hvis du ønsker at printe formularen ud, udfylde den i hånden og indsende den.

 

Rejsen fra Danmark til destinationslandet er ofte med i prisen for deltagergebyret. Rejsen fra Grønland til Danmark og hjem igen er dog sjældent inkluderet i prisen.

Forældrearrangerede rejser
Vælger I selv at arrangere rejsen fra Grønland til Danmark, skal I give besked herom i forbindelse med ansøgning om tilskud, altså senest 2 måneder før udvekslingsopholdets start. I kan efterfølgende få refunderet udgifterne til billigst mulige offentlige transportmiddel (restriktiv billet). Rejsen skal foretages i tilknytning til skolestart.

Der kan ydes tilskud til nødvendige overnatninger og forplejning i forbindelse med rejsen. Som udgangspunkt ydes der tilskud til højst 2 overnatninger, men der kan være særlige forhold, der nødvendiggør flere overnatninger.

Rejser arrangeret af departementet
Hvis rejsen er arrangeret af departementet, indebærer det, at departementet bestiller og betaler billetten til Danmark, uanset hvor i landet dit barn kommer fra og departementet afholder udgifter til nødvendige overnatninger og forplejning ved overnatning undervejs.

Bygdeelever
Som udgangspunkt bestiller departementet transport fra bygd til by, men hvis I som forældre selv sørger for transporten, kan I kun få refunderet udgifter til myndighedsgodkendte transportmidler.

 

Modtagelse i København
Der er ikke nogen til at modtage dit barn i København, med mindre organisationen tilbyder at modtage dit barn. Hvis departementet har arrangeret rejsen, er der booket et hotel, som dit barn selv skal finde frem til med billigst mulige offentlige transportmiddel.

Hjemrejse fra Danmark
I kan selv vælge at arrangere hjemrejsen og få refunderet billetudgifterne efter de samme regler som ved udrejsen.

Hvis I ønsker, at departementet skal arrangere hjemrejsen, skal I udfylde ansøgningsskemaet ”Hjemrejseansøgning” og sende det senest 5 måneder før hjemrejse.

Uanset om I selv arrangerer hjemrejsen eller departementet gør, skal rejsen foretages i tilknytning til skoleafslutning.

Ansvar
Som forældre har I ansvaret for jeres barn, uanset hvem der arrangerer rejsen.

Hvis departementet har arrangeret og bestilt rejsen, vil dit barn være omfattet af Selvstyrets rejseforsikring på turen til Danmark og retur igen. Hvis I selv arrangerer og bestiller rejsen, skal I sikre jer, at jeres barn er dækket af en rejseforsikring.

 

Vær opmærksom på, at hvis I søger om tilskud og får det bevilliget, kan det kræves tilbagebetalt, hvis:

 • I har meddelt urigtige oplysninger eller undladt at give besked om ændringer i forhold, der har betydning for tilskudstildelingen,
 • tilskuddet er modtaget uberettiget,
 • tilskuddet ikke er anvendt til det bevilgede formål,
 • udvekslingsopholdet ikke påbegyndes,
 • udvekslingsopholdet afbrydes, og afbrydelsen ikke er rimelig begrundet, eller
 • aftalen mellem dit barn og udvekslingsorganisationen ophæves på grund af kriminelle handlinger, bortvisning fra skolen eller lignende som organisationen ikke accepterer.

Det er derfor meget vigtigt, at I forbereder jeres barn grundigt på at komme afsted, og at jeres barn har lysten og viljen til det.

 

Ansøgning om tilskud kan sendes løbende, og det anbefales, at I søger så tidligt som muligt, da der må forvente en del sagsbehandlingstid. I skal senest søge om tilskud 2 måneder før udvekslingsopholdets start.

 

I kan ændre jeres rejseønsker frem til billetten udstedes. I skal selv betale for eventuelle merudgifter ved ændringer efter billetten er udstedt. Kontakt departementet for eventuelle ændringer i rejseønskerne.

 

Der kan ikke klages over afgørelser, som departementet har truffet.

 

Uddannelsesstyrelsen
Efterskoleadministration

Aqqusinersuaq 48, 1.sal
Box 3569
3911 Sisimiut
Grønland

Tlf: (+299) 34 50 00
E-mail: efterskole@nanoq.gl

Kontortid
Hverdage 8.00-16.00

Telefontid
Hverdage 9.00-12.00 og 13.00-15.00
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.